Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Informacja o składkach członkowskich

W związku z otrzymanym w dniu 20 grudnia 2023 r., nr DLŁ-WŁ.011.60.2023.HH, pismem z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, podpisanym przez dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa (działającego bez powołania się na upoważnienie Ministra Klimatu i Środowiska) w sprawie uiszczenia składki członkowskiej od osób fizycznych na rok 2024 w wysokości ustalonej na podstawie uchwały NRŁ z dnia 6 listopada 2023 roku, Zarząd Główny PZŁ informuje, że stanowisko wyrażone w powyższym piśmie stoi w jaskrawej sprzeczności z dotychczas wyrażanymi poglądami prawnymi prezentowanymi przez Ministra Klimatu i Środowiska, który sprawuje z mocy art. 35a Prawa łowieckiego nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim, w tym Naczelną Radą Łowiecką.

Należy podkreślić, iż uchwała NRŁ z dnia 6 listopada 2023 roku została podjęta przez organ pozbawiony mocy uchwałodawczej co jednoznacznie wynika z pisma Ministerstwa z dnia 18 lipca 2023 r., gdzie wskazano, iż z uwagi na treść postanowienia § 110 ust. 5 Statutu PZŁ, zgodnie z którym członkostwo w NRŁ ustaje z chwilą wyboru nowego członka NRŁ, a do skutecznego podejmowania uchwał przez ten organ koniecznym jest aby nowo wybrani członkowie Rady uzyskiwali prawo do udziału w jej posiedzeniach, w tym do podejmowania uchwał. Stanowisko to zostało podtrzymane w piśmie z dnia 26 września 2023 r., które wskazuje, że dla skuteczności uchwał podejmowanych przez NRŁ niezbędnym jest udział w obradach tego organu Zrzeszenia osób, które uzyskały członkostwo poprzez wybór dokonany przez właściwy Okręgowy Zjazd Delegatów. Tak się jednak nie stało. Ówczesny Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej nie dopuszczał nowo wybranych członków NRŁ do podejmowania uchwał, a jedynie zapraszał ich w charakterze gości, tzw. członków elektów –  instytucji nieznanej Statutowi, przez co  rozstrzygnięcia Rady były dotknięte wadą prawną. Dwóch nowo wybranych członków Rady traktował jednak odmiennie – jako wchodzących w skład Rady ubiegłej kadencji.

Nadto dniu 30 października 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w sprawie IV SA/Wa 1014/22 wyrok, w którym uznał za prawnie skutecznie odwołanie Rafała Malca z funkcji prezesa NRŁ, dokonane przez Radę 4 września 2019 r. Wyrok Sądu miał ten skutek prawny, że od 30 października 2023 r. Rafal Malec, jak również pozostali członkowie Prezydium Rady odwołani 4 września 2019 r. nie mogli wykonywać swoich uprawnień statutowych.

Nie zważając na to, 6 listopada 2023 r. NRŁ na posiedzeniu prowadzonym przez nieustaloną do dziś osobę (nikt z Prezydium Rady obrad prowadzić nie mógł właśnie na skutek wyroku Sądu, zaś trzech spośród członków prezydium odwołanych 4 września 2019 r. nie uzyskało reelekcji i przestało być członkami Rady, zgodnie z § 110 ust. 5 Statutu) dokonała najpierw odwołania wszystkich zastępców prezesa NRŁ, a następnie ponownego wyboru Rafała Malca na prezesa NRŁ oraz czterech zastępców prezesa, z których 6 listopada 2023 r. dwóch nie było już członkami NRŁ.

Nadto należy zwrócić również uwagę, iż sprawa składki została przedstawiona Ministrowi Klimatu i Środowiska przez pana Rafała Malca dopiero w dniu 1 grudnia 2023 r. mimo, że termin ustawowy na dokonanie tej czynności wynosi do 7 dni.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2023 roku sprawy ze skargi Naczelnej Rady Łowieckiej na postanowienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 kwietnia 2023 roku w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał NRŁ z dnia 16 marca 2023 roku (posiedzenie NRŁ w niepełnym składzie, po ustąpieniu 3 członków NRŁ) wydał wyrok oddalający skargę NRŁ. Wyrok Sądu został doręczony do Zarządu Głównego w dniu 20 grudnia 2023 r.

Mając na względzie konieczność wyjaśnienia powyższych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Naczelnej Rady Łowieckiej ubiegłej kadencji, Zarząd Główny zwrócił się Ministerstwa o niezwłoczne podjęcie niezbędnych działań na podstawie art. 35a ust. 9 Prawa łowieckiego wobec uchwał NRŁ, podjętych w dniu 6 listopada 2023 r. oraz 5 grudnia 2023 r.

Zarząd Główny nie mając kompetencji do rozstrzygania o mocy obowiązującej działań poszczególnych członków Naczelnej Rady Łowieckiej wyrażonych m.in. w głosowaniu przeprowadzonym w dniu  6 listopada 2023 r. co do składki członkowskiej na rok 2024 r. (określonym w piśmie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 grudnia 2023 r. mianem uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej) rekomenduje, by do czasu podjęcia przez Naczelną Radę Łowiecką na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku stosownej uchwały bądź do czasu rozstrzygnięcia przez Ministra o skutkach prawnych głosowań Naczelnej Rady Łowieckiej przeprowadzonych m.in. w dniu 6 listopada 2023 r. , składki członkowskie na rok 2024 uiszczać w następujących wysokościach:

– składka normalna (§ 124 ust. 1 statutu PZŁ) – 400 zł + 43 zł tytułem opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie o którym mowa w przepisie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie za rok 2024.

– składka ulgowa dla członków PZŁ którzy ukończyli 70 lat oraz młodzieży uczącej się do 25-go roku życia (§ 124 ust. 2 statutu PZŁ) – 200 zł + 43 zł tytułem opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie o którym mowa w przepisie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie za rok 2024.

– składka ulgowa dla członków PZŁ którzy ukończyli 80 lat (§ 124 ust. 3 statutu PZŁ) – 100 zł +43 zł tytułem opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie o którym mowa w przepisie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie za rok 2024.

Załączniki:

– pismo z dnia 20 grudnia 2023 r., nr DLŁ-WŁ.011.60.2023.HH Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– pismo z dnia 21 grudnia 2023 r. Polskiego Związku Łowieckiego 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa