Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Polowanie w ramach dyrektywy ptasiej

25.02.2021 r. odbył się bardzo interesujący międzynarodowy webinar Intergrupy Parlamentu Europejskiego „Bioróżnorodność, łowiectwo, obszary wiejskie” organizowany we współpracy z FACE, który dotyczył polowań na ptactwo zgodnie z postanowieniami dyrektywy ptasiej.

Europoseł Alvaro Amaro, Przewodniczący Intergrupy PE słowem wstępu podkreślił znaczenie naukowego podejścia do łowiectwa, polowań i zachowania przyrody w Europie. Zwrócił uwagę na przydatną platformę FACE pn.: Manifest Bioróżnorodności (Biodiversity Manifesto) poprzez którą można zgłaszać realizowane w danym kraju przedsięwzięcia dotyczące m.in. działań na rzecz bioróżnorodności, tematu szczególnie aktualnego z uwagi na procedowane na poziomie UE liczne strategie. Platforma ta pozwala przedstawicielom FACE, na efektywne i podparte dowodami merytoryczne rozmowy z przedstawicielami KE, PE, decydentami. Całe wydarzenie moderowane było przez dr Davida Scallana – Sekretarza Generalnego FACE.

Regionalna działalność łowiecka wymaga ochrony

Poseł do PE  Alex Agius Saliba podkreślił niezbędną rolę zaangażowania lokalnych podmiotów i zainteresowanych stron w realizację polityki ochrony i zachowania środowiska w oparciu o przyjętą Dyrektywę ptasią. Zaprezentował również na przykładzie krótkiego filmu, jak na małą skalę i w sposób kulturowo ważny praktykuje się na Malcie odławianie różnych gatunków ptaków w celach badawczych. Należą do nich m.in.: makolągwa zwyczajna, czyż zwyczajny, kulczyk zwyczajny, zięba zwyczajna, dzwoniec zwyczajny, grubodziób zwyczajny, czy szczygieł. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę ochrony regionalnej działalności łowieckiej, która jest silnie regulowana i niezwykle ważna dla myśliwych, którzy w zrównoważony sposób realizują swoje wieloletnie tradycje, bez negatywnego wpływu dla przyrody.

Korzyści dla ptactwa z działalności łowieckiej

Do ewentualnego zakazu polowań na turkawkę zwyczajną (Streptopelia turtur) w Hiszpanii i we Francji odniosła się europosłanka Isabel Benjumea. Wskazała ona również, że coraz więcej młodych ludzi zarządza terenami wiejskimi, z uwagi, że są one obszarami możliwej działalności łowieckiej. Działalność ta przynosi zdecydowane korzyści dla wielu gatunków ptaków, nie tylko tych łownych. Pani Benjumea podkreśliła, że sukces gwarancji interesów środowiskowych, społeczno-gospodarczych oraz kulturowych jest w dużej mierze zależny od zapisów w dokumentach tworzonych na poziomie Unii Europejskiej tj. dyrektywy ptasiej, czy choćby strategii bioróżnorodności.

Współpraca celem ochrony

Micheal O’Briain zastępca szefa wydziału ochrony przyrody, KE oświadczył, że „Dyrektywa ptasia stanowi kluczowe ramy prawne dla zachowania dzikiego ptactwa w Unii Europejskiej”. Jego zdaniem wiele gatunków na które obecnie jeszcze można polować wykazuje tendencje spadkowe, co w coraz większym stopniu ogranicza możliwość zrównoważonego polowania. Pan O’Briain podkreślił, że Komisja Europejska jest zdecydowana do współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia zrównoważonego polowania na ptactwo zgodnie z dyrektywą ptasią.

Potrzeba danych naukowych

O dobrych stronach dyrektywy ptasiej, jej znaczeniu dla zachowania przyrody, a także o mankamentach jej implementacji na poziomy państw członkowskich i braku danych naukowych szczególnie w odniesieniu do odstrzału gatunków ptaków mówił Ariel Brunner starszy szef działu ds. polityki w BirdLife International.

Wspólna polityka rolna

Cy Griffin, Senior Conservation Manager w FACE wskazał opracowany przez FACE w grudniu 2020 roku raport o przeglądzie stanu i priorytetów ochrony europejskich ptakach łownych. W swojej wypowiedzi odniósł się do wcześniejszej, dotyczącej niepokojącego stanu gatunków ptaków wymienionych w załączniku II dyrektywy ptasiej i podkreślił, że taki stan dotyczy nie tylko gatunków ptaków na które się poluje, ale również tych pozostałych. Zdecydowanie podkreślił, że kluczem do zmiany statusu gatunków jest odbudowa ich siedlisk, dlatego też FACE wspiera potrzebę współtworzenia wspólnej polityki rolnej, która zapewnia różnorodność biologiczną i z satysfakcją przyjmuje unijny plan odbudowy przyrody.

Z kolei Josianne Cutajar zwróciła uwagę na rolę myśliwych, którzy swoimi działaniami pozytywnie wpływają na zarządzane przez nich środowisko naturalne.

Europejski system monitorowania ptactwa

W panelu dyskusyjnym aktywny udział wzięła europsłanka Pani Andżelika Możdżanowska, vice przewodnicząca Intergrupy PE, która poprzez przesłane pytanie podkreśliła potrzebę utworzenia europejskiego sytemu monitorowania ptactwa i szerokiej wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi na temat stanu populacji w krajach będących na głównych szlakach ich migracji. Inicjatywa ta została bardzo dobrze odebrana przez przedstawicieli Birdlife International oraz AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds). Komisja Europejska także wyraziła otwartość rozmów w toku dalszych prac. Rekomendacja do tego typu współpracy zdecydowanie stworzyłaby niezbędny „klimat” do nawiązania kontaktów bilateralnych lub o szerszym zasięgu przez organizacje łowieckie różnych krajów UE, gdzie istotną rolę powinni odgrywać bezpośrednio myśliwi oceniający zagęszczenie ptaków, terminy lęgów i wielkość przyrostu w miejscach lęgowych (nesting sites), zagęszczenia w miejscach przelotów (resting sites during migrations), a także w europejskich miejscach zimowania (wintering sites).

Liczba ponad dwustu uczestników webinaru potwierdza atrakcyjność doboru poruszanej tematyki oraz towarzyszącej i pewnie nie ostatniej merytorycznej dyskusji w tym zakresie.

Jarosław Kuczaj, vice przewodniczący FACE, członek ZG PZŁ

 

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp