Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Komunikat o Inwazyjnych Gatunkach Obcych

Od dnia 18 grudnia 2021 roku obowiązuje nas Ustawa o gatunkach obcych (Dz. U z 2021r. poz. 1718), która wprowadziła szereg zmian między innymi w Ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320). Zgodnie z Art. 40 Ustawy o gatunkach obcych zmiany dotyczą wprowadzania do środowiska tzw. gatunków obcych: po Art. 16 w Ustawie prawo łowieckie dodaje się Art.16a, który stanowi, iż dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw środowiska wprowadzenie do środowiska gatunku poza jego naturalny zasięg na skutek interwencji człowieka (w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych) bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska, a w przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona – także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Co to oznacza?

Oznacza to, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przed wprowadzeniem do środowiska bażanta, daniela czy muflona dokonuje zgłoszenia takiego zamiaru ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Zgłoszenie, o którym mowa zawiera:

1) nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia;

2) obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska;

3) cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze;

4) nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska;

5) określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska;

6) podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska;

7) plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska;

8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadku gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego  zamierza wprowadzić do środowiska daniele lub muflony, do zgłoszenia, dołącza opinię właściwego miejscowo dla obwodu łowieckiego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wprowadzenie do środowiska może zostać dokonane, jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp