Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Bezprawne działania TORN sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym, w godzinach przedpołudniowych służby informatyczne PZŁ stwierdziły, iż te koła łowieckie do których firma TORN sp. z o.o. wystosowała fakturę pro forma tytułem „Abonament za sezon 2023/2024 EKEP”, a które nie dokonały żądanej przez TORN zapłaty, nie mogą dokonywać wpisów na polowania indywidualne. W wyniku poczynionych ustaleń stwierdzono, że wyłączenie możliwości dokonywania tych wpisów jest skutkiem działań firmy TORN podjętych wbrew rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Warszawie, który postanowieniem częściowym nr 1 z dnia 30 marca 2023 r.  zabezpieczył [cyt.] roszczenie Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą w Warszawie z tytułu licencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP”, nieobjętego umową nr 2/I/2012 zawartą między stronami w dniu 7 maja 2012 r., do czasu wypowiedzenia umowy zawartej w formie dowolnej w 2015 r., w której okres wypowiedzenia nie został uregulowany lecz wynika z, odpowiadającego słusznym względom w zakresie relacji gospodarczych, czasu na poszukiwanie nowego administratora i dostawcy oprogramowania, poprzez nakazanie TORN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie utrzymywania na dotychczasowych zasadach i warunkach przez okres do dnia 31 maja 2023 r. pełnej funkcjonalności oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP”, która może być użytkowana z systemem informatycznym pt. ”System dla Kół Łowieckich”.

Pismem z dnia 31 marca 2023 r. Zarząd Główny zaprosił na dzień 3 kwietnia 2023 r. przedstawicieli firmy TORN do podjęcia poważnych rozmów na temat dalszego funkcjonowania Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań EKEP w kontekście udzielonego przez sąd zabezpieczenia. Przedstawiciel firmy TORN w osobie jej prezesa zarządu Tomasza Deca stawił się w dniu 3 kwietnia 2023 r. jednakże odmówił jakichkolwiek rozmów, składając pismo, które następnie przekazał osobom trzecim, a te upubliczniły je. Zwalnia to Polski Związek Łowiecki z zachowania tego pisma w poufności.

Tym samym jedyną drogą rozstrzygnięcia sporu zaistniałego, co należy podkreślić – nie z winy Polskiego Związku Łowieckiego, jest proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie w Wydziale XXII Własności Intelektualnej. Pełna odpowiedzialność (także finansowa) za zaistniały stan rzeczy, w tym brak możliwości zasadniczej części prowadzenia gospodarki łowieckiej, obciąża firmę TORN i jej zarząd.

Wobec pozbawienia kół łowieckich możliwości dokonywania wpisów na polowania indywidualne poprzez System KŁ oraz poprzez powiązaną z nim aplikację EKEP (z czym wiąże się także brak możliwości wykonywania odstrzałów sanitarnych) Zarząd Główny PZŁ stwierdza, że zostały spełnione przesłanki z art. 42b ust. 1f Prawa łowieckiego zgodnie z którym w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających czasowo prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany prowadzić książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci papierowej dla każdego obwodu łowieckiego.

Zaleca się zarządom kół łowieckich niezwłoczne wdrożenie do stosowania dla poszczególnych obwodów dzierżawionych przez te koła książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci papierowej.

Jednocześnie Zarząd Główny informuje, że Polski Związek Łowiecki nie jest stroną umów abonamentowych zawieranych przez koła łowieckie z firmą TORN na korzystanie w roku łowieckim 2023/2024 z Systemu KŁ i aplikacji EKEP. Ma to odniesienie w szczególności do danych których administratorem jest Polski Związek Łowiecki, a które są wykorzystywane w ramach Systemu KŁ i EKEP. W przypadku gdy brak dostępu do tych danych uniemożliwi, mimo zapłacenia faktur pro forma pod tytułem „Abonament za sezon 2023/2024 EKEP”, korzystanie z Systemu KŁ i aplikacji EKEP wyłączną odpowiedzialność wobec tych kół ponosić będzie TORN sp. z o.o.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa