Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Nieważność uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej

Zarząd Główny informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. doręczono mu decyzję w ramach której Minister Klimatu i Środowiska jako organ nadzoru nad Naczelną Rada Łowiecką stwierdził nieważność w całości uchwał Rady z dnia 12 lipca br. w sprawie odmowy zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2021.

Decyzja MKiŚ

Wyjaśnić należy, że uchwały te zostały podjęte przez Radę, która swoją kadencję (przedłużoną na skutek tzw. specustawy covidowej) pełniła do dnia 25 listopada 2023 r. W dacie w której podjęto nieważne uchwały pracami Rady kierował kol. Rafał Malec, który – jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2023 r., był skutecznie odwołany przez Radę jeszcze we wrześniu 2019 r. co wyjaśniono w komunikacie opublikowanym w dniu 2 listopada 2023 r.

Decyzja nadzorcza Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 lipca 2023 r. jest konsekwencją lekceważenia przez kol. Rafała Malca wielokrotnych wskazań prawnych organu nadzoru w związku z sytuacją w jakiej znalazła się Rada na skutek złożenia w marcu 2023 r. rezygnacji z funkcji w Radzie przez reprezentantów częstochowskiego, kaliskiego i sieradzkiego okręgu PZŁ. Od dnia 16 marca 2023 r. Rada utraciła swoje uprawnienia uchwałodawcze i stan ten trwał do dnia 24 września 2023 r. Efektem działań kol. Rafała Malca i forsowania przez niego kolejnych uchwał Rady było to, że Minister Klimatu i Środowiska, realizując nadzór prawny, kwestionował te uchwały, w tym uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów. W efekcie był on, zdaniem Ministra, wydarzeniem bezprawnym, a wszystkie podjęte w jego trakcie uchwały zostały dotknięte wadą nieważności.

Mimo upływu z dniem 25 listopada 2023 r. kadencji Naczelnej Rady Łowieckiej (na co jasno wskazał Minister Klimatu i Środowiska) kol. Rafał Malec uznaje, że kadencja ta trwa nadal i planuje kolejne posiedzenie Rady w jej dotychczasowym składzie, z którego – co istotne – reelekcji nie uzyskało 33 członków, a w ich miejsce okręgowe zjazdy delegatów wybrały nowych reprezentantów. Tych nowo wybranych członków Rady kol. Rafał Malec konsekwentnie nie dopuszcza do pracy w Radzie. Czyni to, lekceważąc po raz kolejny wskazania organu nadzoru, wbrew postanowieniu § 110 ust. 5 statutu PZŁ, zgodnie z którym członkostwo w Naczelnej Radzie Łowieckiej ustaje z chwilą wyboru nowego członka Rady.

Wobec działań kol. Rafała Malca Zarząd Główny zmuszony jest podjąć niezbędne kroki faktyczne i prawne w celu zabezpieczenia zgodnego z prawem i statutem funkcjonowania Zrzeszenia w okresie do dnia 11 grudnia 2023 r. w którym ma się odbyć pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej nowej kadencji w składzie pochodzącym z wyborów jej członków przeprowadzonych przez okręgowe zjazdy delegatów w ostatnim półroczu 2023 r. Na posiedzeniu tym zostanie wybrany m.in. nowy Prezes Rady oraz pozostali członkowie Prezydium.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa