Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Sąd Arbitrażowy w sprawach szkód łowieckich

Rada Sadu Arbitrażowego przyjęła następujące wartości opłat arbitrażowych:

Wartość przedmiotu sporu

Wartość opłaty arbitrażowej

Do 10.000 zł

2.500 zł

Od 10.000 (włącznie) do 40.000 zł

2.500 zł

Od 40.000 zł (włącznie) do 50.000 zł

3.600 zł

Od 50.000 zł (włącznie) do 60.000 zł

4.400 zł

Od 60.000 zł (włącznie) do 100.000 zł

5.000 zł

Od 100.000 zł (włącznie) do 130.000 zł

6.000 zł

Od 130.000 zł (włącznie) do 200.000 zł

7.000 zł

Od 200.000 zł (włącznie) 

10.000 zł

Sąd Arbitrażowych w pytaniach i odpowiedziach

 1. Zapytanie prasowe red. P. Gawlickiego z dnia 14 sierpnia 2022
  Odpowiedź na zapytanie prasowe red. P. Gawlickiego z dnia 14 sierpnia 2022

  Adnotacja:
  Wyjaśnienie

  W opublikowanej odpowiedzi na zapytanie prasowe redaktora Piotra Gawlickiego przywołano dwukrotnie przepis art. 33b Prawa łowieckiego. Jest to oczywista omyłka, gdyż chodziło o przepis art. 33 ust. 2b tej ustawy, którego brzmienie zostało przywołane w tekście in extenso.

Poniższe pytania zadała osoba prywatna; jej dane osobowe jako podlegające ochronie pozostawione są do wiadomości Prezesa Sądu. Pytania zostały poddane niezbędnym korektom stylistycznym, bez wpływu na treść w zakresie merytorycznym.

 1. Pytanie. Proszę o wyjaśnienie postanowienia § 3 ust. 5 Regulaminu gdzie czytamy, że Rada Sądu Arbitrażowego wyraża stanowisko oraz podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały zapadają na posiedzeniach Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Rady. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady inicjatywy własnej, bądź na wniosek dwóch członków Rady. Pytanie jest następujące. Dlaczego listy Arbitrów Sądu Arbitrażowego nie zawierają pełnej informacji dotyczącej np. przynależności do PZŁ Arbitrów znajdujących się na listach Sadu Arbitrażowego?

  Odpowiedź. Lista arbitrów jest jawna, co wynika z § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu. Aktualnie trwają prace nad uzupełnieniem tej listy o informacje kwalifikacjach i doświadczeniu arbitrów w szacowaniu szkód łowieckich. Upublicznienie tych danych wymaga jednak uzyskania stosownych zgód arbitrów na przetwarzanie ich danych osobowych. Publikacja informacji o przynależności arbitra do Polskiego Związku Łowieckiego jest jedną z takich danych. Jeśli dany arbiter wyrazi zgodę na opublikowanie takiej informacji zostanie ona upubliczniona. Spotkanie robocze wszystkich arbitrów zaplanowane jest na koniec sierpnia 2022 r. i niezwłocznie po tym spotkaniu zostanie opublikowana lista arbitrów uwzględniająca ich kwalifikacje i doświadczenie, a także informacje o członkostwie arbitra w Polskim Związku Łowieckim.
  _________________________________________


 2. Pytanie. Proszę o wyjaśnienie postanowienia § 9 ustęp 3 Regulaminu. Skoro Sąd Arbitrażowy rozstrzyga spór według prawa polskiego, to zgodnie z tym, jeżeli sprawa zakończona została decyzją nadleśniczego i rolnik nie jest zadowolony z decyzji wydanej przez nadleśniczego to stroną w postępowaniu dotyczącym szkody łowieckiej przed Sądem Arbitrażowym jest nadleśniczy i rolnik, gdyż tok postępowania został zakończony decyzją która w określonym terminie staje się prawomocna, a od której zgodnie z polskim prawem przysługuje stronie niezadowolonej odwołanie. Regulamin Sądu Arbitrażowego jednoznacznie mówi, że Sąd Arbitrażowy działa zgodnie z polskim prawem. Na możliwość bycia przez nadleśniczego stroną w Sądzie Arbitrażowym wskazuje również  § 31 „Przebieg rozprawy” gdzie mowa o stronach, a nie enumeratywnie wyliczonej stronie. Jeżeli powyższy tok myślenia jest błędny proszę o wyjaśnienie tej sprawy gdyż powyższe ma znaczenie w odniesieniu do § 20 jak i § 27 oraz § 36 Regulaminu. A w sytuacji nie odwołania się od decyzji którą wydał nadleśniczy koło łowieckie nie będzie zainteresowane arbitrażem i rolnik pozostaje kolejny raz na straconej pozycji.

