Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (7-13 marca)

Posiedzenie Zarządu Głównego

10 marca, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu tym rozpatrzono kilka odwołań członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Siedlcach oraz w Płocku. Omówiono szereg spraw bieżących dotyczących między innymi: wydania kolejnych legitymacji Junior PZŁ dla młodych adeptów strzelectwa, organizacji szkolenia dla sędziów głównych centralnych zawodów strzeleckich. Ponadto po raz kolejny omówiono zagadnienia dotyczące planu działalności Zarządu Głównego oraz budżetu Zrzeszenia na 2022 rok. W dniu 10 marca br. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął łącznie 10 uchwał oraz 2 zarządzenia.

Inne działania Zarządu Głównego

Ponadto Zarząd Główny wystąpił w zeszłym tygodniu z wnioskiem do Naczelnej Rady Łowieckiej o ujęcie w proponowanym porządku obrad najbliższego posiedzenia NRŁ planowanego na 22 marca, ważnych tematów dla polskiego łowiectwa, takich jak:

  • omówienia ryzyk prawnych oraz finansowych dla Polskiego Związku Łowieckiego wynikających z solidarnej odpowiedzialności za odszkodowania łowieckie – przedstawienie przez radcę prawnego Krzysztofa Grochalskiego ilości spraw sądowych, wielkości wypłacanych odszkodowań, w których pozwanym solidarnie jest Zrzeszenie, konieczności kontynuowania działań zmierzających do zmian legislacyjnych w tym zakresie,
  • omówienie ilości spraw sądowych o charakterze pracowniczym, zwłaszcza w zakresie obciążenia z tego tytułu Zrzeszenia odpowiedzialnością za zobowiązania spółek, których właścicielem było Zrzeszenie,
  • omówienie przygotowanego projektu dotyczącego audytu i kontroli strzelnic PZŁ, celem którego jest  stworzenie procedur, instrukcji postępowania na strzelnicach, regulaminów dedykowanych strzelnicom, prawidłowym stosowaniem przepisów podatkowych, zweryfikowaniem stanu aktualnego strzelnic,
  • omówienie kwestii zaangażowania Zrzeszenia w akcję pomocy obywatelom ukraińskim,
  • omówienie kwestii udostępniania strzelnic stanowiących własność Zrzeszenia organom administracji publicznej, służbom mundurowym czy wojsku,
  • ponowne wniesienie uwag i proponowanych zmian i uzupełnień uchwały NRŁ 266/2020 – przekazanych do prezydium NRŁ już w marcu 2021 r. przez Wydział Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego.
  • ponowienie przez ZG PZŁ swojej rekomendacji z dnia 11 października 2021 r. o umieszczeniu w proponowanym porządku obrad punktu dotyczącego opracowania stanowiska w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo łowieckie przez pana Sławomira Izdebskiego, a także w związku z tym przeznaczenia środków na akcje związane z promocją pozytywnego wizerunku polskiego myśliwego oraz promocji Polskiego Związku Łowieckiego;
  • wybór biegłego rewidenta na lata 2021-2022,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZŁ za 2020 rok,
  • zatwierdzenie planu działalności i budżetu PZŁ na 2022 rok.

II nabór na chłodnie

10 marca rozpoczęto przyjmowanie wniosków na chłodnie w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”. Wnioski można było składać od momentu ukazania się informacji na stronie www.pzlow.pl do wyczerpania zapasów w ilości 200 sztuk. Dziękujemy wnioskodawcom za wzięcie udziału w II naborze. Koła łowieckie, które zgodnie z regulaminem zakwalifikowały się do programu, zostaną poinformowane o terminie i miejscu odebrania chłodni indywidulnie.

Rozmowy nt. współpracy z MON

Zarząd Główny PZŁ rozpoczął rozmowy na temat współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie m.in. udostępniania strzelnic PZŁ w celu odbywania szkoleń oraz wykorzystania infrastruktury PZŁ do podniesienia poziomu wyszkolenia jednostek będących elementem potencjału obronnego Rzeczypospolitej. ZG PZŁ zwrócił się też z propozycją stałej współpracy cywilno-wojskowej w zakresie szkoleń taktycznych na szczeblach regionalnych.

Planowanie łowieckie – nowe druki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zatwierdziło nowe druki rocznego planu łowieckiego, opracowane w  związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi inwazyjnych gatunków obcych w Ustawie Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. można je znaleźc w poniższych komunikatach:

NOWY FORMULARZ INWENTARYZACJI ZWIERZYNY

PLANOWANIE ŁOWIECKIE NA SEZON 2022

Wsiedlenie IGO

Zarząd główny opublikował komunikat na temat procesu postępowania w przypadku chęci wsiedlenia IGO. Aby bażant, daniel lub muflon mogły zostać wprowadzone do środowiska, zgodnie z obowiązującą Ustawą o gatunkach (Dz. U z 2021r. poz. 1718) należy dokonać szczegółowego zgłoszenia. Gdzie i do kogo, dowiecie się z komunikatu.

CZYTAJ KOMUNIKAT NT. IGO

Restrukturyzacja OHZ PZŁ

Zarząd Główny przygotował dane dotyczące celowości i konieczności restrukturyzacji Ośrodków Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego. Analiza i projekt zmian w tym temacie zostanie przedstawiony Ministerstwu Środowiska.

Kompendium wiedzy dla instruktora

Zarząd Główny przygotował dokument pt. „Kompendium dla instruktora”, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące pracy na stanowisku instruktora zarządu okręgowego. Narzędzie to zawiera m.in. aktualne i najważniejsze przepisy prawne oraz dokumenty wewnętrzne, które mają pomóc nowym instruktorom w sprawnym wykonywaniu zadań.

Okólnik dot. procedury składania oświadczeń lustracyjnych

Wydział Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego opracowuje okólnik zawierający instrukcję dotyczącą procedury składania oświadczeń lustracyjnych bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, która adresowana jest do kół łowieckich i zarządów okręgowych.

Dzierżawa obwodów – odwołania od uchwał komisji

W związku z pojawiającymi się pytaniami kół łowieckich dot. uchwał komisji ds. dzierżaw – powoływanych na podstawie rozporządzenia, Zarząd Główny wystosował zapytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie ewentualnej procedury nadzoru czy możliwości składania odwołań od uchwał takich komisji.

Szkolenia dla sędziów strzelectwa

Aktualnie trwają prace nad organizacją szkolenia dla sędziów głównych zawodów centralnych w sezonie 2022. Przypominamy również, że na bieżąco uzupełniana jest zakładka „Szkolenia„, która zawiera informacje o zbliżających się w zarządach okręgowych szkoleniach.

Nawiązanie współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

W zeszłym tygodniu zawarto umowę pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w celu wspólnego działania na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody, łowiectwa oraz kultywowania polskiej tradycji. Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez wymianę doświadczeń, wspólne działania edukacyjne oraz promocyjne, jak również współtworzenie projektów informacyjnych z innymi organizacjami przyrodniczymi i kulturalnymi. Ponadto obejmuje ona organizację wydarzeń takich jak seminaria, warsztaty, sympozja, czy konferencje.

Nowy łowczy okręgowy w Skierniewicach

8 marca łowczy krajowy Paweł Lisiak powołał na stanowisko łowczego okręgowego w Skierniewicach Kolegę Dariusza Manowieckiego. Kolega Manowiecki jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2000 roku, posiada uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie. Jest prezesem Koła Łowieckiego „Rogacz” w Sanogoszczy. Od 2018 r. pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Skierniewicach. Był członkiem komisji egzaminacyjnych dla nowowstępujących oraz selekcjonerów organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach. Za zasługi dla łowiectwa Kolega Dariusz uhonorowany został Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Polskie Diany Ukraińskim Kobietom

„Niezbędnik” to tytuł akcji polskich dian dla Ukraińskich kobiet. Panie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim zbierają paczki z konkretnymi artykułami, które zostaną dostarczone na terytorium Ukrainy i przekazane potrzebującym. O szczegółach akcji dowiecie się z naszej zakładki specjalnej „Myśliwi Ukrainie„.

Dzień kobiet w PZŁ

4591 dian należy do Polskiego Związku Łowieckiego. Z okazji Dnia Kobiet ZG PZŁ przygotował film pokazujący rolę kobiet w naszej Organizacji. W filmie wystąpiły znane łowieckie influencerki @Sisteronthehunt Joanna i Magdalena Konieczne. Opowiadają w nim jak wplatają swoją pasję w codzienne życie. Film spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i rekordową ilością wyświetleń. Na samym Facebooku zobaczyło go prawie 140 tysięcy osób. Dla tych, którzy jeszcze go nie widzieli, publikujemy go poniżej:

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp