Przetargi

Przetargi

Informacja

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargów 26.10.2021:

I. Przetarg na Dostawę 200 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m.

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty:

 1. Firma Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Ryszard Machniak, ul Armii Poznań 7, 64-800 Chodzież, oferta na 100 szt., kwota 3 936 000,00 zł brutto (39 360,00 zł/1szt.)
 2. Firma Huntersteel Sp. z o.o.,Stare Koluszki 23A
  95-060 Brzeziny oferta na 200 szt., kwota 8 340 000,00 zł (41 700,00 zł/1szt.),
 3. Firma P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 67, 63-500 Ostrzeszów, oferta na 200 szt., kwota 7 355 400,00 zł brutto (36 777,00 zł/1szt.)

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 41 730,50 zł/1 szt.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas.

II. Dostawa 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta.

III. Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Ogłoszono kolejny przetarg – rozstrzygnięcie 16.11.2021 r.

IV. Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta: Firma JT Motors Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 324, 05-126 Stanisławów Pierwszy, kwota 582 000, 00zł brutto (97 000,00 zł/1szt.). Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 792 000,00 zł/6 szt.
(132 000,00 zł/1 szt.). 

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę z Firmą JT Motors Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 324, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Informacja

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargów:

 

I. Przetarg na Dostawę 400 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m.

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty :

 1. Firma P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas, oferta na 200 szt., cena 38 007,00 zł/ 1szt 
 2. Firma Instal Bud Pecyna Sp. z o.o., oferta na 400 szt. cena 49 200,00 zł/ 1szt
 3. Firma Huntersteel Sp. z o.o., oferta na 100 szt., cena 46 740,00 zł/ 1szt.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 39 868,75/1 szt.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas.

Przetarg na kolejne 200 chłodni zostanie rozpisany w najbliższych dniach.

 

II. Dostawa 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta : DRIVAL Hubert Niezgoda, Wiktor Pecyna Spółka Cywilna, oferta na 1 szt. samochodu, kwota 233 000,00 zł.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 180 000,00 zł

Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania

Powtórzenie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

 

III. Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta: Firma Marvel Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź,
kwota 3 397 875,00 zł brutto/17 sztuk (199 875,00 zł/1szt.).

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 3 400 000,00 zł/17 szt. (200 000,00 zł/1 szt.).

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę z Firmą Marvel Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź

 

IV. Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Powtórzenie przetargu nastąpi w najbliższch dniach.

Pytania i odpowiedzi

Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor
 1. Pytanie: Czy dopuszczają Państwo ładowność powyżej 380 kg (jest to 6 punkt załącznika numer 1) ?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innej ładowności od określonej w Załączniki nr 1.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 6 Ładowność powyżej 400 kg”

Przetargi do 04.10.

Pytania i odpowiedzi

Dostawa: 400 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m
 1. Pytanie: Terminem składania ofert jest dzień 04.10.2021 rok, godzina 10:00.Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia, o godzinie 11:00.Kiedy zakończy się przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamówienia-w jakim terminie od momentu otwarcia kopert i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z dostawcą ?
  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy oferty będą spełniały wymogi SWZ i nie będą wymagały dodatkowych pytań do wykonawców,  rozstrzygnięcie postępowania może nastąpić w ciągu jednego lub dwóch posiedzeń komisji przetargowej (04 – 05 październik). Komisja w protokole z postępowania wskaże wykonawcę lub wykonawców z którymi zaproponuje zawarcie umowy. Z doświadczeni wynika, że przygotowanie i podpisanie takiej umowy może potrwać kilka dni, w związku z procedurą zatwierdzania jej przez komórki ZG i prawnika. Zamawiającemu zależy aby cały proces odbył się bez zbędnej zwłoki.

   

 2. Pytanie: Od którego dnia przewidujecie Państwo rozpoczęcie fizycznych dostaw chłodni? Przypominam, ze do dnia 10.12.2021 roku musi zostać zrealizowane 67% zadeklarowanych ilości chłodni?
  Odpowiedź: Zamawiający zamierza w terminie 14 dni od podpisania umowy przekazać wykonawcom wykaz Kół Łowieckich z danymi kontaktowymi, aby wykonawca opracował własny harmonogram przekazywania chłodni.

