Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Prawo

Menu

NazwaDziennik UstawPDF
USTAWA z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji(Dz. U. 2020 poz. 955)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000955/T/D20200955L.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.(Dz. U. Nr 17, poz. 222)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000170222/O/D20000222.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.(Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234, Dz. U. z 2000r. Nr 51, poz. 618, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 238)brak
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców.(Dz. U. 2000 r. Nr 18, poz. 235)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000213/O/D20120213.pdf
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.(Dz. U. 2000 r. Nr 18, poz. 236)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000180236/O/D20000236.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu(Dz.U. Nr 19, poz. 241, Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 102), Dz. U. 2017 poz. 1756http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001756/O/D20171756.pdf
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.(Dz. U. 2000 r. Nr 27, poz. 341)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000270341/T/D20000341L.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji(Dz. U. 2014 r. poz. 1224)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001224/O/D20141224.pdf
Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.(Dz. U. 2000 r. Nr 31, poz. 390)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000310390/O/D20000390.pdf
.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną(Dz.U. 2019 r. poz. 1562http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001562/O/D20191562.pdf
Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.(Dz.U. 2001 r. Nr 66, poz. 670)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010660670/O/D20010670.pdf
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni(Dz. U. 2017 r. poz. 1612)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001612/O/D20171612.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej(Dz.U. 2021 r. poz. 1112)https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001112/O/D20211112.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium(Dz.U. 2011 r. Nr.243 poz. 1451 )http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112431451/O/D20111451.pdf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych(Dz.U. 2020 r. poz. 272)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000272
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie.(Dz. U. 2004 r. Nr 152, poz. 1609)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041521609/O/D20041609.pdf
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym(Dz.U. 2019 r. poz. 1214)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001214/U/D20191214Lj.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni(Dz. U. 2006 r. Nr 2, poz. 14)http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060020014/O/D20060014.pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.( Dz. U. 2001 r. Nr. 132 poz. 1479http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011321479/O/D20011479.pdf
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PE/56/2020/REV/1, Dz.U. L 115 z 6.4.2021, str. 1—25https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021L0555&qid=1629232707144
brak
brak
Wzór umowy sprzedaży bronibrak
Wzór umowy użyczenia bronibrak