Dobre wieści ze Strasburga

Wczoraj na sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski 515 głosami za przyjął rezolucję „unijnej strategii bioróżnorodności 2030: przywracanie przyrody do naszego życia”, ponad rok po przedstawieniu jej po raz pierwszy przez Komisję Europejską.

Warto podkreślić, że Zarząd Główny PZŁ, poprzez swojego przedstawiciela w FACE, Jarosława Kuczaja, vice Przewodniczącego federacji, aktywnie monitoruje i odpowiednio reaguje m.in. w kwestiach unijnej strategii bioróżnorodności 2030, współpracując w tym zakresie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawicielami grupy ekspertów ds. dyrektyw NADEG oraz co niezmiernie istotne z europosłami dbając o to, aby odwołania do łowiectwa i polowań w kluczowych dokumentach tworzonych na poziomie Brukseli oparte były na podstawach merytorycznych.

Przed głosowaniem ZG PZŁ zwrócił się z apelem do polskich przedstawicieli w PE, aby Ci poparli poprawki 12 i 25, jako kluczowe w kontekście ostatnich prac Komisji Europejskiej nad obszarami chronionymi, w których proponuje się zakaz polowań i wędkowania. Zwrócono uwagę, że zakaz polowań i wędkowania w jakiejkolwiek kategorii europejskich obszarów chronionych jest sprzeczny z inicjatywą UE na rzecz zrównoważonego łowiectwa (EU Sustainable Hunting Initiative) oraz Europejską Kartą Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej w ramach Konwencji Berneńskiej (European Charter on Hunting and Biodiversity under the Bern Convention). Decyzje dotyczące obszarów chronionych powinny być podejmowane na poziomie krajowym, a nie w Brukseli.

Poprawka 12 o brzmieniu: § 17. Podkreśla, że należy opracować jasną definicję ścisłej ochrony; zwraca uwagę na konkluzje Rady z dnia 16 października 2020 r. w sprawie różnorodności biologicznej,w których stwierdzono, że ściślejszy poziom ochrony może umożliwiać prowadzenie niektórych rodzajów działalności człowieka zgodnie z celami zachowania obszaru chronionego; uważa, że działalność człowieka, która jest zgodna z celami ochrony, a nawet pozytywnie przyczynia się do różnorodności biologicznej, powinna być dopuszczalna na obszarach objętych ścisłą ochroną; wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi wyjaśniła, jakie rodzaje działalności człowieka można potencjalnie uznać za dozwolone na obszarach objętych ścisłą ochroną, jeżeli pozostawiają one naturalne procesy zasadniczo niezakłócone i są zgodne z wymogami ekologicznymi tych obszarów, na podstawie indywidualnej oceny opartej na najlepszych dostępnych danych naukowych; – została przyjęta bezwzględną większością głosów.

Ponadto warto podkreślić, że przyjęto ważną poprawkę 24 § 167 odnosząca się do handlu dzikimi zwierzętami oraz przewozie trofeów myśliwskich. Przyjęcie poprawki, która w obecnej formie dotyczy zakaz handlu komercyjnego „commercial trade” regulowanego  przepisami UE dotyczącymi handlu dziką fauną i florą oraz CITES, powoduje nieograniczenie handlu dla rozwoju nauki, celów biomedycznych, celów hodowlanych, z których wynikają korzyści dla zachowania gatunku, czy wspomnianego przewozu trofeów.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp