Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Tarcza 4.0

Jak dowiadujemy się z ustawy, głównym celem przyjętych regulacji jest obrona polskich przedsiębiorców, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Polski Związek Łowiecki jak i koła łowieckie uzyskał osobowość prawną na mocy ustawy Prawo łowieckie. Zarówno PZŁ jak i koła łowieckie zatrudniają pracowników przez co są płatnikami składek ZUS. Koła łowieckie mogą również włączyć się politykę ochrony miejsc pracy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Składane wnioski o przyznanie pomocy są każdorazowo weryfikowane przez instytucje wdrażające odpowiednie programy pomocowe.

Pamiętajmy, iż składając jakikolwiek wniosek o pomoc z uwagi na negatywne skutki COVID-19, nawet gdy dany wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, nie ryzykujemy niczym. To od oceny konkretnych osób odpowiedzialnych za weryfikację wniosku i poprawności danych w nim zawartych, zależy otrzymanie wsparcia. Niektóre koła łowieckie prowadzą również działalność gospodarczą zarejestrowaną w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców,

Każde koło winno indywidualnie rozważyć czy z uwagi na swą aktywność w obrocie gospodarczym spełnia warunki niezbędne dla otrzymania wsparcia. Niewątpliwie nie ma nic do stracenie, można jedynie zyskać.

Szczegóły

Zgodnie z art. 15 zzd ust. 1 ustawy – Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. Komu przysługuje pożyczka

Mikro przedsiębiorcom, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat:

  • Zatrudniali śródrocznie mniej niż 10 pracowników
  • Osiągnęli obroty niższe niż 2 mln euro
  • Prowadzili działalność przed 1 marca 2020 r.

Zwolnienie na warunkach wyżej przysługuje również mikro przedsiębiorcom, którzy Nie zatrudniali i nie zatrudniają pracowników.

  1. Kto udziela pożyczki

Właściwy Starosta na podstawie zawartej umowy może udzielić jednorazowej pożyczki z oprocentowaniem 0,55% stopy redyskonta weksla.

  1. Okres spłaty

Nie dłużej niż 12 miesięcy z karencją w spłacie odsetek i kapitału na 3 miesiące

  1. Umorzenie pożyczki

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia działalności przez trzy kolejne miesiące od dnia udzielenia pożyczki i złożenia wniosku o umorzenie w terminie 14 dni od spełnienia przesłanki do umorzenia

  1. Wniosek

Wniosek składa się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym po ogłoszonym naborze.

UWAGA: Pożyczka to pomoc publiczna.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