Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19

Na wypadek braku możliwości wypracowania przez ministerstwo odpowiednich regulacji prawnych dedykowanych wprost problematyce upływu kadencji organów kół łowieckich przedstawiam następujące wytyczne Polskiego Związku Łowieckiego:

  1. Każde koło łowieckie już teraz powinno zadbać o wystawienie odstrzałów na cały sezon zanim kadencja członków tego organu dobiegnie końca.
  2. Zarządy kół łowieckich powinny podjąć decyzję o wyznaczeniu terminu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przy ustalaniu terminu zwołania należy wziąć pod uwagę, iż obecnie utrzymujący się stan wyższej konieczności który determinuje zakaz zgromadzeń, będzie utrzymywany przez rządzących na terenie całego kraju jeszcze przez kilka miesięcy. Rekomenduje się, aby terminy zwołania Walnego Zgromadzenia wyznaczane było co najmniej na II połowę listopada 2020 roku lub nawet kwiecień 2021 roku.
  3. Zarządy kół powinny udzielić pełnomocnictw łowczym kół do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych w zakresie niezbędnym do dalszego funkcjonowania koła łowieckiego co umożliwi zachowanie ciągłości działania kół (podstawa prawna § 49 ust. 2 Statutu ).
  4. Należy zadbać, aby zarządy kół udzielając pełnomocnictw o których mowa powyżej, czyniły to w formie uchwały a pełnomocnictwa wprost uprawniały pełnomocników w szczególności do wystawiania faktur (jak w przypadku dokonanego odstrzału sanitarnego), składania oświadczeń woli w imieniu koła w stosunku do podmiotów trzecich oraz uprawniały pełnomocników do prowadzenia procedury szacowania szkód łowieckich. W przypadku szkód łowieckich należy pamiętać o nadzwyczajnych okolicznościach uzasadniających wprowadzenie przez szacujących szkody procedur adekwatnych dla zachowania bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujący Statut ani ustawa Prawo łowieckie nie przewidują wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, niedającej się przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności, to znaczy stanu wyższej konieczności jak wręcz wymusza obecnie rozprzestrzeniające się zagrożenia zarażenia koronawirusem. Mamy tu do czynienia niewątpliwie z luką prawną.

Skoro brak jest na chwilę obecną regulacji odpowiadającej wyjątkowej sytuacji w obliczu której przecież obecnie stanęły koła łowieckie właściwym jest korzystanie ze znanych i sprawdzonych instytucji prawa cywilnego, kodeks cywilny tytuł XXII dotyczy prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Stosując tego typu rozwiązania, nawet w obliczu kwestionowania zasadności przez kogokolwiek rekomendowanego rozwiązania, możliwym jest dokonanie konwalidacji tj. „uzdrowienia” czynności prawnych dokonywanych po formalnym upływie kadencji. Już po ustąpieniu nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie terminowych wyborów, nowo wybrany organ może w sposób w pełni legalny i skuteczny dokonać potwierdzenia uprzednio dokonanych czynności prawnych.

 Za takim, systemowym, rozwiązaniem zdaje się przemawiać również przywołany powyżej § 49 ust. 2 Statutu umożliwiający zarządowi koła udzielenie jednemu z członków koła lub innej osobie pełnomocnictwa

Na pierwszym miejscu należy zauważyć, iż koła łowieckie nie są instytucjami państwowymi od których kadencji czy funkcjonowania zależy sprawne funkcjonowanie Państwa. W kontekście Statutu i ustawy Prawo łowieckie (bo przecież koła prowadzą/mogą prowadzić działalność gospodarczą) należy koła traktować w tych trudnych czasach jak przedsiębiorców (koła posiadają osobowość prawną, mają własne budżety).

Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie myśliwych, wszystkich obywateli. Należy wybierać warianty minimalizujące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego uzasadnia odstępstwo od stosowania formalizmu jakim kierujemy się na co dzień.

W sprawie problemu kadencyjności w organach kół, chcąc rozstrzygnąć wątpliwości, właściwym jest zastosowanie modelu wykładni systemowej, celowościowej nie zaś językowej.

Zauważyć niewątpliwie należy, iż Statut w § 107 ust. 6 wprost zakazuje prowadzenia posiedzeń walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków masowego przekazu. Co wydaje się systemowo uzasadnione ponieważ brak jest technicznej możliwości odebrania oświadczenia lustracyjnego (art. 33d ustawy Prawo łowieckie), potwierdzenia tożsamości uczestników posiedzenia w tym spełniania wszystkich stawianych im wymogów (art. 33c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo łowieckie), czy też brak możliwości zachowania podstawowych zasad jaką niewątpliwie jest zasada tajnego głosowania.

W tych realiach doprowadzenie do głosowania za pośrednictwem środków masowego przekazu doprowadzić może do łatwego unieważniania takich wyborów na skalę masową przez osoby niezadowolone z wyboru. Uchybień tego typu nie da się usunąć ani też obronić przed sądem. Efektem tego może być unieważnienie wyborów przez sąd powszechny a co za tym idzie również i wszystkich decyzji tak wybranych organów.

Przeprowadzenie wyborów za pomocą środków komunikacji na odległość może się okazać działaniem z naruszeniem prawa, naruszeniem niemożliwym do usunięcia.

 Za takim, systemowym, rozwiązaniem zdaje się przemawiać również przywołany powyżej § 49 ust. 2 Statutu umożliwiający zarządowi koła udzielenie jednemu z członków koła lub innej osobie pełnomocnictwa.

Kadencyjność niewątpliwie dotyczy osób, organy mają zachowywać ciągłość władzy dlatego też pełnomocnictwo udzielone przez organ nie traci swej ważności z chwilą upływu kadencji członków danego organu.

Podstawa prawna.

Statut:

  • 112 ust. 2 Głosowanie w sprawie wyboru i odwołanie członków organów koła odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu.
  • 107 ust. 6 Posiedzenia organów koła oraz innych ciał kolegialnych z wyjątkiem walnego zgromadzenia koła mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji na odległości.

ustawa Prawo łowieckie.

Art. 33d (obowiązek lustracyjny)

W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1882), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami.

Art. 33b ust. 5

Kadencja zarządu koła łowieckiego oraz komisji rewizyjnej trwa 5 lat.

Art. 33c ust. 1 oraz ust. 2

  1. W skład organów Polskiego ZwiązkuŁowieckiego, a także w skład zarządu kołałowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba:

1) będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego;

2) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym;

3) w przypadku zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej – będąca członkiem danego koła łowieckiego.

  1. W skład organów Polskiego ZwiązkuŁowieckiego nie może wchodzićosoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego.

 

   Adw. Robert Kozarzewski

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

Łowczy Krajowy

Paweł Lisiak

 

W załączeniu wzór uchwał zarządu koła w przedmiocie udzielenia pełnomocnictw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa