Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

W minionym tygodniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto na nich łącznie sześć uchwał i dwa zarządzenia. Udzielono pełnomocnictwa do zarządzania działalnością Zrzeszenia w ramach Zarządu Okręgowego w Gdańsku dla nowo powołanego Łowczego Okręgowego oraz powołano członków tamtejszego Zarządu Okręgowego.

Podjęto zarządzenie w sprawie wydania kolejnych legitymacji JUNIORA PZŁ dla młodych adeptów strzelectwa myśliwskiego i sportowego. Do grona juniorów w zeszłym tygodniu dołączyła siódemka dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni przynależą do Zarządów Okręgowych w Toruniu, Nowym Sączu oraz Częstochowie. Podczas niespełna roku funkcjonowania programu JUNIOR PZŁ Zarząd Główny PZŁ wydał ponad 50 tego typu legitymacji. Jednym z warunków otrzymania legitymacji jest posiadanie przez Juniora obowiązującej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to jest niezwykle ważne, dlatego też Zarząd Główny podjął decyzję pokrywaniu kosztów ubezpieczeń Juniorów w całości. Decyzja ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Kolejną sprawą jaką poruszono na zeszłotygodniowych posiedzeniach Zarządu był udział we współorganizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze „I Balu Charytatywnym”. Bal ten odbył się 20 maja 2022 r w Pałacu Książęcym w Żaganiu. Podczas balu przeprowadzono aukcję charytatywną, a dochód z niej został przeznaczony na wsparcie ośrodków Opieki Społecznej w Żaganiu oraz Domów dziecka nr 1 oraz nr 2 w Szprotawie. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na ten szczytny cel postanowił przeznaczyć polowanie na rogacza w jednym z ośrodków hodowli zwierzyny oraz upominki w formie książek, leksykonów, albumów.

WIĘCEJ O ZOELONOGÓRSKIM BALU CHARYTATYWNYM

Posiedzenie NRŁ

W dniu 19 maja br. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 odbyło się XIX posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej przy obecności 42 członków Rady i zaproszonych gości. Obrady trwały od godziny 11:00 do 14:00.

Zostało podjęte sześć uchwał takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok., uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia na 2022 rok., powołanie w skład Komisji Budżetu i Finansów Naczelnej Rady Łowieckiej kol. Radosława Gzulę, wycofanie wypowiedzenia dyscyplinarnego i przeprowadzenie negocjacji z Łowczym Krajowym o wycofaniu się z dochodzenia roszczenia związanego z nieprawnym wypowiedzeniem umowy o pracę,  przyjęcie oferty grupy KPW jako biegłego rewidenta do badania bilansu, powołanie na stanowisko zastępcy okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Zarządzie Okręgowym w Przemyślu.

Rozpatrywane były w ramach nadzoru prawidłowości uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Ciechanowie z dnia 15 września 2018 r. w sprawie wyboru na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz wyboru kolegi Pawła Piątkiewicza na członka NRŁ. W tym samym trybie rozpatrywano prawidłowości uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Szczecinie z dnia 30 września 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz wyboru kolegi Piotra Jóźwiaka na członka NRŁ. Uchwały w tym zakresie nie zostały podjęte.

Spotkanie Przewodniczących Komisji Problemowych NRŁ i Zespołów Interdyscyplinarnych ZG

Dnia 18 maja br. w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich Przewodniczących Komisji Problemowych NRŁ oraz Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych. Spotkaniu przewodniczyli łowczy krajowy Paweł Lisiak oraz prezes NRŁ Rafał Malec. Liderzy Komisji i Zespołów omawiali dotychczasowe działania, przedstawiali stopień zaawansowania prac, problemy z którymi spotykają się w danej tematyce i sposób ich rozwiązań. Ponadto przewodniczący komisji i zespołów przedstawili propozycje i kosztorys swoich działań do końca roku kalendarzowego. Spotkanie służyło nawiązaniu ściślejszej współpracy Komisji Problemowych z Zespołami Interdyscyplinarnymi celem podniesienia efektywności ich działań.

ZOBACZ RELACJĘ 

Narada prezesów kół łowieckich okręgu zielonogórskiego PZŁ

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze w dniu 20 maja w godz. 12.00 – 15.00 w Centrum Biznesu w Zielonej Górze zorganizował na naradę prezesów kół łowieckich okręgu zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Honorowym gościem narady był Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ, dr inż. Paweł Lisiak.

Na zaproszenie ZO PZŁ w Zielonej Górze w naradzie uczestniczyli: Pani Joanna Kokot – Ciszewska – Lubuska Wojewódzka Lekarz Weterynarii, Pan Wojciech Kozieja – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Kol. Andrzej Skibiński – Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Pan Paweł Sas – przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej, Nadleśniczy

Nadleśnictwa Krzystkowice Pan Andrzej Staniszewski – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przewodniczący komisji problemowy i zespołów organizacyjnych przy ZO PZŁ w Zielonej Górze oraz członkowie ZO PZŁ.

Łowczy krajowy podziękował zielonogórskim myśliwym za ich pracę na rzecz zwalczania wirusa ASF i pogratulował sprawnego uporania się z trudną sytuacją w okręgu, kiedy ze względu na szerzenie się wirusa nie można było w ogóle polować. Ponadto Przewodniczący ZG PZŁ podsumował funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego w latach 2018-2021, przedstawiła bieżące działania i plany na przyszłość, a także wyniki finansowe i koszty funkcjonowania ZG i ZO w latach 2018-2021.

Nie zabrakło pytań do Łowczego Krajowego, także tych trudnych. Łowczy Krajowy zapewnił, że dołoży wszelkich starań o silny i stabilny Polski Związek Łowiecki, a uzdrowienie PZŁ jest najważniejszym wyzwaniem Zarządu Głównego.

Uczestnicy narady z zainteresowaniem wysłuchali także wystąpienia Lubuskiej Wojewódzkiej Lekarz Weterynarii Pani Joanny Kokot-Ciszewskiej, która podsumowała działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie walki z ASF w województwie lubuskim  w 2021 r. oraz przedstawiła strategię i plany działania na rok 2022. Pani Dyrektor przypomniała myśliwym informacje ogólne o ASF i zasady bioasekuracji oraz przedstawiła ogniska ASF w Polsce i w województwie lubuskim w 2021 i 2022 r., ilość dodatnich dzików w powiatach naszego województwa, a także zmiany obszarów objętych ograniczeniami w latach 2021-2022.

Dyrektor Wojciech Kozieja przedstawił problemy związane z kategoryzacją i przebiegiem granic nowo powstałych  obwodów łowieckich oraz zapewnił, że wnikliwie zostaną rozpatrzone zastrzeżenia i propozycje kół łowieckich w tym zakresie.

W kolejnym wystąpieniu Pan Paweł Sas – przedstawiciel LIR przedstawił zebranym informację Lubuskiej Izby Rolniczej, dotyczącą współpracy ZO PZŁ w Zielonej Górze z Lubuską Izbą Rolniczą w zakresie szkód łowieckich, opinii dotyczących dzierżawy obwodów łowieckich i RPŁ. Według opinii Prezesa LIR Pana Stanisława Myśliwca współpraca z myśliwymi okręgu zielonogórskiego PZŁ nigdy nie stała na tak wysokim poziomie i nigdy nie podejmowano tylu wspólnych działań i projektów dla dobra lubuskiego rolnictwa i łowiectwa.

Posiedzenie komisji kynologicznej

W dniach 16 – 17 maja odbyło się posiedzenie komisji kynologicznej NRŁ. Zakończono prace nad regulaminami dzikarzy i tropowców oraz opracowano projekt porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Związkiem Kynologicznym w Polsce.

Powołanie łowczego okręgowego w Gdańsku

17 maja łowczy krajowy Paweł Lisiak powołał na funkcję łowczego okręgowego w Gdańsku Dominika Szefera. Nowy łowczy jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2011 roku, posiada uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie. Jest Prezesem Koła Łowieckiego „Słonka” Pruszcz Gdański oraz członkiem Koła Łowieckiego „Jeleń” Brody. Od 2019 roku aktywnie działa w Komisji Edukacji i Promocji Łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku. Od 2018 roku  pełni funkcję  wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw ptaków zaolejonych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp