Dzik

Dzik

Pozyskanie dzików w sezonie 2010/11 wyniosło 211 tys. sztuk, tj. było wyższe o 7,5% w porównaniu z sezonem 2009/10 (Rys. 16). Jednak był to już kolejny sezon, w którym nie wykonano planowanego odstrzału − pozyskanie zrealizowano na poziomie 93% stanów wiosennych, przy zaplanowaniu 116% wiosennego pogłowia. Krajowe pozyskanie dzików wykonano więc w 80,5% w stosunku do planowanego. Pozyskanie dzików obniżyło się (do 15%) lub pozostało na poziomie ubiegłego sezonu w łowiskach 15 okręgów. Największy wzrost pozyskania miał natomiast miejsce w okręgach: bielskim (52%), krakowskim i włocławskim (po 35%). Najwięcej dzików w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni ogólnej pozyskano tradycyjnie w rejonach północno-zachodniej Polski, gdzie w 12 okręgach osiągnięto poziom 12,8–22,4 szt./1000 ha (Rys. 17). Najwyższy poziom odnotowano w okręgu szczecińskim (22,4), koszalińskim (19,3), wałbrzyskim (15,8), gorzowskim (15,2), słupskim (15,4), wrocławskim (14,2), opolskim (13,5), poznańskim i pilskim (po 13,4), legnickim (13,0) oraz elbląskim (12,8). Pozyskanie w granicach 10–11,4 szt./1000 ha odnotowano w dwóch okręgach: olsztyńskim i jeleniogórskim. Najniższe, poniżej 2,0 sztuk, zarejestrowano w okręgu nowosądeckim.

dzik_wykres_3

Rys. 16. Liczebność i pozyskanie dzików w Polsce w sezonach 2001/02−2011/12

dzik_mapa_1

Rys. 17. Pozyskanie dzików w okręgach łowieckich w sezonie 2010/11 (sztuki na 1000 ha powierzchni ogólnej)

W sezonie 2010/11 udział warchlaków w ogólnym pozyskaniu wyniósł 51%, przelatków 36% i dzików starszych 13%. Podobna sytuacja w kraju utrzymuje się już od wielu lat (Rys. 18). W omawianym sezonie udział warchlaków w pozyskaniu na poziomie 60% i więcej odnotowano w czterech okręgach: włocławskim (61%), kieleckim, leszczyńskim i łódzkim (po 60%). Najniższy, poniżej 50%, odnotowano z kolei w 12 okręgach: słupskim i szczecińskim (po 45%), konińskim (47%), gdańskim, przemyskim i krośnieńskim (po 48%), elbląskim, olsztyńskim, ostrołęckim, pilskim, zielonogórskim i rzeszowskim (po 49%). Istotnie ingerowano w klasę przelatków (40% i więcej) w sześciu okręgach: gdańskim i krośnieńskim (po 43%), konińskim (42%), przemyskim, rzeszowskim i słupskim (po 40%). Największy odstrzał dzików dorosłych odnotowano w okręgu szczecińskim (16%), słupskim i elbląskim (po 15%), a najmniejszy w: warszawskim, kieleckim, radomskim, sieradzkim, tarnobrzeskim oraz włocławskim (po 8%).

Odnotowano również 1,7 tys. sztuk, które ubyły z populacji z przyczyn innych niż myśliwskie. Stanowi to poniżej 0,1% ogólnego pozyskania.

Łączny odstrzał, wraz z innymi ubytkami, stanowi 81% planowanego pozyskania. Był to kolejny już sezon łowiecki, w którym nie wykonano planów.

Permanentne niewykonywanie planowanego odstrzału, którego intensywność i tak jest niska (około 100% wiosennych stanów), wpływa na wzrost liczebności krajowej populacji. Nastąpiły także zmiany w rozrodzie tych zwierząt, między innymi zwiększył się udział coraz młodszych warchlaków w reprodukcji. Efektem tego jest coraz intensywniejsze zajmowanie przez dziki krajobrazu rolniczego, skutkujące wzrostem strat w rolnictwie, oraz wkraczanie tych ssaków na obszary dużych aglomeracji miejskich, co stanowi zagrożenie dla ludzi. Dziki są także sprawcami licznych kolizji drogowych.

dzik_wykres_1

Rys. 18. Struktura wiekowa dzików pozyskanych w Polsce w sezonach 2001/02−2010/11