Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Informacja Zarządu Głównego na temat zapisów „Tarczy III”

W związku z krążącą się w sieci dezinformacją na temat poprawek w ustawie Prawo łowieckie, jakie miałyby być zawarte  w „Tarczy III”  (druk senacki nr 106), Zarząd Główny na podstawie wiadomości z Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Środowiska informuje, że aktualna treść poprawki, zgłoszonej 6 maja na senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,  w ramach procedowanej ustawy brzmi następująco:

 

POPRAWKA

do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106)

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106) proponuje się:

w Art. 5 nadać brzmienie:

Art. 5.W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii.

2b. O przeznaczeniu środków z dochodu z działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarząd Główny – w odniesieniu do dochodu z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz Zarząd Główny za zgodą zarządu danego koła łowieckiego – w odniesieniu do dochodu z działalności gospodarczej koła łowieckiego.”.

Tym samym dementujemy fałszywe treści dotyczące zamiaru zabierania kołom łowieckim środków finansowych.

Prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Poniżej publikujemy nagranie z posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 6 maja br., na którym pojawia się wniosek  senatora Leszka Czarnobaja o wniesienie powyższej poprawki do „Tarczy III”.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa