Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej na swym posiedzeniu w dniu 18. Lutego 2020 roku, ustaliło termin i proponowaną tematykę najbliższego posiedzenia Rady, które odbędzie się w dniu 9 marca 2020 roku w siedzibie PZŁ w Warszawie.

Ustalono, że NRŁ na swym najbliższym posiedzeniu zajmie się przede wszystkim zaległymi sprawami merytorycznymi. Między innymi rozpatrzony będzie, opracowany przez Prezydium, wykaz uchwał, które w związku ze zmianami prawodawstwa i obowiązującego od 16 lutego ub. roku, statutu PZŁ, muszą zostać pilnie znowelizowane.

Obok nowelizacji regulaminu obrad Rady (dotychczasowy utracił swą moc obowiązującą w sierpniu ub. roku) powołany zostanie biegły rewident do kontroli bilansu Polskiego Związku Łowieckiego.

W ramach dyskusji nad terminem zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ koniecznym będzie przyjęcie ostatecznej wersji projektu nowelizacji Statutu Zrzeszenia oraz projektu uchwały zjazdowej w sprawie kierunków Działania PZŁ na lata 2020 – 2023 oraz wizji Zrzeszenia w dalszej perspektywie.

Naczelna Rada Łowiecka zapozna się z przedstawionym przez Zarząd Główny, zarysem budżetu PZŁ na rok 2020. Analizie poddane zostaną także nowe prawidła strzeleckie, które budzą szereg kontrowersji.

Rozpatrzony będzie zgłoszony przez Komisję NRŁ ds. Zwierzyny Grubej, projekt zmian w zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej.

W sprawach organizacyjnych powołani zostaną okręgowi rzecznicy dyscyplinarni i sędziowie okręgowych sądów łowieckich.

Niezależnie od spraw merytorycznych Naczelna Rada Łowiecka zajmie się także zgłoszonym przez grupę członków, wnioskiem w sprawie zwołania posiedzenia Rady w trybie paragrafu 84 ust.4 pkt 2 lit. b obowiązującego Statutu Zrzeszenia.

W posiedzeniu Prezydium wziął udział powołany dnia 7 lutego br., Łowczy Krajowy – Kolega Paweł Lisiak.

Darz Bór!