Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Dzierżawa Obwodów

Pliki do pobrania

 1. WNIOSEK O DZIERŻAWĘ OBWODÓW ŁOWIECKICH PDF
 2. WNIOSEK O DZIERŻAWĘ OBWODÓW ŁOWIECKICH DOC
 3. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego – 2022 – przykładowo wypełniony (Wzór)
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Pytania w sprawie wniosku

Pytania w sprawie wniosku o dzierżawę obwodów łowieckich prosimy składać na adres:

dzierzawaobwodow@pzlow.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi* na najczęściej zadawane pytania sukcesywnie publikujemy poniżej:
 1. Czy odstrzał sanitarny dzików wlicza się do pozyskania?
  Odpowiedź: Tak, pozyskanie obejmuje odstrzał planowy, odłów i ubytki, natomiast odstrzał sanitarny wliczany jest do ubytków.
 2. Czy do ilości pozyskanych dzików (część C.2 oraz D.2 wniosku) należy zaliczać również dziki pozyskane w wyniku odstrzału sanitarnego?
  Odpowiedź: Tak, dziki pozyskane w wyniku odstrzału sanitarnego powinny zostać ujęte w pozyskaniu, gdyż obejmuje ono odstrzał planowy oraz ubytki. Natomiast odstrzał sanitarny wliczany jest do ubytków (Cz. IV, a), kolumna 8 druku RPŁ
 3. Czy podając numery obwodów łowieckich oraz ich powierzchnie użytkowe i po wyłączeniach (część B.1. oraz B.2 wniosku) należy podawać ww. dane dla obecnie dzierżawionych obwodów w oparciu o obecne umowy dzierżawy, czy też dla obwodów, które zostaną dopiero utworzone po wejściu w życie uchwały sejmiku danego województwa?
  Odpowiedź: W części B.1 wniosku wnioskodawca podaje dane dla wnioskowanego obwodu łowieckiego czyli tego, który został utworzony na mocy uchwały sejmiku województwa o podziale województwa na obwody łowieckie. Natomiast, w części B.2. wnioskodawca podaje dane dla wszystkich, aktualnie dzierżawionych przez siebie obwodów łowieckich, niezależnie od tego czy w wyniku nowego podziału województwa nastąpi zmiana ich numeracji, nazwy bądź też powierzchni.
 4. Jaki numer obwodu łowieckiego należy podać w przypadku połączenia dwóch obwodów w jeden obwód łowiecki?
  Odpowiedź: W części B.1 wnioskodawca podaje dane dla wnioskowanego obwodu łowieckiego czyli tego, który został utworzony na mocy uchwały sejmiku województwa o podziale województwa na obwody łowieckie
 5. Czy rozpatrując pozyskanie zwierzyny grubej (część C.1 oraz D.1 wniosku) w poszczególnych latach gospodarczych, brany powinien być pod uwagę wyłącznie plan podstawowy i pozyskanie podstawowe, czy plany po rozszerzeniu w danym roku i pozyskanie po rozszerzeniu?
  Odpowiedź: Dane dotyczące planu i pozyskania zwierzyny grubej (część C.1 oraz D.1 wniosku) należy podać po uwzględnieniu rozszerzonego planu łowieckiego.
 6. W części C.3: „Łączna wysokość świadczeń pieniężnych wypłaconych tytułem odszkodowań za szkody”. Nasze Koło często w ramach odszkodowań przekazuje materiał siewny oraz materiał służący do zabezpieczeń upraw przed zwierzyną. Czy wartość przekazanych materiałów należy wykazać w tym punkcie – dodać do wartości wypłaconych świadczeń pieniężnych, czy wykazać tu tylko wartość wypłaconych świadczeń pieniężnych?
  Odpowiedź: Kryterium odnosi się wprost do świadczeń pieniężnych, tym samym inne niż pieniężne świadczenia nie są brane pod uwagę przy jego ocenie.
 7. Czy do wyliczeń planu i wykonania maja być brane jelenie sika?
  Odpowiedź: Tak, jelenie sika zaliczane są do zwierzyny grubej.
 8. Czy w przypadku wniosku o dzierżawę obwodu który powstanie w wyniku połączenia (scalenia) dwóch dotychczasowych obwodów, we wniosku w części C.1, C.2, C.3 należy wpisywać zsumowane dane dotyczące dotychczas dzierżawionych obwodów z których powstanie nowy obwód?
  Odpowiedź: Nie, należy wpisać osobno dane z dzierżawionych przez koło łowieckie obwodów.
 9. Jakie stanowisko odnośnie punktacji będzie miał organ decyzyjny w przypadku niewystępowania dzików w obwodzie? W naszym przypadku w kolejnych sezonach łowieckich, które podlegają ocenie, w planach łowieckich nie było wykazanych dzików, które naturalnie nie były również pozyskane. Czy maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania we wszystkich obszarach będzie w takim przypadku obniżona o 12 pkt. czyli maksymalną punktację w dziale C.2? Nieprzyjęcie żadnej punktacji (liczba punktów 0) będzie stanowić rażącą nierówność szans dla dzierżawcy obwodu polnego w stosunku do ew. nowych dzierżawców, ponieważ potencjalny nowy dzierżawca chcący objąć taki nowy teren mógłby w dzierżawionych dotychczas przez siebie obwodach polno-leśnych czy leśnych wykazać pozyskanie dzików i tym samym zyskać większą liczbę punktów?
  Odpowiedź: Jeżeli w rocznym planie łowieckim nie zaplanowano do odstrzału dzików, należy przyjąć, że plan pozyskania został zrealizowany w 100% (pod warunkiem, że żaden dzik nie został odstrzelony w drodze odstrzału sanitarnego, odłowiony, albo wykazany jako ubytek).
 10. Jak należy interpretować sformułowanie „wnioskodawca posiada remizy etc.”. Czy chodzi o posiadanie w sensie prawnym czy posiadanie w sensie użytkowania w porozumieniu z właścicielem gruntu? Na terenie obwodu polnego dzierżawionego przez koło nie mają uzasadnienia poletka łowieckie czy łąki użytkowane łowiecko, natomiast znajduje się kilkadziesiąt remiz śródpolnych, które w porozumieniu z właścicielami gruntu są miejscem, gdzie zakładane są paśniki i lizawki dla saren, posypy dla bażantów, a w innych lokalizacjach ambony i zwyżki. Czy jest to posiadanie w rozumieniu Ustawodawcy?
  Odpowiedź: Tak, jeżeli grunty te są zagospodarowane przez dzierżawcę w porozumieniu z właścicielem.

*w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

Strategia dla Łowiectwa