Wzór wyceny oręża dzika

Oręż dzika

Oręż dzika (Sus scrofa L. 1758).

Elementy wyceny Pomiar Suma Średnia Czynnik Punktacja
I.
P
o
m
i
a
r
y
1. Długość szabel w cm lewej 1,0
prawej
2. Szerokość szabel w mm lewej 3,0
prawej
3. Obwody fajek w cm lewej x 1,0
prawej
Suma punktów pomiarowych
II. Dodatki 1. Za piękno szabel 0-2 pkt
2. Za piękno fajek 0-3 pkt
Suma punktów dodatkowych
III. Potrą-
cenia
1. Za niedostateczne szlify 0-3 pkt
2. Za asymetrię szabel 0-3 pkt
3. Za asymetrię fajek 0-3 pkt
4. Za dysproporcję między szablami a fajkami 0-1 pkt
Suma punktów ujemnych
Wycena ostateczna

orez-dzika

Ryc.8. Pomiary oręża dzika: 1 – długość szabli, 2 – szerokość szabli, 3 – obwód fajki.