  Odpowiedź. Nadleśniczy który wydał decyzję na podstawie przepisu art. 46e Prawa łowieckiego nie staje się przez to stroną postępowania sądowego, czy to przed sądem powszechnym, czy to przed Sądem Arbitrażowym. Odwołanie do sądu nie jest kierowane od decyzji nadleśniczego; stanowi ona niezbędny warunek wniesienia powództwa do sądu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2021 r.; sygn. III CZP 48/20), ale nie przedmiot postępowania przed sądem. Postępowanie przed sądem nie stanowi formalnej kontynuacji postępowania odwoławczego prowadzonego przez nadleśniczego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. I ACa 701/19). Odwołanie do nadleśniczego od protokołu oględzin bądź szacowania ostatecznego przysługuje zarówno poszkodowanemu jak i dzierżawcy (zarządcy) obwodu łowieckiego. Zważywszy na to, że odwołania od protokołu najczęściej wnosi poszkodowany rolnik nie ma problemu dopuszczalności drogi sądowej z późniejszym odwołaniu się przezeń do sądu. Poszkodowany rolnik ma do wyboru wytoczyć powództwo do sądu powszechnego albo do sądu arbitrażowego. W tym ostatnim przypadku wymagana jest zgoda koła. Wyrażając takową koło będzie analizowało ewentualne korzyści skierowania sprawy do arbitrażu w kontekście możliwej przegranej sprawy w sądzie powszechnym i związanych z tym kosztów i konieczności poniesienia np. odsetek za cały dłogi (średnio – roczny) okres trwania postępowania. Sąd nie jest związany ustaleniami zawartymi w decyzji nadleśniczego od której poszkodowany rolnik się odwołał. Może się zatem okazać, że zostanie zasądzone odszkodowanie znacząco wyższe niż wyliczył to nadleśniczy. Także w przypadku gdy koło łowieckie nie wypłaci odszkodowania w terminie poszkodowany rolnik kieruje sprawę do sądu powszechnego o zapłatę. Może to także uczynić poprzez skierowanie sprawy do Sądu Arbitrażowego. Z drugiej strony koło łowieckie może zakwestionować niekorzystną dlań decyzję nadleśniczego i złożyć przeciwko rolnikowi powództwo do sądu powszechnego o ustalenie odszkodowania w innej, niższej kwocie. Może też złożyć sprawę do Sądu Arbitrażowego i wówczas to rolnik stanie przed koniecznością podjęcia decyzji czy wyraża zgodę na arbitraż, czy też woli procesować się w sądzie powszechnym.
  _________________________________________

 3. Pytanie. Zachodzi również pytanie czy pozew można złożyć drogą elektroniczną np. przez profil zaufany?

  Odpowiedź. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Sąd Arbitrażowy nie jest instytucją stricte publiczną i nie ma obowiązku stosowania tzw. profilu zaufanego. W zależności od potrzeb zostanie rozważona możliwość składania pozwów w trybie elektronicznym. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania narzędzi informatycznych, którymi Sąd na ten czas nie dysponuje.   
  _________________________________________

 4. Pytanie. Odnośnie postanowienia § 26 „Umorzenie Postępowania” zachodzi pytanie co dzieje się z opłatą arbitrażową w przypadku określonym w ust 1 i 2.

  Odpowiedź. W przypadku umorzenia postępowania w trybie § 26 Regulaminu opłata arbitrażowa nie jest zwracana, jako że przypadki umorzenia postępowania są niezależne od Sądu, który był gotowy rozpatrzeć sprawę, a doznał przeszkód od siebie niezależnych.  
  _________________________________________

 5. Pytanie. Postanowienie § 29 ust. 7 wskazuje ze dokumenty muszą być uwierzytelnione. Co w przypadku jeżeli dokument jest kserokopią przesłaną przez nadleśnictwo czy koło łowieckie? Zgodnie z prawem za zgodność z oryginałem powinien je poświadczać organ wydający. Czy w takim wypadku koło lub nadleśnictwo musi poświadczyć kserokopie za zgodność z oryginałem? 

  Odpowiedź. Obowiązek przedłożenia oryginału dokumentu bądź jego uwierzytelnionej (przez stronę bądź jej pełnomocnika) kserokopii spoczywa na stronie postępowania wnioskującej o przeprowadzenie dowodu z tego dokumentu. Jeśli strona dysponuje wyłącznie kserokopią dokumentu wówczas winna zwrócić się do wystawcy dokumentu o jej uwierzytelnienie. Jeśli wystawcą dokumentu jest nadleśnictwo nie powinno być problemu z jego uwierzytelnieniem; obowiązki nadleśnictwa w tym zakresie wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, który jest stosowany do procedur odwoławczych (art. 73 § 2 k.p.a.). Jeśli wystawcą dokumentu jest koło łowieckie, a dokument (w formie kserokopii) zostanie przywołany jako dowód przez poszkodowanego rolnika wówczas Sąd może zobowiązać koło łowieckie do oświadczenia się czy kwestionuje treść dokumentu składanego tylko w formie kserokopii, a jeśli kwestionuje to zobowiązać koło łowieckie do złożenia oryginału dokumentu. Odmowę złożenia dokumentu ocenia Zespół Arbitrów (§ 30 ust. 3 Regulaminu). 
  _________________________________________

 6. Pytanie. Dotyczy postanowienia § 30 „Przeprowadzenie i ocena dowodów”. Czy istnieje enumeratywnie wyliczona lista dowodów które mogą podlegać odrzuceniu. Co decyduje jakie jest kryterium dopuszczenia bądź odmowy przeprowadzenia dowodu?

  Odpowiedź. Regulamin Sądu Arbitrażowego nie przewiduje listy dowodów mogących podlegać odrzuceniu. Za dowód może służyć wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (§ 29 ust. 2). Skoro tak, to wszystko może służyć za dowód, a wobec każdego potencjalnego dowodu Zespół Arbitrów wydać postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu. Wyłącznie kompetentnym do rozstrzygnięcia o dopuszczeniu dowodu jest Zespół Arbitrów orzekający w danej sprawie. 
  _________________________________________

 7. Pytanie. Postanowienie § 37 ust. 5 Regulaminu wskazuje, że Zespół Arbitrów może dokonać sprostowania i uzupełnienia wyroku. Zachodzi pytanie w jakim terminie wyrok w takim przypadku staje się prawomocny. 

  Odpowiedź. W przypadku wyroków sądów arbitrażowych nie ma mowy o ich prawomocności tak jak w przypadku wyroków sądów powszechnych (por. art. 363 i nast. k.p.c.). W to miejsce wprowadza się zasadę wykonalności wyroku sądu arbitrażowego po jej stwierdzeniu przez sąd. Wyrok uzupełniający Sądu Arbitrażowego, podlega tej samej procedurze uznania jego wykonalności jak wyrok uzupełniany. Instytucja uzupełnienia wyroku jest opisana w Regulaminie w oparciu o art. 1202 Kodeksu postępowania cywilnego.  
  _________________________________________

 8. Pytanie. Postanowienie § 39 „Postanowienia ogólne” dotyczy kosztów postępowania (pkt 1, 2, 3). Tak co do opłaty arbitrażowej to sprawa jest jasna, natomiast punkty 2 i 3 wskazują koszty dodatkowe. Proszę o wyjaśnienie ustępu 2 (wysokości wydatków) i ustępu 3 (uzasadnionych kosztów strony związanych z prowadzeniem postępowania arbitrażowego). Jaka jest wysokość takich kosztów dotyczących zaliczek w odniesieniu do § 41 i 42 i na co koszty te są wydatkowane? 

  Odpowiedź. Opłata arbitrażowa jest tak skalkulowana by pokryć koszty postępowania w niezbędnym zakresie. Koszty strony (pkt 3) to przede wszystkim koszty dojazdów na czynności Sądu oraz koszty ustanowienia pełnomocnika. Te koszty są rozliczane w ramach wyroku Sądu stosownie do wyniku sprawy. W kolei wydatki o jakich mowa w punkcie 2 to przede wszystkim wydatki po stronie Sądu, które nie są objęte opłatą arbitrażową (np. wydatki związane z prowadzeniem przez arbitra czynności dowodowych w terenie). Opłatą arbitrażową są objęte: wynagrodzenie arbitrów, koszty ich dojazdów na rozprawę, oraz koszty administracyjne sądu. Ta strona której wniosek będzie powodował po stronie Sądu wydatki nie objęte opłatą arbitrażową będzie zobowiązana do złożenia zaliczki w odpowiedniej wysokości. Nie sposób ustalić wszystkich wydatków jakie mogą wynikać z prowadzenia sprawy przed Sądem Arbitrażowym, podobnie jak się to ma w postępowaniu przed sądem powszechnym.

Kontakt

Strategia dla Łowiectwa