Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich!

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Jest to długo oczekiwany akt prawny otwierający procedurę zawierania nowych umów dzierżaw obwodów łowieckich. Uważna lektura rozporządzenia jest obowiązkiem każdego członka koła łowieckiego, zaś członków zarządów kół w szczególności, gdyż to na ich barkach spoczywa teraz wysiłek przygotowania poprawnych formalnie i merytorycznie wniosków w sprawie wyłonienia dzierżawcy.

Nad wyraz istotne są przy tym terminy składania wniosków, co jest uzależnione od tego czy na terenie danego województwa sejmik uchwalił już podział na nowe obwody łowieckie. Nowy podział oznacza utworzenie nowych obwodów łowieckich i to nawet wówczas jeśli dotychczasowe granice obwodów nie uległy zmianie.

W obecnym stanie prawnym sejmiki województw muszą podjąć uchwały w sprawie granic obwodów tak, by weszły one w życie najdalej w dniu 31 marca 2021 r. kiedy to z mocy prawa uchylony zostanie dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie. Część sejmików stosowne uchwały już podjęła. W przypadku uchwał sejmikowych podjętych do dnia 31 grudnia 2020 r. wnioski kandydatów na dzierżawców obwodów winny być złożone do dnia 15 lutego 2021 r. Jeżeli uchwała sejmiku zostanie podjęta w miesiącu styczniu 2021 r. wówczas wniosek będzie należało złożyć do końca lutego br. W pozostałych przypadkach na złożenie wniosku będzie 30 dni od dnia utworzenia obwodu, tj. od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie. Terminy na złożenie wniosku są nieprzywracalne; koło, które uchybi terminowi na złożenie wniosku utraci swój obwód!  Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia.

Zarząd Główny opracował formularz, który będzie pomocny w poprawnym sformułowaniu wniosku. W ciągu kilku najbliższych dni zostanie on dostosowany do ostatecznego brzmienia przepisów rozporządzenia i przesłany do zarządów okręgowych, które z kolei prześlą go do poszczególnych kół łowieckich. Jednocześnie wszystkie zarządy okręgowe otrzymają polecenie zapewnienia kołom łowieckim pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosków, tak by zminimalizować ryzyko błędów formalnych i merytorycznych, które mogą w konsekwencji spowodować utratę przez koło dotychczasowego obwodu łowieckiego. Wsparcie organów PZŁ nie zwalnia jednak zarządów kół łowieckich od włożenia maksymalnego wysiłku w przygotowanie poprawnych wniosków, gdyż to zarządy kół dysponuję pełnymi i aktualnymi danymi wymaganymi przez przepisy rozporządzenia.

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa