Dzikie kaczki

Dzikie kaczki

W sezonie 2010/11 pozyskano 100 tys. dzikich kaczek. Wysokość odstrzału spadła o 5 tys. osobników w porównaniu z sezonem wcześniejszym. Pozyskanie było wyraźnie niższe (o 29%) od wartości maksymalnej
w minionym dziesięcioleciu, odnotowanej w sezonie 2002/03 (Rys. 33), ale jednocześnie stabilne na tle ostatnich pięciu lat.

kaczki_wykres

Rys. 33. Pozyskanie dzikich kaczek w Polsce w sezonach 2001/02−2010/11

Kaczki pozyskano we wszystkich okręgach, a przyglądając się statystykom z wcześniejszych sezonów, można powiedzieć, że rozkład wielkości pozyskania zasadniczo nie uległ zmianom. I tak w sezonie 2010/11 kolejny raz najwyższy odstrzał na jednostkę ogólnej powierzchni łowisk odnotowano w okręgu bielskim (2,5 szt./100 ha), na drugim miejscu znalazł się sąsiedni okręg katowicki (0,9 szt./100 ha), a na trzecim miejscu okręg włocławski (0,8 szt./100 ha). Wśród pozostałych okręgów pozyskanie oscylowało w przedziale między 0,1 do 0,6 szt./100 ha. Najniższe wartości z wyżej przedstawionego przedziału przypadły na okręgi położone w terenie górzystym, tj. wałbrzyski, nowosądecki oraz krośnieński (Rys. 34).

Sytuacja kaczek w większości okręgów jest stabilna. Wyraźny spadek pozyskania w sezonie 2010/11 odnotowano w okręgach słupskim, rzeszowskim, gorzowskim oraz gdańskim (o 20–30%), natomiast wzrost pozyskania na poziomie 20–40% zanotowano w okręgach łódzkim, tarnowskim oraz przemyskim.

kaczi_mapa

Rys. 34. Pozyskanie dzikich kaczek w okręgach łowieckich w sezonie 2010/11 (sztuki na 100 ha powierzchni ogólnej)