Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Regulamin sklepu

REGULAMIN PRENUMERATY

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty miesięcznika „Łowiec Polski” wydawanego
w wersji papierowej przez Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie (00-029), przy
ulicy Nowy Świat 35 (dalej jako „Wydawca”).
2. Wydawca udostępnia miesięcznik w prenumeracie kwartalnej, półrocznej, rocznej, rocznej
zagranicznej, dwuletniej i trzyletniej. Prenumerata obejmuje kolejne wydania miesięcznika
i może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
3. Zamówienia Prenumeraty może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej (dalej jako „Zamawiający”).
4. Zamówienia Prenumeraty można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej
Wydawcy www.pzlow.pl/sklep przy pomocy zamieszczonego formularza zamówienia, (dalej
jako „Zamówienie”). W zamówieniu należy podać następujące dane Zamawiającego:
a) imię i nazwisko/nazwę,
b) adres e-mail,
c) telefon kontaktowy,
d) adres do wysyłki,
e) dane do faktury.
5. Przed złożeniem Zamówienia każdy Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na warunki
Prenumeraty określone w Regulaminie.
6. Aktualny cennik Prenumeraty dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem:
www.pzlow.pl/sklep . Podane ceny wyrażone są w walucie polskiej i uwzględniają podatek
VAT w obowiązującej stawce. Ceny podane na stronie internetowej są wiążące
w chwili złożenia Zamówienia. Koszt dostawy Zamówienia pod wskazany przez
Zamawiającego adres jest zawarty w cenie Prenumeraty.
7. Zamawiający może dokonać płatności za Prenumeratę przelewem bankowym lub
elektronicznym nadanym na następujące dane Wydawcy:
Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
Bank PEKAO S.A.
numer konta: 35 1240 6016 1111 0011 0191 2928
8. Tytuł przelewu winien zawierać imię i nazwisko Zamawiającego oraz wskazanie rodzaju
Prenumeraty.
9. Brak zaksięgowania wpłaty za Zamówienie w terminie 14 dni od daty jego złożenia powoduje
anulowanie zamówienia.
10. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie oferty Prenumeraty,
w szczególności w zakresie ceny, okresów i rodzajów Prenumeraty, oraz przeprowadzania jak

i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Wprowadzane przez Wydawcę zmiany
nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.
11. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z zawarciem między Wydawcą a Zamawiającym
umowy o prenumeratę, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.), dalej jako „Kodeks cywilny”
oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), dalej jako
„Ustawa o prawach konsumenta”, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących
zawierania umów na odległość. Umowa o prenumeratę zawierana jest na czas określony
odpowiadający okresowi Prenumeraty wybranej przez Zamawiającego w formularzu
Zamówienia.
12. Wydawca uprawniony jest do weryfikacji Zamówienia, w szczególności za pomocą kontaktu
telefonicznego i mailowego z Zamawiającym. Wydawca zastrzega sobie prawo do
nierealizowania Zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego Zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
Zamówienia i do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych
okolicznościach.
14. Wysyłka Prenumeraty dokonywana będzie na adres wskazany w Zamówieniu,
za pośrednictwem Poczty Polskiej/firmy kurierskiej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowość i kompletność danych do wysyłki podanych przez Zamawiającego. Wydawca
nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania
operatora za pośrednictwem którego Prenumerata będzie wysyłana.
15. Wydawca zobowiązany jest do dostarczenia egzemplarzy miesięcznika bez wad. W przypadku
stwierdzenia wad lub niezgodności z Zamówieniem, reklamowany egzemplarz wraz z pismem
określającym niezgodności należy przesłać listem poleconym na adres:
Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa z dopiskiem
„Łowiec Polski”w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
16. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie Prenumeraty lub nieotrzymania wydania
miesięcznego objętego Prenumeratą mogą być zgłaszane za pośrednictwem nr tel. +48 22
336 75 52 lub pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: prenumerata@pzlow.pl, w
terminie 14 dni od daty ukazania się danego numeru miesięcznika na rynku w sprzedaży
detalicznej.
17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich wpływu lub zgłoszenia.
Reklamacje niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną pozostawione bez
rozpoznania. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana Zamawiającemu za
pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu Zamówienia, lub według wyboru
Wydawcy, na wskazany przez Zamawiającego adres do wysyłki. Odpowiedzialność Wydawcy
ograniczona jest do wartości egzemplarza lub egzemplarzy miesięcznika objętych reklamacją.

18. Decyzja Wydawcy w sprawie reklamacji ma charakter ostateczny, co nie wyklucza praw
Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji na drodze sądowej.
Zamawiający będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, uprawniony
jest ponadto do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim
Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
19. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego uprawniony
jest do odstąpienia od umowy o prenumeratę w terminie 14 od dnia złożenia Zamówienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać przekazane Wydawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres e-mail: prenumerata@pzlow.pl
lub listem poleconym wysłanym na adres Wydawcy.
20. Zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy o prenumeratę zostanie dokonany
w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę przy
zastosowaniu tego samego rodzaju płatności, z jakiego skorzystał Zamawiający przy składaniu
Zamówienia.
21. Umowa o prenumeratę może zostać rozwiązania przez Wydawcę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych Zamawiającego,
b) podejmowania przez Zamawiającego działań mogących skutkować powstaniem szkody
dla Wydawcy,
c) rażącego naruszenia postanowień umowy o prenumeratę.
W przypadku rozwiązania umowy o prenumeratę w przyczyn wskazanych w punkcie
16 Regulaminu uiszczona przez Zamawiającego płatność za prenumeratę nie będzie
podlegała zwrotowi.
21. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony
Regulamin obowiązywać będzie od daty jego publikacji na stronie internetowej Wydawcy lub
od daty w nim wskazanej. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zastosowanie
znajdować będą postanowienia Regulaminu w dotychczasowej treści.
22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdować będą
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2020 r .

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.