Szkolenie oraz egzamin dla kandydatów na sokolników

Szkolenie oraz egzamin dla kandydatów na sokolników

Sokolnicze uprawnienia do wykonywania polowania mogą otrzymać wyłącznie osoby będące członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  • przepisy prawne dotyczące ochrony ptaków drapieżnych
  • charakterystykę i rozpoznawanie rodzimych gatunków ptaków drapieżnych
  • zasady i warunki utrzymywania ptaków drapieżnych w niewoli
  • zasady układania i treningu polowania z ptakami łowczymi
  • historię i tradycję sokolnictwa oraz zasady etyki sokolniczej
  • zasady postępowania z ptakiem łowczym podczas polowania

Egzamin składa się z dwóch części, egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

1. Egzaminu pisemnego składającego się ze 50 pytań testowych. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi.

2. Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.