PZŁ przeprowadzi konkurs na chłodnie kontenerowe

PZŁ przeprowadzi konkurs na chłodnie kontenerowe

Polski Związek Łowiecki zamierza złożyć wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu chłodni kontenerowych, wykorzystywanych w celu prowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Jeśli uda się takie dofinansowanie uzyskać, wówczas rozpoczniemy procedurę przyjmowania wniosków na nabór chłodni od kół łowieckich. Zasady składania wniosków będą wyglądały następująco:

 1. konkurs skierowany będzie do kół łowieckich, które posiadają obwody łowieckie na terenie objętym strefą ASF, zgodnie z warunkami w opisie przedsięwzięcia umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW. Sprzęt chłodniczy na ww. obwodach pozwoli na dalsze ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Nabór na sprzęt chłodniczy zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej, po uzyskaniu zgody na dofinansowanie projektu z NFOŚiGW;
 2. podmioty dopuszczone do wzięcia udziału w konkursie będą składały wnioski aplikujące o chłodnie do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego;
 3. w Zarządzie Głównym PZŁ zostanie powołana komisja do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na użyczenie sprzętu chłodniczego;
 4. kryteria decydujące o przeznaczeniu chłodni będą następujące: planowany odstrzał dzików w danym obwodzie łowieckim, rodzaj strefy ASF, przydzielona ilość chłodni do pozyskania dzików sanitarnych, ilość posiadanych chłodni w kole łowieckim;
 5. zostanie określony przedział czasowy na składanie aplikacji na chłodnie (z możliwością wydłużenia czasu trwania konkursu);
 6. w pierwszej kolejności wzięte pod uwagę zostaną aplikacje, które wpłyną w terminie ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy liczba chłodni będzie mniejsza niż ilość dostępnych chłodni (zgodnie z umowa o dofinansowanie), komisja weźmie pod uwagę kolejne złożone aplikacja z kół łowieckich , które wpłynęły do ZG PZŁ. W przyznawaniu chłodni za każdym razem będą brane pod uwagę kryteria wymienione w pkt.4.,
 7. pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami a Zarządem Głównym zostanie zawarta umowa użyczenia sprzętu;
 8. przedmiot użyczenia zostanie przekazany bezpłatnie  do przechowywania tusz pozyskanych dzików;
 9. chłodni nie wolno użyczać osobom trzecim i do innych celów niż wskazane w umowie użyczenia;
 10. w przypadku pojawienia się nowego ogniska ASF, koło łowieckie na obwodzie którego nie ma ja już strefy ASF oraz w przypadku nieprawidłowego wykorzystania (zarządy okręgowe przeprowadzą kontrole użytkowania chłodni), będzie zobligowane do przekazania chłodni kołu łowieckiemu z listy zapotrzebowania na chłodnie, którą posiada ZG PZŁ;
 11. za utrzymanie okresu trwałości sprzętu będzie odpowiedzialny wynajmujący.