Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

30 września mija termin zatwierdzania sprawozdań finansowych kół łowieckich. Komunikat uzupełniony

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przypomina o upływającym w dniu 30 września 2020 r. obowiązku zatwierdzenia sprawozdań finansowych kół łowieckich za rok 2019.

Koła łowieckie są poddane regulacjom ustawy o rachunkowości. Skutkuje to m.in. tym, że członkowie zarządów kół są traktowani jako kierownicy jednostek w rozumieniu tej ustawy; wiąże się to z rozlicznymi obowiązkami, w tym zapewnieniem prowadzenia przez koło rachunkowości zgodnie z prawem (w praktyce odbywa się to poprzez wynajęcie biura rachunkowego), ale także do sporządzenia i przedstawienia sprawozdania finansowego do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, które jest  organem zatwierdzającym w rozumieniu powołanej ustawy. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz tzw. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Należy też pamiętać, że rok obrotowy w przypadku kół łowieckich pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a nie z rokiem łowieckim. Ma to istotne znaczenie dla dochowania terminów sporządzania sprawozdań i ich składania w urzędach skarbowych. Ze względu na epidemię COVID-19 sporządzenie sprawozdania finansowego zostało przedłużone do dnia 30 czerwca 2020 r. Z kolei obowiązek zatwierdzenia tego sprawozdania przedłużono do dnia 30 września 2020 r. Uchybienie tym terminom wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Zważywszy na wynikający ze Statutu PZŁ 21-dniowy termin na zwołanie walnego z czynnością tą należy się pośpieszyć. Ze względu na układ kalendarza zarządy kół, które nie zwołały walnego na ostatni weekend września (26-26 września br.) mogę to jeszcze zrobić na dzień 30 września br. wysyłając zawiadomienia o miejscu i terminie walnego do dnia 9 września br.

Ze względu na wagę sprawy oraz zapewnienie pełnej transparentności działania, celem umożliwienia członkom koła zapoznanie się z danymi finansowymi sporządzone przez zarząd sprawozdanie finansowe powinno być dołączone do zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Podstawy prawne:

  1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019, poz. 351, z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020, poz. 570)
  3. Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

Uzupełnienie:

 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – dodatkowe wyjaśnienie

W związku rozlicznymi pytaniami zarządów kół w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego kół łowieckich Zarząd Główny wyjaśnia, że przedłużone z powodu pandemii COVID-19 terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za miniony rok obrotowy dotyczą zarówno tych kół w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (1 stycznia-31 grudnia), jak i tych w których  rok obrotowy pokrywa się z rokiem łowieckim (1 kwietnia – 31 marca roku następnego). W przypadku kół gdzie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym  przedłużony z powodu pandemii COVID-19 termin sporządzenia sprawozdania to dzień 30 czerwca 2020 r., a termin jego zatwierdzenia to dzień 30 września 2020 r. W przypadku kół w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem łowieckim przedłużony termin sporządzenia sprawozdania to dzień 30 września 2020 r., a jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenia to dzień 31 grudnia br.

Wyjaśniamy też, że na walnych zgromadzeniach obejmujących rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy powinny też być poddane pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów członkom zarządów.

 

W imieniu Zarządu

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa