Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

KYNOLOGIA NA NRŁ

Na zaproszenie Naczelnej Rady Łowieckiej, na posiedzenie odbywające się w dniu 31 stycznia 2023 r. przybyli: Leszek Salamon, przewodniczący ZG ZKwP, wraz z przedstawicielami organów ZKwP: Anetą Chrystoph, Małgorzatą Wieremiejczyk-Wierzchowską, Jakubem Rudzińskim, Andrzejem Jakubowskim, Aleksandrem Skrzyńskim oraz radcą prawnym.

Paweł Lisiak, przewodniczący ZG PZŁ, przedstawił argumenty, które w jednoznaczny sposób wskazują, że porozumienie z dnia 29 listopada 2011 r. narusza Statut PZŁ, a konkretnie § 6 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz § 6 ust. 2 pkt. 4, mówiące o tym, że członek Zrzeszenia ma prawo:

  • „czynnie uczestniczyć w działalności Zrzeszenia”,
  • „korzystać z majątku Zrzeszenia na zasadach określonych uchwałami odpowiednich jego organów”,
  • „uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia na podstawie zatwierdzonych regulaminów imprez”.

 

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej również wyrazili dezaprobatę dla ograniczania możliwości uczestnictwa myśliwych w imprezach kynologicznych finansowanych ze środków PZŁ.

Ponadto Ewa Kraska, członek ZG PZŁ, przekazała zgromadzonym informację, że regulaminy prób, konkursów i ocen pracy psów myśliwskich zostały przekazane przewodniczącemu ZKwP w celu konsultacji 25 lutego 2022 r. Z kolei pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r. zwrócono się do ZKwP w kwestii zajęcia stanowiska z uwagi na zamiar wydrukowania regulaminów w wersji książkowej. Wobec braku uwag merytorycznych ze strony ZKwP  dokonano tłumaczenia regulaminów, a następnie w dniu 24 listopada 2022 roku zostały one wraz z tłumaczeniami przekazane do ZKwP w celu dostarczenia ich do FCI.

W odpowiedzi ZKwP poinformował, iż powyższe regulaminy muszą zostać poddane akceptacji, czego nie przewiduje porozumienie z dnia 29 listopada 2011 roku. 

Łowczy Krajowy wykazał nieprawidłowości mające wpływ na wizerunek PZŁ – zarówno w działaniach sędziów ZKwP, jak i w sporządzonej przez ZKwP dokumentacji w postaci wyników imprez, które nie stanowią podstawy do wystawienia Certyfikatu Użytkowości – WCC, zgodnie z pismem z dnia 23 stycznia 2023 r. skierowanym do ZG ZKwP. Przywołany w certyfikacie konkurs dzikarzy jest zabroniony ustawą od 2018 r.

Nadto Przewodniczący ZG PZŁ przedstawił relację ze spotkania, które odbyło się w dniu 14  października 2022 r. w Katowicach. Tematem rozmów był wówczas projekt nowego porozumienia z ZKwP. Naczelna Rada Łowiecka w pełni poparła stanowisko Zarządu Głównego PZŁ, jednocześnie Rafał Malec, Prezes NRŁ, poprosił przedstawicieli Związku Kynologicznego w Polsce o zajęcie stanowiska i przedstawienia merytorycznych argumentów w kwestii zaproponowanego przez ZG PZŁ projektu porozumienia z dnia 14 października 2022r. Wyraził przy tym nadzieję na znalezienie konsensusu.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Przekaż 1,5% podatku!

Przekaż 1,5 % podatku
dla zwierzyny drobnej