Muflon

Muflon

O gospodarowaniu populacją muflona możemy mówić, gdy w zainwentaryzowanej wolnej populacji mamy co najmniej 30 sztuk tych zwierząt. Jest to bardzo istotne, gdyż występują w Polsce nieustabilizowane populacje pochodzące z introdukcji i z przygranicznych, głównie czeskich, migracji.

Muflony preferują pagórkowate i górskie obszary leśne porośnięte drzewostanem liściastym lub mieszanym z bogatą warstwą krzewów (malina, jeżyna) w runie. Duże znaczenie ma obecność ekotonów (las – pole) oraz wszelkich trawiastych przestrzeni otwartych. Odpowiednie warunki stwarza podłoże kamieniste i skalne, niekorzystne są natomiast siedliska podmokłe.

W ustabilizowanych populacjach muflona wskaźniki populacyjne powinny kształtować się w sposób następujący:

Struktura płciowa

Docelowy stosunek płci w populacjach muflona powinien wynosić 1 : 1,5 na korzyść owiec.

Ważnym wskaźnikiem jest aby jeden tryk dojrzały (w 4 roku życia i starszy) przypadał na maksymalnie 5 owiec zdolnych do rozrodu tj. samic w 2 roku życia i starszych. Ważne jest aby w populacji reprezentowane były samce w różnym wieku.

Zagęszczenie populacji, nie powodujące dotkliwych szkód w lasach, może wynosić 30 – 60 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

Przyrost zrealizowany u muflonów mieści się w optymalnych warunkach w przedziale 25 – 35% liczebności populacji wiosną. Zalecany jednak rozmiar pozyskania w naszych populacjach powinien wynosić 20 - 30% wiosennego stanu populacji. Ważnym czynnikiem mogącym obniżyć poziom przyrostu zrealizowanego w łowisku, jest duża ilość wałęsających się psów oraz duży stan populacji dzika.

Struktura pozyskania:

a) w grupach płciowo – wiekowych

  • tryki 35 – 45%,
  • owce 35 – 40%,
  • jagnięta do 20%.

b) w klasach wieku tryków

  • I klasa wieku 2 – 4 roku życia 40%
  • II klasa wieku 5 – 7 roku życia 30%
  • III klasa wieku 8 rok życia i starsze 30%
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału tryków muflona
Klasa wieku Rok życia Opis ślimów Ocena
I klasa wieku 2-4rok życia tryki mające ślimy o długości do ….*.. cm (ustalone w okręgu) lub o wybitnie niesymetrycznym ułożeniu lub o kącie rozwarcia ślimów znacznie odbiegającym od 90 stopni; O
ślimy o długości ponad …*…. cm ( ustalonej w okręgu) oraz o kącie rozwarcia zbliżonym do 90 stopni; X
II klasa wieku 5–7 rok życia tryki o ślimach z nieprawidłowym skrętem, lub o ślimach wrastających w kark lub żuchwę; O
ślimy o prawidłowym ukształtowaniu i o długości powyżej ….*…..cm (ustalonej w okręgu) oraz ślimy medalowe X
III klasa wieku 8 rok życia i starsze wszystkie tryki o ślimach niemedalowych oraz prawidłowo zrealizowany odstrzał łowny O
tryki o ślimach medalowych pozyskane na odstrzał selekcyjny X

Ustalenia dodatkowe

  1. Za tryka łownego uznaje się tryka w 8 roku życia i starszego o ślimach medalowych
  2. Optymalna struktura stada (rodziny) do celowych introdukcji to 9 osobników (1 tryk w 4-5 roku życia, 4 – owce i 4 jagnięta).

Selekcja owiec i jagniąt

Spośród owiec za selekcyjne uznaje się osobniki z urożeniem oraz w wyraźnie słabej kondycji. Spośród jagniąt jako selekcyjne usuwane są osobniki o słabej kondycji, słabsze z bliźniąt oraz jagnięta męskie o ślimach do 12 cm. W pierwszej kolejności należy również usuwać z populacji owce i jagnięta o widocznych cechach: okulawienia, kaszlące oraz sztuki odstające od stada. Eliminujemy również owce w 10 roku życia i starsze.