Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Całoroczny odstrzał lisów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości całorocznego odstrzału lisów w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowego podziału województw na obwody łowieckie Departament Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa klimatu i Środowiska wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. Nr 48, poz. 459,z późn. zm.), okres polowań na lisy trwa od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Zatem § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne znajduje zastosowanie do terenów, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy i dotyczy również obwodów łowieckich funkcjonujących od 1 kwietnia br. w związku z wejściem w życie nowego podziału województw na obwody łowieckie z zastrzeżeniem, że te obwody łowieckie obejmują tereny, na których dokonywane były zasiedlenia. Należy również zauważyć, iż intencją ministra właściwego do spraw środowiska było wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne przepisów, które umożliwią ochronę zwierzyny wsiedlanej – zajęcy, bażantów oraz kuropatw przed nadmierną presją lisów i umożliwią całoroczny odstrzał tych drapieżników w miejscach zasiedleń. Niezależnie od powyższego Departament Leśnictwa i Łowiectwa  wyjaśnia, iż ewentualny ciężar wykazania faktu zasiedlenia ww. gatunków zwierząt  łownych na danym obszarze spoczywa na zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego i może być udokumentowany w formie protokołu sporządzonego na okoliczność dokonania zasiedlenia zwierzyną obwodu łowieckiego, w którym zwyczajowo wskazuje się nr obwodu łowieckiego, nadleśnictwo, województwo, miejscowość oraz uroczysko lub oddział leśny.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp