Rezygnacja członka zarządu koła. Co dalej?
Fot. Pixabay

Rezygnacja członka zarządu koła. Co dalej?

Statut Polskiego Związku Łowieckiego w obecnym kształcie przewiduje, iż członek zarządu koła może złożyć rezygnację z dalszego pełnienia funkcji. Z faktem złożenia rezygnacji Statut wiąże konsekwencje dwojakiego rodzaju.

W pierwszej kolejności należy wskazać na typową sytuację w jakiej członek zarządu oświadcza, iż rezygnuje z dalszego pełnienia funkcji. Adresatem takiego oświadczenia każdorazowo jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie na jednym posiedzeniu może przyjąć oświadczenie o rezygnacji, stwierdzić zaprzestanie pełnienia funkcji oraz dokonać wyborów uzupełniających.

W drugiej kolejności Statut przewiduje, iż członek zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji a następnie z różnych względów faktycznie zaprzestać wykonywania swoich obowiązków.

Zauważyć należy, iż aby nie dopuścić do paraliżu pracy zarządu w Statucie celowo wprowadzono rozróżnienie na stwierdzenie zaprzestania pełnienia funkcji oraz zaprzestanie pełnienia obowiązków. Do zaprzestania pełnienia obowiązków najczęściej będzie mogło dojść w czasie kiedy dopiero wyznaczony został termin posiedzenia W.Z. Wówczas to właśnie zarząd koła może uchwałą powierzyć obowiązki nieobecnego członka zarządu innemu członkowi koła do czasu odbycia wyborów uzupełniających.

W przypadku rezygnacji członka zarządu koła pamiętać należy, iż sama rezygnacja w istocie stanowi oświadczenie woli. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli wywołuje swój skutek prawny z chwilą dojścia do adresata w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią oświadczenie.

Podstawy prawne

Art. 61 § 1 KC Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Zgodnie z § 45 ust. 4 Statutu w przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie koła walne zgromadzenie stwierdza zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka zarządu koła.

Zgodnie z § 45 ust. 6 Statutu w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, walne zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z § 45 ust. 7 Statutu w przypadku gdy pomiędzy walnymi zgromadzeniami członek zarządu koła złożył rezygnację i zaprzestał pełnienia swych obowiązków, zarząd koła może powierzyć pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym. Powyższe nie uchybia art. 33b ust. 3 ustawy Prawo łowieckie.

Art. 33b ust. 3 ustawy Prawo łowieckie: W skład zarządu koła łowieckiego wchodzi od 4 do 7 osób wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków koła łowieckiego.