Wzór wyceny wieńca jelenia szlachetnego

Wieniec jelenia szlachetnego

Wieniec jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L., 1758).

Elementy wyceny Pomiar Średnia Czynnik Punktacja
I.
P
o
m
i
a
r
y
1. Długość tyk w cm lewej 0.5
prawej
2. Długość oczniaków w cm lewego 0,25
prawego
3. Długość opieraków w cm lewego 0,25
prawego
4. Obwody róż w cm lewej 1,0
prawej
5. Obwody tyk pomiędzy oczniakiem a opierakiem w cm lewej x 1,0
prawej
6. Obwody tyk pomiędzy opierakiem a koroną w cm lewej x 1,0
prawej
7. Ciężar suchego wieńca w kg (netto) x 2,0
8. Rozłoga w cm x 0-3 pkt
9. Liczba odnóg x 1,0
II. Dodatki
za
piękno
1. Ubarwienie 0-2 pkt
2. Uperlenie 0-2 pkt
3. Zakończenia odnóg 0-2 pkt
4. Nadoczniaki 0-2 pkt
5. Korony 0-10 pkt
Razem dodatków
III. Potrą-
cenia
Razem potrąceń 0-3 pkt
Wycena ostateczna

pomiary_wienca_jelenia_szlachetnego

Ryc.3. Pomiar wieńca jelenia: 1 – długość tyki, 2 – długość oczniaka, 3 – długość opieraka, 4 – obwód róży, 5 – obwód dolny tyki, 6 – obwód górny tyki, 7 -rozłoga.