Działania na Nowym Świecie 12-18 lipca

W Warszawie odbyła się konferencja pt. „Czy potrzebna jest nowa regulacja ustawy o broni i amunicji?” zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Łowczy Krajowy Paweł Lisiak zaprezentował stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego odnośnie zmiany ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w kontekście zmiany przepisu art. 15. ust. 4.

CZYTAJ WIĘCEJ O STANOWISKU PZŁ WOBEC PROPONOWANYCH ZMIAN

Pogotowie postrzałkowe

Szybki i łatwy dostęp do przewodników z tropowcami i posokowcami ma zapewnić pogotowie postrzałkowe, które z inicjatywy Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka, powstało przy każdym zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego. Kontakt do kolegów, którzy pomogą dojść postrzałka znajduje się na stronach internetowych zarządów okręgowych w zakładce: dla-myśliwych/pogotowie-postrzałkowe. Dla przykładu podajemy link do strony ZO Słupsk:

https://slupsk.pzlow.pl/dla-mysliwych/pogotowie-postrzalkowe/

CZYTAJ WIĘCEJ O POGOTOWIU POSTRZAŁKOWYM

Posiedzenia Zarządu Głównego

W minionym tygodniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego PZŁ. Pierwsze miało miejsce w poniedziałek 12 lipca i dedykowane było uzgodnieniu treści sprawozdania z wykonania przez Polski Związek Łowiecki zadań określonych w art. 34 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie za rok łowiecki 2020/2021. Sprawozdanie po wprowadzeniu niezbędnych poprawek i uzupełnień zostanie przedłożone do zatwierdzenia Naczelnej Radzie Łowieckiej, a w następnej kolejności zostanie złożone ministrowi właściwemu ds. środowiska. Obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. art. 35 a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, 2320).

Drugie posiedzenie odbyło się dwa dni później. Na posiedzeniu tym Zarząd Główny rozpatrzył cztery odwołania członków zrzeszenia od uchwał podjętych przez ZO w Poznaniu i Zielonej Górze, unieważnił w trybie nadzoru część uchwały ZO w Krakowie oraz podjął zarządzenie w sprawie wydania legitymacji JUNIOR PZŁ.

Niezwykle istotnym zagadnieniem zeszłotygodniowego posiedzenia zarządu było spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w celu omówienia zagadnień dotyczących wspólnego udziału w Międzynarodowej Wystawie o tematyce łowieckiej organizowanej na Węgrzech. Szczegółowo zostały omówione następujące kwestie: aranżacja polskiego pawilonu, przygotowanie materiału multimedialnego i materiałów prasowych w tym specjalnego numeru Łowca Polskiego poświęconego tylko i wyłącznie promocji polskich łowisk. Sprawami organizacyjnymi dotyczącymi udziału w Międzynarodowej Wystawie zajmuje się powołany zespół organizacyjny, w skład którego wchodzi jeden z członków Zarządu Głównego PZŁ Kol. Jakub Rafalski.

Ponadto Zarząd Główny pochylił się również nad szeregiem spraw bieżących. W rezultacie owocnych obrad ZG PZŁ podjął 7 uchwał i 1 zarządzenie.

Polowanie z łukiem

Łowczy krajowy Paweł Lisiak spotkał się w biurze ZG PZŁ z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego (Polish Bowhunting Association – PBA). Zadeklarował swoje poparcie dla zmian prawnych, które umożliwiłyby polowanie z łukiem w Polsce. Podkreślił zasadność użycia takiej broni zwłaszcza w kontekście zwalczania ASF na terenach zurbanizowanych.

CZYTAJ WIĘCEJ O SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELAMI PBA

Spotkanie z przedstawicielami Reprezentacyjnej Orkiestry Myśliwskiej

Przedstawiciele jedynej w Polsce myśliwskiej orkiestry dętej spotkali się w Warszawie z Łowczym Krajowym celem zacieśnienia współpracy przy wydarzeniach kulturalnych Polskiego Związku Łowieckiego. Paweł Lisiak podkreślił, że unikatowość orkiestry opartej na wykształconych muzykach, widowiskowości i wyjątkowym repertuarze warto wykorzystać w propagowaniu polskiej tradycji łowieckiej.

CZYTAJ WIĘCEJ O SPOTAKANIU Z MUZYKAMI

Dodatkowo Zarząd Główny na bieżąco wystawia i wysyła legitymacje Juniora, które cieszą się dużym powodzeniem, opiniuje wnioski nadleśnictw ws. wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz wnioski dotyczące odstępstw od zakazu płoszenia do Urzędów Marszałkowskich, a także rozpatruje skargi dotyczące szkód łowieckich.

Zarząd Główny przygotowuje również cztery wydarzenia kulturalne o charakterze ogólnopolskim, które odbędą się na jesieni: Dożynki Prezydenckie w dniach 3-5 września,  Hubertus Ogólnopolski w Tarcach w dniach 1-3 października, I Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych na Jasną Górę 24 października oraz wystawa sejmowa poświęcona łowiectwu w dniach 2-5 listopada.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp