Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Załącznik do uchwały Nr 35/2013

Naczelnej Rady Łowieckiej

Polskiego Związku Łowieckiego

z dnia 25.04.2013r.

w sprawie Regulaminu

Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Regulamin

Kapituły Odznaczeń Łowieckich

§1

 

 1. Skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich (zwany w dalszym ciągu Kapitułą) oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Polskiego Związku Łowieckiego.
 1. Siedzibą Kapituły jest siedziba Polskiego Związku Łowieckiego.

§2

 1. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym powołanym przez Naczelną Radę Łowiecką stanowią prezydium Kapituły.
 1. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły z posiedzeń, legitymacje, dyplomy i inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły.
 1. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
 1. Obowiązkiem sekretarza jest przygotowanie pod względem formalnym wniosków, które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i podpisywanie protokołów posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły oraz prowadzenie korespondencji. Sekretarz kieruje do przewodniczącego ZG PZŁ wnioski w sprawie archiwizowania akt.
 1. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje wnioski odznaczeniowe.

§3

Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§4

Istniejący w Polskim Związku Łowieckim system odznaczeń łowieckich nawiązuje do chlubnych tradycji naszej organizacji sięgających lat dwudziestych XX wieku. Na system ten składają się:

 1. Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi” Złom - ustanowione dnia 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.
 2. Regulamin przyznawania medali zasługi łowiectwa, zatwierdzony przez Wydział Wykonawczy 11 grudnia 1929 roku. Dzień ten został uznany za datę ustanowienia istniejącego do dzisiaj Medalu Zasługi Łowieckiej.
 3. Odznaka za  Zasługi  dla  Łowiectwa  ustanowiona  przez  X  Krajowy  Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966.
 4. Najmłodsze odznaczenie łowieckie Medal św. Huberta, który został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 16 grudnia 1992 roku.

Wszystkie wymienione odznaczenia łowieckie w swej treści nawiązują bezpośrednio do tradycji i historii Zrzeszenia i są kontynuacją dorobku wielu pokoleń myśliwych.

§5

   1. Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego są:

 1. Złom jako najwyższe odznaczenie łowieckie, oznaką którego są gałązka jedliny i gałązka buczyny przewiązane wstążką. Całość tłoczona jest w metalu złocona. Wymiary: 28 mm długość, 16 mm szerokość. Na rewersie zamocowany jest słupek gwintowany z nakrętką menniczą.
 2. Medal Zasługi Łowieckiej, posiadający na awersie postać myśliwego na tle kniei, grającego na rogu myśliwskim; z lewej strony u dołu znajduje się napis: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. Na rewersie, w jego lewej stronie, widnieje wizerunek „Złomu”. Medal o średnicy 34,5 mm jest ustanowiony i bity w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60 – 65 mm, z czerwonymi paskami (po 5 mm) na jej brzegach.
 3. Medal św. Huberta, o owalnym kształcie i wymiarach 31,5 x 37 mm, wykonany z tombaku srebrzonym. Na awersie widnieje klęcząca postać uzbrojonego w łuk myśliwca z odkrytą głową. Przed nim na tle lasu stoi jeleń z krzyżem św. Huberta w wieńcu, obok myśliwca znajduje się pies. Na rewersie na otoku umieszczony jest wieniec z liści dębu i świerku, a w nim czterowierszowy napis: „Polski Związek Łowiecki 1993” oraz numer kolejny egzemplarza. Medal zawieszony jest na przywieszce o wymiarach 35x13 mm, na awersie której znajduje się rysunek gałązek dębu i świerku, zaś na rewersie przytwierdzona agrafka.
 4. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa wykonana w postaci krążka o średnicy 11.2 mm z tombaku srebrzonego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ”Za zasługi dla łowiectwa”. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, pomiędzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm. Na gładkim rewersie zamocowana agrafka.
 1. Wzory odznaczeń, o których mowa ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 1. Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie marynarki lub kurtki – według zasad ogólnie przyjętych. Odznaczenia łowieckie zawiesza się po odznaczeniach państwowych. W tej samej kolejności nosi się baretki.
 1. Zamiast Medalu Zasługi Łowieckiej można nosić jego miniatury lub baretki. Miniatura Medalu Zasługi Łowieckiej ma średnicę 17 mm i zawieszona jest na wstążce szerokości 15 mm, długości 20-25mm lub jej imitacji wykonanej z metalu pokrytego emalią. Baretki sporządzone są ze wstążki właściwej dla Medalu Zasługi Łowieckiej wysokości 8 mm nałożonej na podkładkę koloru czarnego. Odznacza się je złotym lub srebrnym galonikiem pionowo nałożonym w środku baretki.
 1. Do każdego nadanego odznaczenia wydawana jest legitymacja a kołu łowieckiemu dyplom.