   

 3. Pytanie: W jaki sposób będzie ewentualnie zmieniany termin dostaw?
  Odpowiedź: Zmiany umowy, w tym terminów dostaw mogą wynikać z czynników niezależnych od wykonawcy i zamawiającego i odbywają się na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Należy jednak pamiętać o stanie epidemiologicznym panującym w naszym kraju i co za tym idzie możliwością zaistnienia różnych scenariuszy, które będą rozwiązywane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

   

 4. Pytanie: Czy terminem wydłużającym termin końcowego lub pośredniego terminu realizacji dostaw może być przedłużające się postępowanie? Jeżeli tak, o jaki czas?
  Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem V SWZ terminy zostały określone :
  „Rozdział V Termin wykonania zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość zamówienia do dnia 31.03.2022 r. przy czym 67 % zamówienia musi być zrealizowane do 10.12.2021r”
  Na obecnym poziomie postępowania nie ma podstaw do zakładania zmiany terminów.

   

 5. Pytanie: Dostawy mają być realizowane na warunkach EXW zakład wykonawcy. W jaki sposób będzie dokumentowana faktyczna ilość dostarczonych chłodni ? Co w sytuacji, kiedy koła łowiecki będą miały opóźnienia w odbiorach? Potwierdzeniem odbioru powinny być protokoły odbioru, kto jest upoważniony do ich podpisywania ze strony PZŁ ? Może dojść do sytuacji, iż wykonawca zostanie ukarany karą finansową mimo wykonania zadań produkcyjnych – z powodu opóźnienia w organizowanych przez PZŁ odbiorach.
  Odpowiedź: Odbiory chłodni będą potwierdzane protokołem odbioru. Zostaną wskazane osoby, które z ramienia PZŁ będą podpisywać protokół. Koła Łowieckie aplikujące o chłodnie zostanę pisemnie zobowiązane do odbioru w terminie wskazanym i uzgodnionym z Wykonawcą. Wykonawca otrzyma wykaz Kół Łowieckich z danymi kontaktowymi, które posłużą do opracowania harmonogramu odbioru chłodni. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o Kołach, które nie wywiążą się z ustaleń. Take podmioty będą dyscyplinowane a w razie konieczności zastępowane innymi z „listy rezerwowej”. Zamawiający nie zamierza karać wykonawcy za opóźnienia wynikające z winy odbiorców.

   

 6. Pytanie: W jaki sposób będą skalkulowane punkty za czas dostaw skoro oferty mogą być składane na rożne ilości chłodni ?
  Odpowiedź: Terminy realizacji zadania dotyczą wszystkich oferentów bez względu na ilość proponowanych przez nich chłodni. Punkty będą obliczane wg wzoru podanego w SWZ „ROZDZIAŁ XX Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

   

 7. Pytanie: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Nie określono, jaki będzie dalszy los tych środków, w jakim terminie zostaną zwrócone?
  Odpowiedź:  Zgodnie z art. 98 ust 1 p.z.p. zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie póniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
  Jednakże na podstawie art. 98 ust. 6 p.z.p. w określonych sytuacjach zamawiający zatrzymuje wadium.

   

 8. Pytanie: W paragrafie 7 jest informacja o możliwości rozwiązania umowy przez strony we wskazanym terminie. Jaki to ma być termin? Czy dotyczy to rozwiązania umowy przed rozpoczęciem jej realizacji? Co wówczas z wadium?
  Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytanie, dokonuje się zmiany zapisu § 7 umowy nadając mu następujące brzmienie:
  7.   Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
  1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
  2. W terminie do dnia ……………….  r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od niego lub której żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy.

   

 9. Pytanie: Jakie mogą być przesłanki do przedłużenie terminu realizacji umowy? Czy dotyczy to również terminu wykonania 67% zamówienia-10.12.2021 roku?
  Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje na dzień dzisiejszy przedłużenia terminu umowy. Należy jednak pamiętać o stanie epidemiologicznym panującym w naszym kraju i co za tym idzie możliwością zaistnienia różnych scenariuszy, które będą rozwiązywane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
  Zgodnie z art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zamawiający po stwierdzeniu wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

 10. Pytanie: Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie jak ma dokładnie wyglądać rozliczanie dostaw chłodni. Zawarta w umowie informacja nie jest w tym zakresie jasna. Jak ma być wystawiana faktura? W cyklach tygodniowych? Dziennych? Miesięcznych?

  „Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru częściowego i końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę.”

  Odpowiedź: Płatność za chłodnie nastąpi w dwóch etapach – I etap grudzień 2021 r. Płatność za 67 % dostawy i płatność końcowa po 31 marca 2022 r.

 11. Pytanie: Czy ze względu na korzystanie z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przetargu zorganizowanym przez Polski Związek Łowiecki zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych  a jeżeli tak , to czy w pełnym zakresie ?
  Odpowiedź: Zapisy SWZ

  „Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia.

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia nr 1/2019 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu zakupów w Polskim Związku Łowieckim  oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.”
 12. Pytanie: Jaka będzie procedura badania/sprawdzania temperatury wewnątrz komory chłodniczej. Czy  badana będzie temperatura w pustej komorze chłodniczej , czy też temperatura po załadowaniu komory  tuszami.  W jakim czasie należy osiągnąć temperaturę wewnątrz komory w zakresie wskazanym w załączniku nr.1 SWZ.

  Odpowiedź: Temperatura w podanym zakresie będzie badana w pustej komorze. Nie podano minimalnego czasu w jakim komora ma być schłodzona do – 5 st. C.

 13. Pytanie: Czy badaniu będą poddane wszystkie komory czy tylko wybrane a jeżeli tak to w jakiej ilości i na jakich zasadach . Czy badania będą odbywać w trakcie odbiorów czy też w miejscach docelowego przeznaczeniach . 

  Odpowiedź: Podstawą do wyłonienia wykonawcy jest jego oferta, która ma być zgodna z SWZ i Załącznikiem nr 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem wykonawcy, że proponowane chłodnie spełniają wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 1. Wszystkie chłodnie będą testowane podczas użytkowania w kołach łowieckich i jeśli jakiś parametry nie będą zgodne z Załącznikiem nr 1 wykonawca będzie wzywany do usunięcia niedociągnięć i usterek w ramach gwarancji.

 14. Pytanie: Załącznik nr 1. uwzględnia wymóg dotyczący utrzymania temperatury w zakresie od + 5 st. C do – 5 st. C przy temperaturze zewnętrznej + 30 st. C . Warunek ten w okresie od października do marca ( terminy dostaw) jest niemożliwy do zrealizowania co wyklucza wykonalność przeprowadzenia testów.

  Odpowiedź: Podstawą do wyłonienia wykonawcy jest jego oferta, która ma być zgodna z SWZ i Załącznikiem nr 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem wykonawcy, że proponowane chłodnie spełniają wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 1. Warunek zostanie sprawdzony w okresie z temp. Zewnętrzną +30 st. C.

 15. Pytanie: Jak rozumieć warunek uzyskanie wskazanego w specyfikacji zakresu temperatury od + 5 st. C do – 5 st. C.  Czy wystarczy uzyskać temperaturę minimalnie poniżej + 5 st. C  czy też zastosowane urządzenie chłodnicze musi umożliwić osiągnięcie pełnego wskazanego zakresu temperatur .  Jednocześnie czy w przypadku zanotowania temperatury wewnątrz komory poniżej – 5 st. C jednostka chłodnicza powinna  posiadać funkcję podgrzewania aby umożliwić utrzymanie temperatury w podanym przez Państwa zakresie niezależnie od pory roku .

  Odpowiedź: Zgodnie z punktem 9 Załącznika nr 1

  „9. agregat chłodniczy nowy, min. moc chłodnicza 1800 W ( typu monoblok lub split) objęty min. 24 miesięczną gwarancją producenta, biegnącą niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na całą chłodnię. Agregat musi gwarantować utrzymanie temperatury w zakresie od +5C do -5C wewnątrz komory chłodniczej przy zewnętrznej temperaturze +30C”

  Zakres +5C do -5C dotyczy zewnętrznej temperaturze +30C. Chłodnia może osiągać niższe temperatury.

 16. Pytanie: Czy podczas przeprowadzenia testów urządzenia chłodniczego w trakcie odbiorów będzie zastosowany rejestrator temperatury z drukarką i czy wydruki historii temperatury będą załączone do protokołów odbioru .

  Odpowiedź: Wszystkie chłodnie będą testowane podczas użytkowania w kołach łowieckich. Nie będzie wymogu stosowania rejestratorów temperatury z drukarką.

 17. Pytanie: Czy będzie zamontowany czujnik otwarć drzwi do komory chłodniczej  (uniemożliwia to dochłodzenie komory w okresie zimowym ) .

  Odpowiedź: Nie ma wymogu montowania czujnika otwierania drzwi do komory chłodniczej.

 18. Pytanie: W załączniku nr.2 nie określono, czy należy przedstawiać ofertową wartość  1 chłodni czy wartość całej składanej oferty? Proszę o wyjaśnienie
  Odpowiedź: W załączniku nr 2 do SWZ należy podać wartość dla całości zamówienia oferowanego przez daną firmę. W załączniku należy również podać ilość chłodni proponowanych do dostarczenia. Zamawiający podzieli wartość całego zamówienia przez ilość chłodni proponowanych w ofercie, w ten sposób otrzymując wartość jednej chłodni dla poszczególnych oferentów. Wartość jednej chłodni zostanie podstawiona do wzoru obliczania ceny podanego w SWZ –  „ROZDZIAŁ XX Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”
Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4
 1. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza minimalny prześwit 220mm?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza minimalnego prześwitu 220 mm.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 11 „Auto musi posiadać minimalny prześwit 240 mm.”

 2. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza gwarancję perforacyjną 6 lat?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gwarancji perforacyjnej na 6 lat.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 21 „Gwarancja perforacyjna min.10 lat.”

 3. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza Dopuszczalną masę całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg, możliwość ciągnięcia przyczepy o masie min. 3000 kg.?
  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza masę całkowitą pojazdu nie przekraczającą 3500 kg i nie dopuszcza możliwości ciągnięcia przyczepy o masie min. 3000 kg.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 17 „Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg, możliwość ciągnięcia przyczepy o masie min. 3500 kg.”

 4. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza Auto z zamontowanym hakiem holowniczym o uciągu min. 3000 kg ?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza auta z hakiem o uciągu min.3000 kg.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 18 „Auto z zamontowanym hakiem holowniczym o uciągu min. 3500 kg.”

 5. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza Gwarancja producenta mechaniczna min. 5 lat z limitem 100 000km?
  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gwarancję mechaniczną producenta 5 lat i nie dopuszcza limitu 100 000 km.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 20 „Gwarancja producenta mechaniczna min. 5 lat.”

   

 6. Pytanie: Czy w związku z powszechną, bardzo trudną dostępnością aut Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 30.08.2022 r.?
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje na dzień dzisiejszy przedłużenia terminu umowy. Należy jednak pamiętać o stanie epidemiologicznym panującym w naszym kraju i co za tym idzie możliwością zaistnienia różnych scenariuszy, które będą rozwiązywane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 7. Pytanie: Czy w związku z powszechną, bardzo trudną dostępnością aut Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.03.2022 r.?
  Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje na dzień dzisiejszy przedłużenia terminu umowy. Należy jednak pamiętać o stanie epidemiologicznym panującym w naszym kraju i co za tym idzie możliwością zaistnienia różnych scenariuszy, które będą rozwiązywane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.