Wzór wyceny ślimów muflona

Ślimy muflona

Ślimy muflona (Ovis musimon L. 1758).

Elementy wyceny Pomiar Średnia Czynnik Punktacja
I.
P
o
m
i
a
r
y
1. Długość rogów w cm lewego 1,0
prawego
2. Obwody dolne rogów w cm lewego 1,0
prawego
3. Obwody środkowe rogów w cm lewego 1,0
prawego
4. Obwody górne rogów w cm lewego 1,0
prawego
5. Rozłoga w cm x 1,0
Razem punktów pomiarowych
II. Dodatki 1. Ubarwienie 0-3 pkt
2. Karbowanie 0-3 pkt
3. Skręt 0-3 pkt
Razem punktów dodatkowych
III. Potrą-
cenia
Za usterki w ukształtowaniu 0-5 pkt
Wycena ostateczna

Ryc.7. Pomiary ślimów muflona: 1 -długość ślimów, 2 – obwód w pierwszej trzeciej,
3 – obwód w drugiej trzeciej, 4 – obwód w trzeciej części ślimów, 5 – rozłoga, 6 – średnica skrętu ślimów.