Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Skutki prawne wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w dniu 30 października 2023 r. wyrok (sygn. IV SA/Wa 1015/22), w którym uchylił decyzję nadzorczą Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w przedmiocie uchylenia uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2019 r. mocą których doszło do zmian w składzie prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Przypomnijmy – Naczelna Rada Łowiecka odwołała wówczas pana Rafała Malca z funkcji Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej; odwołano także pozostałych członków prezydium i powołano w ich miejsce innych członków Rady. Co istotne – decyzja z dnia 28 kwietnia 2022 r. była wydana na wniosek Rafała Malca, który tylko na jej podstawie pełnił funkcję Prezesa NRŁ.

O ile wyrok Sądu nie jest na dzień dzisiejszy prawomocny to jednak wywołuje skutek prawny określony w przepisie art. 152 § 1 ustawy z dnia  30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem w razie uwzględnienia skargi na akt (w tym przypadku chodzi o wskazaną wyżej decyzję nadzorczą) lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej. Uchylenie aktu administracyjnego przez sąd ma ten skutek, że nawet pomimo nieprawomocności wyroku, zaskarżony akt nie wywołuje skutków prawnych aż do momentu uprawomocnienia się tego orzeczenia.

Zważywszy na to, że Sąd ograniczył się do uchylenia decyzji Ministra i nie postanowił co do dalszego obowiązywania tej decyzji w okresie do uprawomocnienia się wydanego w sprawie wyroku, pan Rafał Malec, podobnie jak i pozostali członkowie prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej odwołani w dniu 4 września 2019 r., nie mogą podejmować żadnych czynności które z mocy statutu PZŁ przypisane są Prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jej prezydium. Każde takie działanie będzie pozbawione mocy prawnej i pozostawać będzie w sprzeczności z zapadłym w sprawie rozstrzygnięciem sądowym. Pan Rafał Malec, podobnie jak i pozostali dotychczasowi członkowie prezydium Rady, pełni zatem wyłącznie funkcję członka Naczelnej Rady Łowieckiej tak jak pozostałych 48 jej członków.

Niezależnie od powyższego wskazać należy na poważne problemy prawne jakie może spowodować dotychczasowa odmowa ze strony pana Rafała Malca dopuszczania nowo wybranych członków Rady do podejmowania uchwał. Mimo ustania mandatów dotychczasowych członków Rady wskutek przeprowadzonych w poszczególnych okręgach wyborów Naczelna Rada Łowiecka pod przewodnictwem pana Rafała Malca procedowała w swoim dotychczasowym składzie mimo jasnych wskazań organu nadzorczego co do osób uprawnionych do członkostwa w Naczelnej Radzie Łowieckiej.

Zarząd Główny

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa