Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Ryczałt za odstrzał dzików – informacja prawna z komentarzem

Informacja dotycząca ryczałtu wypłacanego za odstrzał dzików dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich oraz myśliwym, którzy dokonali sanitarnego odstrzału dzika.

Akty prawne na podstawie których przeprowadzono analizę:

  1. Ustawa z dnia 13 pażdziernika 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) zwana dalej PŁ.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) zwana dalej Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików( Dz.U. 2018 r. poz. 2194) zwane dalej Rozporządzeniem w sprawie ryczałtu.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium RP „ Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym ASF i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby i jej zwalczanie” (Dz. U. 2020 poz. 290) zwane dalej Rozporządzeniem ws. Programu zwalczania ASF

Odstrzał dzików dokonywany jest na podstawie Rocznych Planów Łowieckich gdzie w części IV a, w pozycji Dziki razem w kolumnie 15 wykazywana jest minimalna ilość dzików do odstrzału – odstrzał planowy ( Art. 8a PŁ ) oraz na podstawie zarządzeń Powiatowych Lekarzy Weterynarii i Wojewody na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – odstrzał sanitarny. Zarządzenia wydawane są na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt. 8  Ustawy  o ochronie zdrowia zwierząt.

Wiodącym dokumentem w sprawie walki z ASF jest Rozporządzenie ws. Programu zwalczania ASF.

Na podstawie wytycznych Unii wyróżniono w nim obszar wolny od ASF – strefa biała, zagrożony – strefa niebieska, z ograniczeniami – strefa czerwona i obszar ochronny – strefa żółta.

W części 3.1 Cel programu założono:

Pkt. 3

Zwrot kosztów pozyskiwania samic przelatek i starszych samic dzika w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz innych obszarach na których prowadzony jest odstrzał sanitarny.

Pkt. 4

Finansowanie pozyskiwania wszystkich dzików w ramach polowań na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz finansowanie pozyskiwania samic przelatek i starszych samic dzika na obszarze wolnym od ASF.

W części .2.2 określono

Cyt. ….” Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia jest niezwłocznie, w całości, niewypatroszony dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Za dziki pozyskane w ramach polowania dostarczone do punktów skupu lub zakładów ,o których mowa powyżej, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu  łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego kwotę:

  1. 650 zł brutto za samicę przelatka i dorosłe samice dzika.
  2. 300 zł brutto za pozostałe dziki.

Analogiczne postępowanie oraz kwoty wypłacane dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich oraz dyrektorom parków narodowych obowiązują również na obszarze ochronnym.

Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE KWOTY O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, W CAŁOŚCI POZOSTAJĄ W GESTII DZIERŻAWCÓW LUB ZARZADCÓW OBWODÓW ŁOWIECKICH I POKRYWAJĄ RYCZAŁTOWO WSZELKIE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ TE PODMIOTY.

W części 3.6 Odstrzał sanitarny dzików

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt. 8 i art. 46 ust 3 pkt. 8 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Zgodnie z Par. 1 Rozporządzeniem w sprawie ryczałtu, wysokość zryczałtowanego kosztu za odstrzeloną sztukę dzika wynosi:

  • Samicy przelatka lub dorosłej samicy dzika 650 zł
  • Dzika innego niż wymieniony w pkt. 1 – 300 zł.

Jednocześnie zgodnie z  art. 47a ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 80 % owego ryczałtu przysługuje myśliwemu który dokonał odstrzału sanitarnego.

Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE 80 % ZRYSZAŁTOWANEJ KWOTY 650 ZŁ LUB 300 ZŁ BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SIĘ MYŚLIWEMU KTÓRY DOKONAŁ ODSTRZAŁU SANITARNEGO I NIEDOPUSZCALNE JEST PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIA KÓŁ ŁOWIECKICH LUB ZARZADY KÓŁ KTÓRE OGRNICZAŁYBY TO PRAWO.

JEDNOCZESNIE PRZYPOMNIEĆ NALEŻY, ŻE KWOTY POWYŻSZE STANOWIĄ PZRYCHÓD MYŚLIWEGO I KOŁO POWINNO PO SKOŃCZONYM ROKU ROZLICZENIOWYM ( ROK KALENDARZOWY) WYSTAWIĆ MYŚLIWEMU PIT 11.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa