Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską 2020 r., która porusza temat hodowli, reintordukcji  i ochrony zwierząt dziko żyjących. Do wygrania jest nagroda pieniężna o wartości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).

Szczegóły konkursu
  • Nabór prac rozpoczyna się 22 czerwca, a kończy 31 grudnia 2020 r.
  • W konkursie mogą brać udział tylko prace obronione w 2020 r. w Polsce.
  • Praca musi być napisana w języku polskim.
  • Prace należy przesyłać na adres e-mail: fundacjareintrodukcji@pzlow.pl
  • Do pracy należy załączyć zgodę na jej wykorzystanie do celów konkursowych przez Fundację i PZŁ, oświadczenie na wzięcie udziału w konkursie, zgodę RODO z własnoręcznym podpisem, kserokopię pracy, dane kontaktowe (telefon, e-mail).
  • Nagroda w postaci przelewu trafi na wskazane konta autora najlepszej pracy magisterskiej do 30 stycznia 2021 r.
  • Informacja o zwycięzcy zostanie umieszczona na stronie www.pzlow.pl w dniu 20 stycznia 2021 r.
  • Komisję Konkursową oceniającą pracę stanowić będą Członkowie Zarządu Fundacji.
  • Kryterium wyboru będzie praca najmniej odbiegająca od podanych tematów w ocenie Komisji Konkursowej.
Udostępnij
Twitter
WhatsApp