Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Walne zgromadzenia, kursy i egzaminy, zawody strzeleckie – wyjaśniamy co można i w jakiej formie

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi walnych zgromadzeń kół łowieckich oraz kursów, szkoleń i egzaminów w zarządach okręgowych, publikujemy odpowiedzi na nurtujące Was kwestie.

Zmiana

Uwaga, tekst uległ zmianie dnia 3 czerwca 2020 r. na skutek wprowadzenia nowych przepisów prawnych:
uchylenie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r. poz. 878) oraz wprowadzeniem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 29 maja 2020 r. 

1. Czy można przeprowadzać wybory do organów koła ?

Nie. Zgodnie z art. 33e ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67) kadencja organów kół łowieckich uległa wydłużeniu do czasu trwania stanu epidemii SARS-CoV-2. Do chwili odwołania stanu epidemii nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów do organów kół łowieckich z uwagi na fakt, iż nie sposób określić terminu w jakim upływać będzie kadencja danego organu koła.

2. Czy możemy zwoływać walne zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne)?

Tak. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) a konkretnie §15 ust. 9. (obowiązującym do dnia 5 czerwca 2020 r. ). Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie stosuje się.

Zauważyć należy, iż obecnie obowiązujące Rozporządzenie zawęża katalog sytuacji w których nie będzie obowiązywał zakaz spotkań. Na mocy obecnie obowiązującego Rozporządzenia możliwe jest zwoływanie i odbywanie posiedzeń organów kół łowieckich, posiedzeń komisji, szkoleń, egzaminów jednorazowo do 150 osób.

Organizując posiedzenie zapewnić należy rękawiczki jednorazowe lub środki dezynfekcji rąk, należy zadbać o to, aby odległość między uczestnikami posiedzenia wynosiła co najmniej 1,5 metra (na otwartej przestrzeni 2 metry). Pamiętać jednak należy, iż art. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach regulacja ta nie odnosi się do organów kół łowieckich jak i polskiego związku łowieckiego ponieważ art. 3 ust. 1 dotyczy zgromadzeń na otwartej przestrzeni co ważniejsze dotyczy nieokreślonych imiennie osób. W posiedzeniach organów udział biorą zawsze osoby znane z imienia i nazwiska. Obowiązek wynikający z Rozporządzenia zachowania odległość 2 metrów dotyczy wolnej przestrzeni.

3. Czy możemy przeprowadzać egzaminy w okręgach?

Odnosząc się do powyższej wykładni, brak jest podstaw do zaniechania przeprowadzania egzaminów o ile będą stosowane ogólne zasady bezpieczeństwa w postaci rozproszenia osób, unikania skupisk, noszenia maseczek, przyłbic, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk.

4. Czy możemy organizować kursy i szkolenia w okręgach?

W przypadku kursów i szkoleń, gdy jest to możliwe i zgodne z charakterem danych zajęć, należy stosować połączenia zdalne. W dalszym ciągu pamiętać należy o unikaniu skupisk ludzkich.

5. Czy możemy organizować zawody strzeleckie?

Tak, wykładnia prawna patrz Ad. 2.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp