Uwaga, weszły w życie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów!

18 grudnia br. weszła w życie ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.  Wprowadza ona do ustawy Prawo łowieckie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów.

Postanowienia

Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, wymaga od teraz zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska. W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona wymaga się także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Zgłoszenia, o którym mowa wyżej dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego a samo zgłoszenie musi zawierać:
1) nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia,
2) obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska,

3) cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze,

4) nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska,

5) określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska,

6) podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska,

7) plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska,

8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.
 
W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Udostępnij
Twitter
WhatsApp