Komunikat z obrad Naczelnej Rady Łowieckiej

Komunikat z obrad Naczelnej Rady Łowieckiej

W dniu 9 lipca br. odbyła się druga część XII. posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej. Na wstępie rozpatrzono projekt sprawozdania Zarządu Głównego PZŁ z działalności Zrzeszenia w ubiegłym łowieckim roku gospodarczym. W dyskusji zgłoszono szereg uwag do przesłanego tekstu i wraz z przyjętymi poprawkami podjęto uchwałę o skierowaniu sprawozdania do ministra środowiska.

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada zapoznała się ze stanem finansowym spółek Polskiego Związku Łowieckiego: „Diana”, „Skup zwierzyny” w Lesznie, PZŁ „Łowex” oraz „Łowiec Polski”. Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie restrukturyzacji tej ostatniej.

W dalszej części obrad rozpatrzono wniosek Komisji Szkoleniowej NRŁ w sprawie opracowania audiowizualnych pomocy szkoleniowych dla nowo wstępujących oraz kandydatów na selekcjonerów, oraz wyrażono zgodę, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 162 z dnia 26 czerwca 2019 r., na sfinansowanie, ze środków wnioskodawców, budowy siedziby ZO PZŁ w Toruniu.

W punkcie: „sprawy rożne, wolne wnioski” zwrócono się do Zarządu Głównego PZŁ o sporządzenie wykładni w sprawie zwoływania walnych zgromadzeń kół łowieckich celem dopełnienia ustawowego obowiązku zatwierdzania sprawozdań finansowych za ubiegły rok oraz w sprawie odpłatności za dziki pozyskane w ramach odstrzałów sanitarnych.

Zobowiązano także ZG PZŁ do wystąpienia do ministra środowiska o przyspieszenie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie ocen wniosków kół łowieckich w sprawie wydzierżawiania obwodów.

Obrady prowadził prezes NRŁ Kol. Rafał Malec.