§6

Złom,  Złoty,  Srebrny  i  Brązowy  Medal  Zasługi  Łowieckiej  nadaje  się  członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając:

 1. wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ,
 2. osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny,
 3. ewidentne rezultaty w ochronie środowiska,
 4. walkę z kłusownictwem,
 5. osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
 6. znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego,
 7. wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

§7

 1. Medal św. Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za:
 • prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
 • osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.
 1. Medal św. Huberta nadawany jest przez Kapitułę co 5 lat w roku jubileuszu PZŁ – począwszy od roku 1993.

§8

Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

§9

 1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 nadawane są według ich stopni poczynając od najniższego.
 1. Odznaczenie wyższego stopnia może być nadane po upływie co najmniej pięciu lat od daty nadania odznaczenia niższego stopnia.

Kapituła może odstąpić od zasad wymienionych w pkt 1 i 2 tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie Medalu św. Huberta nie ma zastosowania ust. 2.
 1. Odznaczenia łowieckie mogą być nadawane pośmiertnie.

§10

 1. Wnioski o nadanie odznaczenia łowieckiego kierują do Kapituły okręgowe rady łowieckie i Zarząd Główny PZŁ.
 1. Koła łowieckie składają wnioski o nadanie odznaczenia za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do odznaczenia. Zarząd okręgowy, po sprawdzeniu danych personalnych oraz potwierdzeniu faktów przytoczonych w uzasadnieniu wniosku, przedstawia go okręgowej radzie łowieckiej.
 1. Zarządy okręgowe uprawnione są do składania wniosków na odznaczenia łowieckie do okręgowych rad łowieckich z własnej inicjatywny. W przypadku członka koła łowieckiego zarządy zasięgają uprzednio opinii jego koła macierzystego.
 1. Wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich składane są na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 2-4 Regulaminu.

§11

 1. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego powinno zawierać daty, przytaczać fakty potwierdzające zasadność przyznania odznaczenia.
 1. Uzasadnienie na kolejne odznaczenie łowieckie powinno dotyczyć zasług odniesionych w okresie od otrzymania ostatniego odznaczenia.
 1. Wniosek o odznaczenie pracownika PZŁ wymaga zaopiniowania przez przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ lub upoważnioną przez niego osobę.
 1. Wnioski składane przez koła łowieckie bądź zarządy okręgowe PZŁ przed uzyskaniem akceptacji okręgowej rady łowieckiej mogą podlegać ocenie przez właściwą komisję.

§12

Okręgowe rady łowieckie wnioski, o których mowa w §10 ust 2 i 3 mogą rozpatrzyć pozytywnie i przedstawić je Kapitule lub też nie nadawać im dalszego biegu, informując o tym wnioskodawcę.

§13

 1. Dla ważności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność co najmniej jednego członka Prezydium.
 1. Wnioski, o których mowa w § 9 ust. 4 rozpatruje się w pierwszej kolejności. W takim przypadku członkowie Kapituły mogą wyrazić swoje stanowisko w sprawie nadania odznaczenia za pośrednictwem telefonu lub innego środka komunikowania się.

§14

Posiedzenia Kapituły są niejawne.

§15

 

 1. Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczenia łowieckiego są niezawiśli.

Kapituła może:

 • nadać odznaczenie łowieckie zgodnie z wnioskiem,
 • nadać odznaczenie łowieckie wyższego stopnia po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy,
 • zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień,
 • odroczyć podjęcie decyzji,
 • odmówić nadania odznaczenia, powiadamiając o tym wnioskodawcę.
 1. Odznaczenie danego rodzaju nadaje się jednokrotnie.
 1. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 1. Wszystkie wnioski skierowane do Kapituły są archiwizowane.

§16

Ponowny wniosek dotyczący osoby, co do której zapadła decyzja odmawiająca odznaczenia łowieckiego, może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty odmowy. Kapituła może odstąpić od tej zasady tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku.

§17

Kapituła przesyła wykaz odznaczonych osób właściwym zarządom okręgowym dla celów ewidencyjnych oraz do redakcji „Łowca Polskiego” w celu publikacji.

§18

Wydatki związane z działalnością Kapituły oraz koszty następujących odznaczeń łowieckich: Złomu, Medalu św. Huberta i Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego PZŁ. Koszty pozostałych odznaczeń obciążają budżety okręgowych organizacji łowieckich.

§19

Akta i dokumenty Kapituły przechowuje Zarząd Główny PZŁ. Akta Kapituły obejmują:

 • wnioski o odznaczenia łowieckie wypełnione treścią i opatrzone datą uchwały,
 • protokoły z posiedzeń Kapituły,
 • odpisy, przesłanych do zarządów okręgowych, wykazów osób odznaczonych,
 • komputerową kartotekę odznaczonych zawierającą: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania, wnioskujący okręg, datę uchwały Kapituły oraz numer legitymacji.

§20

Kapituła posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm z godłem PZŁ i napisem w otoku „Kapituła Odznaczeń Łowieckich” oraz pieczątką podłużną.

§21

Dekoracji odznaczeniami łowieckimi dokonują w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego:

 • Złomem oraz Medalem św. Huberta – prezes lub inny członek Naczelnej Rady Łowieckiej, przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ lub jego członek, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej lub inny jej członek, przewodniczący zarządu okręgowego lub inny jego członek, przewodniczący Kapituły lub jej członek oraz członkowie honorowi PZŁ. Dekoracji dokonuje się na Krajowym Zjeździe Delegatów, posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej lub innym uroczystym zgromadzeniu PZŁ.
 • Medalami Zasługi Łowieckiej oraz Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa dekoruje jedna z osób wymienionych w pkt. a. na uroczystych posiedzeniach lub innych zgromadzeniach organów PZŁ oraz kół łowieckich.

§22

Przy dekoracji odznaczeniami łowieckimi wręcza się legitymację odznaczenia lub dyplom.

§23

 1. Legitymacje są numerowane, opatrzone napisem Polski Związek Łowiecki oraz okrągłą pieczątką Kapituły.
 1. Legitymacje i dyplomy podpisuje przewodniczący Kapituły.
 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji na wniosek odznaczonego może być wydany duplikat.

§24

 1. Odznaczony traci odznaczenie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego – pozbawienia praw publicznych oraz skazania za przestępstwa wymienione w art. 52 i 53 ustawy prawo łowieckie, a także orzeczenia przez sąd łowiecki kary dodatkowej przewidzianej w § 141 ust. 3 pkt 2 statutu PZŁ.
 1. O pozbawieniu odznaczenia łowieckiego Kapituła czyni odpowiednią adnotację w kartotece a także zawiadamia o tym pozbawionego odznaczenia i równocześnie żąda zwrotu odznaczenia oraz legitymacji.

§25

Zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są prowadzić rejestr odznaczonych z terenu okręgu w układzie: imię i nazwisko, data urodzenia, imię ojca, adres zamieszkania, rodzaj odznaczenia, data nadania i numer legitymacji.

Załączniki:

 1. Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi.
 1. Wzory odznaczeń łowieckich,
 1. Formularz wniosku na odznaczenie członka PZŁ,
 1. Formularz wniosku na odznaczenie Koła Łowieckiego,
 1. Formularz wniosku na odznaczenie osób i instytucji spoza Zrzeszenia,

Załącznik nr 1

CEREMONIAŁ DEKOROWANIA ODZNACZENIAMI ŁOWIECKIMI

Odznaczenia łowieckie są wyrazem tradycji i kontynuacji dorobku minionych pokoleń myśliwych, stanowią wyróżnienie myśliwych, kół łowieckich oraz osób fizycznych i prawnych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Przyznawane są za istotne zasługi dla łowiectwa na polu kultury, nauki, ochrony przyrody, gospodarki łowieckiej, strzelectwa myśliwskiego, kynologii, sokolnictwa lub prawodawstwa.

 1. Rodzaje odznaczeń łowieckich
 • Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego są: 1/ Złom, 2/ Medal św. Huberta, 3/ Medale Zasługi Łowieckiej w stopniach: złotym, srebrnym i brązowym, 4/ Odznaka 50 lat członkostwa PZŁ, 5/ Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa, 6/ Odznaczenia regionalne (okręgowe), 7/ Odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ.
 • Odznaczenia łowieckie: Złom, Medale Zasługi Łowieckiej (złoty, srebrny, brązowy), Medal św. Huberta, Odznaka 50 lat członkostwa PZŁ, odznaczenia regionalne (okręgowe) PZŁ, odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ nadawane są członkom Zrzeszenia PZŁ.
 • Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa nadawana jest osobom fizycznym lub osobom prawnym niezrzeszonym w PZŁ. Osobom tym może być także przyznawany Medal św. Huberta.
 • Odznaczenia: Złom, Medale Zasługi Łowieckiej (złoty, srebrny, brązowy), Medal św. Huberta oraz odznaczenia regionalne przyznawane są kołom łowieckim.
 • Zasady przyznawania odznaczeń regionalnych - okręgowych regulują regulaminy tych odznaczeń.
 • Odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ przyznawane są na podstawie statutów oraz regulaminów tych klubów. Odznaczeniami sokolniczymi nadawanymi przez Gniazdo Sokolników - Krajowy Klub Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych Polskiego Związku Łowieckiego za aktywne kultywowanie sztuki sokolniczej, pracę organizacyjną oraz zasługi dla rozwoju sokolnictwa w Polsce są „Karnale”, w stopniach: złotym, srebrnym i brązowym.
 • Myśliwi do stroju organizacyjnego mogą nosić odznaczenia państwowe przyznane za

zasługi dla łowiectwa.

8) Myśliwi do stroju organizacyjnego mogą nosić oznaki łowieckie, stanowiące o przynależności członkowskiej np. oznakę Polskiego Związku Łowieckiego, oznakę członka honorowego PZŁ, oznakę klubów specjalistycznych PZŁ, w tym: oznaka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, oznaka Gniazda Sokolników - Krajowego Klubu Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych PZŁ, oznakę Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, oznaka Klubu Safari, oznaki Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego, Sędziego kynologicznego i inne.

 1. Okoliczności i forma dekorowania odznaczeniami łowieckimi
 • Wręczanie odznaczeń łowieckich odbywa się podczas uroczystości Polskiego Związku Łowieckiego organizowanych na szczeblu centralnym, okręgowym i kół łowieckich.

Dekorowanie odznaczeniami powinno mieć uroczysty charakter i odbywać się w atmosferze powagi, z udziałem przedstawicieli organów statutowych PZŁ oraz pocztów sztandarowych właściwych dla rangi uroczystości.

 • Odznaczenia powinny  być  wręczane  według  następującej  kolejności:  1/ odznaczenia

państwowe, 2/ Złom, 3/ Medal św. Huberta, 4/ Medale Zasługi Łowieckiej: złoty, srebrny,

 

10

brązowy, 5/ odznaka za Zasługi dla Łowiectwa, 6/ odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ, 7/ odznaka 50-lecia przynależności do PZŁ, 8/ medale regionalne i okręgowe.

 • Odznaczenia państwowe przyznane za działalność łowiecką wręcza przedstawiciel organu przyznającego odznaczenie.
 • Dekoracja Złomem oraz Medalem św. Huberta - powinna być dokonywana na krajowym zjeździe delegatów, posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej, podczas uroczystych zgromadzeń PZŁ lub na innych uroczystości łowieckich - przez prezesa lub innych członków Naczelnej Rady Łowieckiej, łowczego krajowego lub innych członków Zarządu Głównego PZŁ, przewodniczącego lub innych członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich NRŁ oraz członków honorowych PZŁ; Dekoracja medalami zasługi łowieckiej (złotym, srebrnym, brązowym), odznaką za Zasługi dla Łowiectwa oraz odznaką 50-lecia przynależności do PZŁ - powinna być dokonywana na okręgowych zjazdach delegatów, uroczystych posiedzeniach okręgowych rad łowieckich, uroczystościach na szczeblu okręgowym lub na innych zgromadzeniach i uroczystościach PZŁ oraz kół łowieckich - przez prezesa lub innych członków Naczelnej Rady Łowieckiej, łowczego krajowego lub innych członków Zarządu Głównego PZŁ, przewodniczącego lub innych członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich NRŁ oraz członków honorowych PZŁ, a także prezesów lub innych członków okręgowych rad łowieckich, łowczych okręgowych lub innych członków zarządów okręgowych PZŁ;
 • Dekoracja odznaczeniami regionalnymi i okręgowymi - powinna być dokonywana na uroczystościach rangi okręgowej przez przedstawiciela organów okręgowych (w tym prezesów lub innych członków okręgowych rad łowieckich, łowczych okręgowych lub innych członków zarządów okręgowych PZŁ.
 • Dekoracja odznaczeniami kół łowieckich - powinna być dokonywana na uroczystościach okręgowych lub uroczystościach kół łowieckich. Dekoracji kół łowieckich Złomem lub medalami zasługi łowieckiej dokonuje - przedstawiciel najwyższej rangi obecny na uroczystości - organów centralnych PZŁ (prezes lub innych członek NRŁ, łowczy krajowy lub inny członek ZG PZŁ, przewodniczący lub inny członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich NRŁ); - organów okręgowych PZŁ (prezes lub innych członek ORŁ, przewodniczący lub inny członek ZO PZŁ). Dekoracji kół łowieckich odznaczeniami regionalnymi dokonuje: prezes lub inny członek ORŁ, łowczy okręgowy lub inny członek ZO PZŁ.
 • Odznaczenie przyznane osobie zmarłej wręcza się (nie dekoruje) przedstawicielowi jej najbliższej rodziny.

8) Oznaki przynależności członkowskiej powinny być wręczane w sposób uroczysty.

 1. Oprawa muzyczna aktu dekoracji odznaczeniami

Uroczystościom dekorowania odznaczeniami łowieckimi powinna towarzyszyć myśliwska oprawa muzyczna. Podczas dekorowania odznaczeniami sygnaliści wykonują sygnały:

 • sygnał „Pasowanie myśliwskie”, grany bezpośrednio przed rozpoczęciem aktu dekoracji;

2) fanfary okolicznościowe lub sygnał „Król polowania”, grane po dekoracji każdego z myśliwych lub grupy myśliwych;

 • sygnał „Darz Bór”, grany po zakończeniu ceremonii.

Możliwe jest również wykonanie podczas uroczystości wręczania odznaczeń łowieckich innych sygnałów np. fanfary myśliwskiej, marsza myśliwskiego lub marsza św. Huberta.

         

4. Przebieg uroczystości wręczania odznaczeń łowieckich

   
         

1)

Przed  rozpoczęciem  ceremonii  dekoracji  odznaczenia

powinny  być  ułożone

wraz

 

z legitymacjami (na poduszce lub tacy), według kolejności wręczania wynikającej z ich

 

hierarchii;

   

2)

Prowadzący  uroczystość  powinien  odczytać  uchwałę  o

przyznaniu  odznaczeń

wraz

z imienną listą osób odznaczonych oraz zwrócić się o ich wystąpienie z grona zebranych celem przyjęcia odznaczeń;

 • Prowadzący uroczystość osobę upoważnioną o dokonanie aktu dekoracji (zgodnie z rozdz.2);
 • Uczestnicy ceremonii przyjmują postawę stojącą, a jeżeli ceremonia dokonywana jest w terenie otwartym, jej uczestnicy mogą pozostawać w nakryciach głowy (z wyjątkiem, gdy grany jest sygnał „Darz Bór!” na zakończenie uroczystości);
 • W przypadku wręczania licznych odznaczeń na uroczystości, powinny być one wręczane w grupach według rangi odznaczenia;
 • Osoba lub osoby wywołane do odznaczenia ustawiają się we wskazanym miejscu twarzą do zgromadzonych.
 • Przed rozpoczęciem aktu dekoracji sygnaliści grają sygnał „Pasowanie myśliwskie”.
 • Po zakończeniu sygnału osoba odpowiedzialna (asystująca) podaje odznaczenia osobie dokonującej aktu dekoracji.

9) Odznaczenia    przyjmuje   się    w   pozycji    stojącej   (nie    dotyczy   to   inwalidów   i osób

 • chorobie).
 • Bezpośrednio przed dekoracją myśliwych osoba dekorująca wypowiada formułę:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego w uznaniu zasług dla polskiego łowiectwa odznaczam Kolegę/Koleżankę - brązowym, srebrnym, złotym medalem Zasługi Łowieckiej/Złomem/Medalem św. Huberta/. Darz Bór!”

Odznaczany odpowiada: - Na chwałę polskiego łowiectwa!

W przypadku dekorowania odznaczeniem osoby niezrzeszonej w Polskim Związku Łowieckim dokonujący dekoracji wypowiada formułę:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego, w uznaniu zasług dla polskiego łowiectwa odznaczam Panią/Pana Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa/ Medalem św. Huberta.”

 • Dekoracji odznaczeniami łowieckimi Złomem i Medalami Zasługi Łowieckiej dokonuje

się  przypinając  je  do  myśliwskiego  stroju  organizacyjnego  na  lewej  piersi  osoby

dekorowanej, a Medalem św. Huberta poprzez założenie na szyję wstęgi medalu. W przypadku odznaczonych nieposiadających myśliwskich strojów organizacyjnych,

odznaczenia przypina się do części wierzchniego odzienia osoby dekorowanej na wysokości lewej piersi.

 • Po wręczeniu odznaczeń sygnaliści grają fanfary okolicznościowe lub sygnał „Król polowania”, powtarzane po dekoracji każdego z myśliwych lub grupy myśliwych;
 • Po wręczeniu odznaczenia dekorujący gratuluje osobie odznaczonej, a następnie osoba dekorująca lub asystująca podaje udekorowanemu legitymację odznaczenia.
 • Po zakończeniu dekorowania sygnaliści grają sygnał „Darz Bór!”

Odznaczenie koła łowieckiego

Odznaczeniami łowieckimi honorowane są koła łowieckie. W przypadku nadania odznaczenia kołu łowieckiemu dokonuje się dekoracji sztandaru koła. Osoba dekorująca podchodzi do pocztu sztandarowego, który przyjmuje postawę „salutowanie”. Dekorujący, osoba prowadząca uroczystość lub prezes koła odczytuje uchwałę o nadaniu odznaczenia.

Dekorujący wypowiada formułę:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego, w uznaniu zasług odznaczam Koło Łowieckie ……….… (nazwa Koła) - ………………

(rodzaj odznaczenia). Darz Bór!”

Członkowie Koła odpowiadają: - Na chwałę polskiego łowiectwa!

Dekorujący przypina odznaczenie do wstęgi orderowej lub w przypadku jej braku do górnej części lewego płatu (awersu) sztandaru.

Opracowanie: Komisja Kultury Łowieckiej NRŁ

z udziałem Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ

w konsultacji z Klubem Sygnalistów Łowieckich PZŁ Projekt pierwotny opracował: Krzysztof J. Szpetkowski Opracowano na podstawie:

Uchwały Nr 27/2006 NRŁz dn. 05.09.2006 r.

w sprawie Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich Konsultacja i zatwierdzenie projektu Warszawa 26.06.2012 r.

 

Załącznik nr 3

......................................                                                             ....................................dn.........................

(pieczęć wnioskodawcy ZG PZŁ ,ORŁ)

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

w W a r s z a w i e

Zarząd Główny PZŁ/ Okręgowa Rada Łowiecka /działając w oparciu o uchwałę z dnia..........

(niepotrzebna skreślić)

przedstawia wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego Kol.....................................................

......................................                                                              ...............................................

(podpis wnioskodawcy)                                                                  (podpis wnioskodawcy)

_____________________________________________________________________

.

.......................................................                                                    ....................dn.......................

(pieczęć wnioskodawcy KŁ,ZO)

W n i o s e k

o nadanie .....................................................................................

(rodzaj odznaczenia)

Na podstawie uchwały ......................................................z dnia...........................

 1. Imię i nazwisko ....................................................................................................
 1. Imię ojca ..............................................................................................................
 1. Data urodzenia .....................................................................................................
 1. Adres ....................................................................................................................
 1. Jest członkiem PZŁ od .........................................................................................
 1. Przynależność do koła łowieckiego .....................................................................
 1. Członek niestowarzyszony ...................................................................................
 1. Wykształcenie, zawód, miejsce pracy ..................................................................
 1. Karalność przez sądy:
  • powszechne ............................................................
  • łowieckie ...............................................................
 2. Posiadane odznaczenia łowieckie: ..........................................................................

..................................................................................................................................

(jakie i data nadania)

 1. Pełnił nast. funkcje w kole łowieckim, organach Zrzeszenia i organach pomocn:

...............................................od........................... .........do.........................................

...............................................od.....................................do........................................

...............................................od.....................................do........................................

...............................................od.....................................do........................................

...............................................od.....................................do........................................

...............................................od......................... ...........do..........................................

...............................................od.......................... ..........do..........................................

 

.................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

 

......................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku Koła Łowieckiego.

...................................dn...............................                                   ...............................................

(podpis i pieczęć przewodniczącego ZO)

(Do wniosku ZO PZŁ na odznaczenie członka koła, dołączyć opinię danego koła)

_________________________________________________________________________

Decyzja Kapituły Odznaczeń Łowieckich

.....................................................................................................................................................

.....................................................                                                         ..................................................

Sekretarz                                                                                                     Przewodniczący

Warszawa dnia ...................................

 

Załącznik nr 4

........................................................................                                                .........................................dn............................

( pieczęć wnioskodawcy: ZG PZŁ, ORŁ)

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

w W a r s z a w i e

Zarząd Główny PZŁ/ Okręgowa Rada Łowiecka /  działając w oparciu o uchwałę z dnia.........

wnioskuje o nadanie odznaczenia łowieckiego Kołu Łowieckiemu ...........................................

( niepotrzebne skreślić)

.......................................................................................................................................................

..............................................

..................................................

(podpis organu wnioskującego)

(podpis organu wnioskującego)

   

(pieczęć ZO PZŁ, KŁ)

.................... ...............................dn.........................

W n i o s e k

o nadanie ...........................................................................................

(wymienić rodzaj odznaczenia)

Zarząd Okręgowy PZŁ , Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego w oparciu o uchwałę z

dnia.........

(niepotrzebne skreślić)

1.. Nazwa Koła Łowieckiego..................................................................

 1. ...............................................................................................
 1. Rok założenia ..................................................................................
 1. Liczba członków..............................................................................
 1. Dzierżawione obwody łowieckie:(ilość, powierzchnia, charakter)

..................................................................................................................................... ........

.......................................................................................................................... ...................

 1. Posiadane odznaczenia łowieckie ....................................................

 

U z a z a d n i e n i e

( Dalszy ciąg uzasadnienia pisać na oddzielnych kartach)

 

...........................................................................

 

...........................................................

 

pieczęć i podpis wnioskującego)

 

pieczęć i podpis wnioskującego

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku       ..................................................

pieczęć i podpis przewodniczącego ZO PZŁ

___________________________________________________________________________

Decyzja Kapituły Odznaczeń Łowieckich

...............................................................................................................................

............... ................. Sekretarz Przewodniczący

Warszawa dnia ...............................


 

Załącznik nr 5

........................................................                                               ............................dn...........................

(pieczęć wnioskodawcy: ZG PZŁ,ORŁ)

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

w W a r s z a w i e

Zarząd Główny PZŁ / Okręgowa Rada Łowiecka /działając w oparciu o uchwałę z dnia

.................... przedstawia wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego (niepotrzebne skreślić)

dla .................................................................................................

....................................................

..................................................

(podpis osoby upoważnionej)

(podpis osoby upoważnionej)

   

...............................................                                                           ................................dn.......................

(pieczęć wnioskodawcy)

W n i o s e k

o nadanie                         Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa

Na podstawie ..............................................................................z dnia..............................

 1. Nazwa organizacji / imię i nazwisko
 1. Imię ojca...................................................................................................
 1. Data urodzenia ......................................................................................................
 1. Adres .....................................................................................................................
 1. Miejsce pracy ........................................................................................................
 2. Zawód ......................................................................................................................................................................................................

( W przypadku wniosku dla jednostki organizacyjnej wypełnia się jedynie poz.1 i 4)

.Uzasadnienie wniosku :


...................................................

( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

 

...........................................

( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku Koła Łowieckiego.

....................................dn...........................                                 .............................................

(podpis i pieczęć)

______________________________________________________________________

Decyzja Kapituły Odznaczeń Łowieckich

.......................................................................................................................................................

......................................                                                         .................................................

Sekretarz                                                                                        Przewodniczący

Warszawa dnia ..............................

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: