Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Program edukacyjny dla przedszkoli

Witamy w projekcie MIESZKAŃCY LASU!
Jest on dedykowany naszym najmłodszym odkrywcom ze szkół przedszkolnych, którzy pragną zgłębić tajemnice i piękno przyrody. W ramach tego projektu będziemy razem odkrywać fascynujący świat lasu oraz uczyć się, jak chronić naszą planetę.

Naszym głównym celem jest zbliżenie dzieci do świata przyrody poprzez codzienne poznawanie go. Projekt MIESZKAŃCY LASU daje edukatorom pełną swobodę̨ w dostosowywaniu tematów, metod i form zajęć, aby pobudzić dzieci do myślenia, poszukiwań i działania. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko posiada niezwykłe zdolności obserwacyjne i ciekawość, które będziemy wspierać i rozwijać podczas naszej przygody z lasem.

Przez prowadzenie różnorodnych aktywności, takich jak obserwacje, gry, warsztaty plastyczne i wycieczki terenowe chcemy wprowadzić dzieci w świat tajemniczych lasów. Będziemy zgłębiać wiedzę na temat roślin, zwierząt i innych istot, które tam zamieszkują. Przy tym wszystkim pamiętajmy, że projekt może być elastyczny i modyfikowany przez edukatorów, tak aby dostosować go do indywidualnych potrzeb i zainteresowań naszych małych uczestników.

Wierzymy, że kontakt z naturą ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszych dzieci. Przez codzienne poznawanie lasu i jego mieszkańców, chcemy zaszczepić w dzieciach postawy proekologiczne i troskę̨ o naszą planetę. Każdego dnia będziemy zachęcać dzieci do zauważania piękna natury, dostrzegania konieczności ochrony środowiska i podejmowania działań, które pomogą̨ nam chronić lasy i ich niezwykłe bogactwo.

Przygotujmy się̨ na wspaniałą przygodę̨ z MIESZKAŃCAMI LASU! Razem odkryjemy, jak bardzo zależymy od przyrody i jak ważne jest, abyśmy wszyscy podejmowali odpowiedzialne działania na rzecz ochrony naszej planety. Przygotujmy się̨ na emocjonujące badania, kreatywne projekty i mnóstwo radości, jakie niesie nam poznanie świata przyrody.

HARMONOGRAM ZADAŃ

Wrzesień | Październik | Listopad

Grudzień | Styczeń | Luty

Marzec | Kwiecień | Maj

Czerwiec

Główne założenia projektu

Nasz projekt MIESZKAŃCY LASU opiera się̨ na kilku istotnych założeniach, które stanowią̨ fundament naszych działań. Pragniemy w pełni uwrażliwić dzieci na czystość w ich otoczeniu, zwracając uwagę̨ na znaczenie utrzymania czystych terenów i dbałości o środowisko. Będziemy inspirować dzieci do podejmowania działań mających na celu utrzymanie czystości zarówno w przedszkolu, jak i w ich własnym otoczeniu.

Kolejnym ważnym aspektem naszego projektu jest pogłębianie wiedzy dzieci na temat zwierząt i roślin, które występują wokół nas. Poprzez różnorodne metody, takie jak obserwacje, opowiadania, filmy edukacyjne i gry, dzieci będą miały okazję poznać różnorodność biologiczną lasu. Będziemy uczyć je rozpoznawania gatunków, ich cech charakterystycznych oraz znaczenia dla ekosystemu. Pragniemy rozbudzić ciekawość i zainteresowanie przyrodą, aby dzieci mogły bardziej świadomie i szanująco odnosić się do środowiska naturalnego.

W ramach projektu MIESZKAŃCY LASU skupimy się również na wprowadzeniu zasad bezpiecznego przebywania w lesie. Nauczymy dzieci, jak zachowywać się odpowiedzialnie podczas wycieczek do lasu, jak chronić siebie i innych przed niebezpieczeństwami oraz jak respektować naturalne środowisko. Będziemy rozwijać umiejętność obserwacji i rozumienia otoczenia, aby dzieci mogły czerpać maksymalną radość i korzyści z czasu spędzanego na świeżym powietrzu. Aktywny wypoczynek w lesie będzie również istotnym elementem naszego projektu. Będziemy promować różnorodne formy aktywności, takie jak spacery, zabawy na świeżym powietrzu, gry terenowe i mini-wycieczki, aby dzieci mogły w pełni korzystać z potencjału przyrodniczego lasu. Pragniemy rozwijać zdrowy styl życia i zachęcać dzieci do aktywności fizycznej na łonie natury.

W ramach projektu będziemy uczyć dzieci na temat negatywnego oddziaływania odpadów na naszą planetę. Pragniemy uświadomić dzieciom konsekwencje niewłaściwego postępowania z odpadami oraz uczyć je sposobów segregowania odpadów i dbania o czystość środowiska. Poprzez praktyczne działania i ćwiczenia pragniemy rozwijać świadomość ekologiczną i odpowiedzialność dzieci w kontekście problemu odpadów.

Podczas naszych działań niezapomnianym aspektem będzie życie w harmonii z naturą. Pragniemy zaszczepić w dzieciach szacunek i troskę o środowisko, kształtując w nich postawy ekologiczne i odpowiedzialne podejście do ochrony przyrody. Będziemy wspierać dzieci w podejmowaniu działań proekologicznych, takich jak segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, sadzenie roślin czy ograniczanie plastiku. Pragniemy, aby dzieci rozumiały, że ich codzienne wybory mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Nasz projekt MIESZKAŃCY LASU ma na celu rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, poszerzenie wiedzy i umiejętności dzieci, a także wpływanie na ich postawy i zachowania w obszarze ochrony środowiska. Będziemy dążyć do tego, aby każde dziecko stało się aktywnym uczestnikiem naszej przygody z lasem, rozwijało zdolności obserwacyjne, empatię i zrozumienie dla przyrody oraz podejmowało proekologiczne działania w swoim otoczeniu.

Formy, metody pracy

W naszym projekcie będziemy korzystać z różnorodnych form i metod pracy, które pobudzą ciekawość i aktywność dzieci, umożliwiając im pełne zaangażowanie w proces edukacyjny. Stworzymy inspirujące środowisko, w którym dzieci będą miały możliwość poznawania natury i odkrywania tajemnic lasu w sposób atrakcyjny i angażujący.

W naszych zajęciach będzie dominować zabawa, która jest naturalnym sposobem uczenia się dzieci. Poprzez różnorodne gry, zadania i zabawy, zachęcimy dzieci do eksploracji, odkrywania i interakcji z otaczającym je środowiskiem. Zabawa będzie stanowiła podstawę dla zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, a także budowania więzi z przyrodą.

Obserwacje będą miały również kluczowe znaczenie w naszym projekcie. Będziemy zachęcać dzieci do uważnego spostrzegania otaczającego lasu, obserwowania zwierząt, roślin i ich zachowań. Dzięki temu dzieci będą mogły poznać różnorodność i złożoność życia w lesie, rozwijając umiejętność dostrzegania detali i tworzenia własnych obserwacji. Spacery i wycieczki stanowić będą ważny element naszych działań. Będziemy organizować wyjścia do pobliskiego lasu, gdzie dzieci będą miały okazję na bezpośredni kontakt z przyrodą. Podczas tych wypraw będziemy rozwijać umiejętność orientacji w terenie, bezpieczne poruszanie się oraz budowanie więzi emocjonalnych z lasem.

W naszych zajęciach będziemy wykorzystywać także pogadanki i wspólne czytanie. Pragniemy dostarczyć dzieciom ciekawych informacji i rozbudzić ich wyobraźnię poprzez opowieści o przyrodzie, zwierzętach i roślinach lasu. Będziemy rozwijać umiejętność słuchania, zadawania pytań i prowadzenia dyskusji na temat zdobywanej wiedzy. Zajęcia badawcze i eksperymentalne będą również istotnym elementem naszego projektu. Dzieci będą miały okazję samodzielnie eksplorować i odkrywać otaczający las, przeprowadzać proste doświadczenia i obserwacje, które pozwolą im na zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny i interaktywny. Nie zapomnimy również o aktywności ruchowej i naśladowczej. Będziemy organizować zajęcia ruchowe, które połączą ruch i zabawę z elementami edukacyjnymi, takie jak naśladowanie ruchów zwierząt czy przechodzenie przez naturalne przeszkody. Dzięki temu dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności motoryczne, zdrowie i świadomość ciała.

W ramach projektu MIESZKAŃCY LASU będziemy również organizować konkursy, które stanowią doskonałą formę motywacji i integracji. Konkursy będą zachęcać dzieci do aktywnego uczestnictwa w projektowych działaniach, rozwijania kreatywności i zdobywania nowej wiedzy. Przez konkursy będziemy promować pozytywne wartości związane z ochroną środowiska i współpracą z innymi. Poprzez różnorodne formy i metody pracy będziemy starać się stworzyć inspirujące i rozwijające doświadczenia dla dzieci, które pobudzą ich ciekawość, kreatywność i aktywność, oraz przyczynią się do pełnego zanurzenia w świecie Mieszkańców lasu.

HARMONOGRAM ZADAŃ: Wrzesień | Październik | Listopad

Element #2

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni jest jednym z kluczowych elementów naszego projektu. Pragniemy, aby dzieci miały świadomość i zrozumienie cyklu życia natury oraz były w stanie dostrzegać i doceniać piękno i bogactwo zmieniającej się przyrody w tym okresie. Aby umożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z naturą, przeprowadzimy liczne spacery po okolicy, parku i pobliskim lesie. Podczas tych wycieczek dzieci będą miały okazję zaobserwować i zbadać różnorodne zmiany, które mają miejsce w jesiennej przyrodzie. Będą mogły obserwować intensywnie kolorowe liście, które powoli opadają z drzew, zbierać i badać je, a także dostrzec inne charakterystyczne cechy jesieni, takie jak zmieniające się światło, pojawianie się grzybów czy migracje ptaków.

Dokumentowanie obserwacji będzie również ważnym aspektem naszych działań. Dzieci będą miały możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i emocji poprzez rysowanie, malowanie lub fotografowanie. Będziemy zachęcać dzieci do tworzenia swoich własnych dzieł sztuki, które odzwierciedlą ich doświadczenia i obserwacje związane z jesienią. Te prace będą stanowiły piękną pamiątkę oraz sposób na dzielenie się swoimi odkryciami z innymi.

Przez obserwację zmian w przyrodzie i dokumentowanie ich, dzieci będą miały okazję rozwijać umiejętność spostrzegania, koncentracji, wyobraźni i twórczego wyrażania się. Będą uczyć się szanować i doceniać piękno natury, a także rozwijać zainteresowanie środowiskiem naturalnym. Takie doświadczenia pobudzają ciekawość, kreatywność i wrażliwość ekologiczną dzieci, co wpływa na ich rozwój jako aktywnych obywateli planety.

Zapoznanie się z różnymi gatunkami zwierząt występujących w okolicy jest jednym z ważniejszych elementów naszego projektu. Dzięki temu działaniu pragniemy rozbudzić ciekawość dzieci, poszerzyć ich wiedzę na temat przyrody oraz zwiększyć świadomość o różnorodności zwierząt i ich znaczeniu dla ekosystemu.

Na początku będziemy przeprowadzać krótkie pogadanki na temat różnych gatunków zwierząt. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się więcej o cechach charakterystycznych, trybie życia i roli poszczególnych zwierząt w ekosystemie. Omówimy, jakie są zwyczaje, preferencje żywieniowe, miejsca zamieszkania oraz interakcje z innymi gatunkami. Będziemy zachęcać dzieci do zadawania pytań, dzielenia się swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z danymi gatunkami zwierząt.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie prac plastycznych przedstawiających wybrane gatunki zwierząt. Dzieci będą miały możliwość wyrażenia swojej kreatywności i wyobraźni poprzez tworzenie rysunków, malowideł, kolaży lub modeli, które przedstawiać będą zwierzęta. Będziemy zachęcać dzieci do obserwacji szczegółów, kształtów, kolorów i tekstur zwierząt, aby mogły jak najwierniej oddać ich charakterystyczne cechy. Poprzez twórczą pracę dzieci będą mogły utrwalać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności manualne i artystyczne, a także wyrażać swoje zainteresowania i emocje.

Poprzez zapoznanie się z różnymi gatunkami zwierząt i twórcze ich przedstawianie, dzieci będą miały okazję rozwijać empatię, szacunek i troskę o zwierzęta oraz zrozumienie zależności międzygatunkowych w ekosystemie. Przez takie działania edukacyjne staramy się wzbudzić w dzieciach świadomość konieczności ochrony i zachowania różnorodności przyrodniczej dla dobra naszej planety.

Zbiórka kasztanów i żołędzi na karmę dla dzikich zwierząt jest jednym z praktycznych i angażujących elementów naszego projektu. Pragniemy, aby dzieci miały świadomość potrzeb dzikich zwierząt i były aktywnie zaangażowane w działania, które przyczyniają się do ich dobrostanu.

Organizujemy wycieczki do pobliskiego parku lub lasu, podczas których dzieci mają okazję szukać kasztanów i żołędzi. To zadanie jest nie tylko interesujące, ale także pełne radości i zabawy dla najmłodszych uczestników. Podczas wycieczki dzieci będą mogły zbierać kasztany i żołędzie, odkrywając przy okazji różne kształty, rozmiary i tekstury tych owoców leśnych. Będziemy zachęcać dzieci do obserwacji i doceniania piękna natury oraz do wykazania się wrażliwością na potrzeby zwierząt.
Po zebraniu kasztanów i żołędzi dzieci będą miały okazję zapoznać się z tym, jakie to ważne pożywienie dla dzikich zwierząt, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy inne źródła pożywienia są ograniczone. Przeprowadzimy krótką pogadankę na temat roli kasztanów i żołędzi w diecie dzikich zwierząt oraz jakie gatunki zwierząt z nich korzystają. Omówimy także, jakie są odpowiednie sposoby podawania karmy dla dzikich zwierząt w sposób bezpieczny i zgodny z ich potrzebami.

Poprzez zbiórkę kasztanów i żołędzi na karmę dla dzikich zwierząt oraz organizację wycieczki, pragniemy kształtować empatię, troskę i odpowiedzialność wobec przyrody. Dzieci będą miały okazję doświadczyć, jak ważne jest dbanie o dzikie zwierzęta i jak małe gesty mogą mieć duże znaczenie dla ich przetrwania. Ponadto takie działania pozwalają dzieciom doświadczyć bezpośredniego kontaktu z naturą, co przyczynia się do ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

W ramach naszego projektu chcemy zapewnić dzieciom możliwość nauki na świeżym powietrzu poprzez organizację różnorodnych zajęć i gier, które połączą edukację z aktywnością fizyczną. Pragniemy, aby dzieci mogły czerpać radość z nauki, jednocześnie rozwijając swoje zdolności motoryczne i spostrzegawczość.

Zorganizujemy zajęcia na podwórku lub w pobliskim parku, gdzie dzieci będą miały przestrzeń do eksploracji i odkrywania otaczającej ich przyrody. Jeden z pomysłów to wyścigi na orientację, które pozwolą dzieciom zdobywać wiedzę na temat otoczenia i orientować się w terenie. Dzieci będą miały za zadanie odnaleźć ukryte znaki, wskazówki lub ukierunkowania, które pomogą im dotrzeć do kolejnych punktów. To doskonała okazja do nauki mapowania, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole.

Kolejną formą zajęć będą zabawy związane z rozpoznawaniem dźwięków natury. Dzieci będą miały możliwość wysłuchania różnorodnych dźwięków, takich jak śpiew ptaków, szum wiatru czy szmer liści, a następnie będą musiały zidentyfikować, skąd pochodzą te dźwięki. To doskonałe zadanie dla ich zmysłu słuchu i umiejętności koncentracji. Dzieci będą mogły porównywać dźwięki, klasyfikować je i rozpoznawać, jakie zwierzęta czy zjawiska są z nimi związane.

Dodatkowo zaplanujemy zajęcia dotyczące nauki rozpoznawania śladów zwierząt. Dzieci będą miały okazję zbadać różne ślady pozostawione przez zwierzęta w przyrodzie, takie jak ślady łap, pióra czy odchody. Poprzez obserwację i analizę tych śladów, dzieci będą mogły zgadnąć, jakie zwierzę mogło nimi pozostawić. To zadanie rozwija umiejętność spostrzegania, logicznego myślenia i dedukcji.

Zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu mają na celu nie tylko poszerzanie wiedzy dzieci na temat przyrody, ale również stymulowanie ich aktywności fizycznej, koordynacji ruchowej i zdolności obserwacyjnych. Poprzez takie formy zabawy i nauki, pragniemy zapewnić dzieciom niezapomniane doświadczenia, które zacieśnią ich więź z naturą i rozbudzą w nich pasję do poznawania i odkrywania świata przyrody.

HARMONOGRAM ZADAŃ: Grudzień | Styczeń | Luty

Element #2

Podczas naszego edukacyjnego projektu chcemy stworzyć możliwość dzieciom rozwijania świadomości na temat charakterystycznych zmian, jakie zachodzą w lesie zimą. Będziemy motywować dzieci do obserwowania i dokumentowania tych zmian, aby lepiej zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed zwierzętami i roślinami w tym okresie. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie w obserwacje, dzieci będą miały okazję dostrzec, jak drzewa tracą liście, jak zmienia się koloryt i struktura lasu, a także jak zwierzęta adaptują się do trudnych warunków zimowych.

Podczas naszych dyskusji i analiz, będziemy omawiać zmiany, jakie występują w ekosystemie leśnym w okresie zimy. Porozmawiamy o tym, jak zwierzęta dostosowują się do niskich temperatur i ograniczonego dostępu do pożywienia. Dzieci będą miały okazję zrozumieć, jakie strategie przetrwania wykorzystują zwierzęta, jak np. zmniejszenie aktywności, hibernacja, migracje czy poszukiwanie alternatywnych źródeł pożywienia. Będziemy również omawiać, jak zmiany w środowisku zimowym wpływają na rośliny, ich wzrost i rozmnażanie.

Przez zgłębianie zimowej dynamiki ekosystemu leśnego, dzieci będą rozwijać umiejętność obserwacji, analizy i wnioskowania. Będą uczyć się szanowania i doceniania procesów zachodzących w przyrodzie oraz rozwijać zainteresowanie i troskę o otaczające ich środowisko. Takie działania edukacyjne pomogą dzieciom zrozumieć, jak zmienne warunki atmosferyczne wpływają na ekosystem i jak wszyscy, jako członkowie społeczności, możemy dbać o równowagę i zdrowie przyrody.

W ramach naszego działania pragniemy uczyć dzieci o znaczeniu dokarmiania ptaków w okresie zimowym oraz o sposobach, w jakie możemy im pomóc przetrwać okres braku pożywienia. Będziemy rozmawiać o różnorodnych gatunkach ptaków, które zimują w naszym regionie i jakie pokarmy są dla nich odpowiednie. Przez tę interakcję dzieci będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat ptasiego świata i zrozumieć ich potrzeby żywieniowe w trudnych warunkach zimowych.

W praktyce, wspólnie z dziećmi, będziemy tworzyć karmniki dla ptaków, wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu, takie jak plastikowe butelki czy puszki. Będziemy uczyć dzieci, jakie są odpowiednie metody i techniki dokarmiania ptaków, aby zapewnić im bezpieczne i dostępne pożywienie. Wspólnie będziemy dyskutować o tym, jakie rodzaje pokarmu są najlepsze dla różnych gatunków ptaków i jakie są ich preferencje żywieniowe.

Tworzenie karmników dla ptaków z materiałów pochodzących z recyklingu będzie doskonałą okazją do rozwijania kreatywności i umiejętności manualnych dzieci. Będziemy uczyć dzieci, jak przekształcać przedmioty codziennego użytku w funkcjonalne karmniki, które będą przyciągać ptaki do naszego otoczenia. Dzieci będą miały okazję zaobserwować, jak ich własnoręcznie wykonane karmniki przyciągają ptaki, a także jak małe gesty, takie jak regularne dokarmianie, mogą mieć pozytywny wpływ na ptasie populacje.

Przez takie działania, dzieci będą rozwijać empatię i troskę o ptaki oraz zrozumieją, że nawet małe gesty i działania mogą mieć duże znaczenie dla dzikiego świata. Będziemy wspierać dzieci w obserwowaniu ptaków, ich zachowań i nawyków żywieniowych, co pozwoli im lepiej poznać otaczającą przyrodę. Przez takie doświadczenia, dzieci będą miały okazję dostrzec, jak ich własne działania mogą przyczynić się do utrzymania równowagi w ekosystemie oraz do ochrony dzikich ptaków i ich środowiska naturalnego.

Współpraca z lokalnymi Kołami Łowieckimi stanowi istotny element naszego projektu i może przynieść cenne doświadczenia w edukacji ekologicznej dzieci. Chcemy nawiązać bliższą współpracę z Kołami Łowieckimi z naszej okolicy. Koła Łowieckie posiadają wiedzę i doświadczenie w prawidłowym dokarmianiu zwierząt oraz są dobrze zaznajomione z potrzebami różnych gatunków.

W ramach naszej współpracy, dzieci będą miały okazję uczestniczyć w procesie przygotowywania pożywienia dla dzikich zwierząt. Dzieci będą uczestniczyć w przygotowaniu pokarmu, np. mieszając ziarna, owoce, orzechy czy nasiona, które będą stanowić wartościowe źródło pożywienia dla dzikich zwierząt. Dzieci będą świadkami, jak ich działania przyczyniają się do poprawy warunków bytowych dzikich zwierząt w trudnym okresie zimowym.

Taka współpraca z kołami łowieckimi przyniesie dzieciom ważne doświadczenie dotyczące odpowiedzialności i troski o zwierzęta w naszym otoczeniu. Będą miały możliwość zobaczenia, jak małe działania i współpraca społeczna mogą przynieść realne korzyści dla dzikich zwierząt. Ponadto, dzieci będą miały okazję uczyć się od specjalistów, zdobywać wiedzę na temat potrzeb różnych gatunków zwierząt oraz zrozumieć, jak ważne jest zrównoważone i etyczne podejście do współistnienia z dzikimi zwierzętami.

Jeden z głównych tematów naszego projektu będzie poświęcony szkodliwemu wpływowi odpadów na środowisko i zwierzęta. Pragniemy uświadomić dzieciom, jak ważne jest dbanie o nasze otoczenie i utrzymanie czystości wokół nas. Przez różnorodne zajęcia edukacyjne, rozmowy i prezentacje, będziemy omawiać, jakie są negatywne konsekwencje gromadzenia się i niewłaściwej utylizacji odpadów.

Będziemy wspólnie analizować, jakie są możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania różnych materiałów, aby zmniejszyć ilość odpadów. Przeprowadzimy również dyskusje na temat skutków zanieczyszczenia dla zwierząt i ich środowiska naturalnego. Dzieci będą miały okazję zrozumieć, jak ich codzienne wybory i działania mogą mieć wpływ na środowisko, a także jak mogą przyczynić się do ochrony przyrody poprzez właściwe gospodarowanie odpadami i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

HARMONOGRAM ZADAŃ: Marzec | Kwiecień | Maj

Element #2

W ramach naszego programu pragniemy skupić się na obserwacji przyrody wczesną wiosną. Dzieci będą miały okazję doświadczyć i zaobserwować pierwsze oznaki ożywienia w przyrodzie po zimowej drzemce. Będziemy wspólnie chodzić na spacery po okolicy, parku lub pobliskim lesie, aby zaobserwować zmiany, które zachodzą w przyrodzie w tym okresie

Podczas tych spacerów, będziemy przyglądać się budzącym się roślinom, takim jak pąki na drzewach, pierwsze kwiaty czy kiełkujące rośliny. Dzieci będą miały możliwość uczenia się o procesie budzenia się przyrody po zimowej hibernacji i o znaczeniu wiosny dla roślin i zwierząt. Będziemy obserwować różnorodność ptaków powracających z migracji i śpiewających swoje wiosenne pieśni.

Jednym z ważnych elementów naszego działania będzie kształtowanie odpowiedzialności dzieci za czystość naszego otoczenia. Będziemy angażować dzieci w aktywność sprzątania ziemi, gdzie będą miały możliwość zbierania śmieci i odpadów porzuconych wokół nas. Będziemy omawiać konsekwencje pozostawiania śmieci w przyrodzie oraz wpływ, jaki ma to na zwierzęta i środowisko.

Po zakończeniu akcji sprzątania zorganizujemy piknik na świeżym powietrzu, aby uczcić wysiłek dzieci w dbaniu o czystość. Będziemy rozmawiać o znaczeniu utrzymania czystości naszego otoczenia, jak możemy wpływać na poprawę stanu naszej planety i jakie korzyści płyną z utrzymania czystego środowiska. W trakcie pikniku będziemy również rozmawiać o innych aspektach zrównoważonego stylu życia, takich jak oszczędzanie energii, ograniczanie zużycia wody czy dbanie o przyrodę poprzez sadzenie roślin.

Poprzez takie działania, pragniemy kształtować w dzieciach postawę odpowiedzialności za stan naszego otoczenia, świadomość problemu odpadów i ich negatywnego wpływu na przyrodę oraz zdolność do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Kolejnym ważnym tematem naszego programu będzie nauka o narodzinach młodych zwierząt i odpowiednim postępowaniu w takich sytuacjach. Będziemy omawiać, jakie zwierzęta w naszym regionie rodzą swoje potomstwo wiosną i jakie są zasady postępowania, gdy spotykamy młode zwierzęta na swojej drodze.

Poprzez rozmowy, prezentacje i praktyczne ćwiczenia, dzieci będą uczyć się, jak zachować bezpieczną odległość od dzikich zwierząt i ich młodych, aby nie zakłócać ich naturalnych zachowań i nie narażać ich na niepotrzebny stres. Będziemy omawiać, jakie są zasady obserwowania zwierząt z daleka i jak unikać interakcji, które mogą mieć negatywny wpływ na ich życie.

Przez takie zajęcia, dzieci będą rozwijać empatię i zrozumienie dla zwierząt, ucząc się szanować ich przestrzeń. Będziemy również omawiać, jak możemy przyczynić się do ochrony dzikich zwierząt poprzez respektowanie ich siedlisk i działań na rzecz ochrony środowiska.

HARMONOGRAM ZADAŃ: Czerwiec

Element #2

Ważnym punktem naszego programu będzie organizacja ekologicznego „Dnia dziecka” na łonie natury. Zaplanujemy specjalne wydarzenie, które odbędzie się na terenie przyrody, takim jak park czy las. Chcemy, aby dzieci miały możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, blisko natury.

W ramach tego ekologicznego „Dnia dziecka” będziemy organizować różnorodne warsztaty, gry i zabawy, które będą promować troskę o środowisko naturalne. Dzieci będą miały okazję aktywnie uczestniczyć w działaniach, które podkreślą znaczenie ochrony przyrody, takie jak sadzenie drzew, czy nauka segregacji odpadów. Będziemy również prowadzić rozmowy i prezentacje, które podniosą świadomość dzieci na temat zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii i zachowania czystości wokół nas.

Kolejnym elementem naszego programu będą konkursy, które mają na celu rozwijanie wiedzy dzieci na temat ekologii oraz umiejętności artystycznych. Przeprowadzimy konkursy wiedzy o ekologii, gdzie dzieci będą miały możliwość wykazania się wiedzą na temat różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska, przyrodą i zrównoważonym rozwojem. Będziemy zadawać pytania, prowadzić dyskusje i nagradzać dzieci za ich zaangażowanie i wiedzę.

Dodatkowo, zorganizujemy konkursy plastyczne, recytatorskie i teatralne, gdzie dzieci będą miały szansę wykazać się swoją kreatywnością i umiejętnościami artystycznymi. Będziemy zachęcać dzieci do twórczego przedstawienia swoich spostrzeżeń na temat przyrody, ekologii i ochrony środowiska poprzez rysowanie, malowanie, recytowanie wierszy, czy przedstawienie teatralne. To będzie doskonała okazja dla dzieci do wyrażenia swojej pasji, rozwijania umiejętności artystycznych i promowania wartości ekologicznych.

Aby podsumować nasz projekt MIESZKAŃCY LASU, zorganizujemy zakończenie, które będzie się odbywać na łonie natury wraz z myśliwymi. Będziemy mieli okazję zaprosić myśliwych, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym przyrody, zwierząt i ochrony środowiska. Dzieci będą miały możliwość spotkania i rozmowy z członkami PZŁ, a także zadawania pytań dotyczących myślistwa.

W ramach tego zakończenia zorganizujemy piknik na łonie natury, gdzie dzieci będą miały czas na wspólne biesiadowanie i integrowanie się w otoczeniu przyrody. Będziemy również prowadzić różne gry i zabawy, które będą promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. To będzie doskonała okazja do podsumowania naszych działań, dzielenia się wrażeniami i celebrowania wspólnego sukcesu w realizacji projektu MIESZKAŃCY LASU!

PODSUMOWANIE

Przez cały okres trwania projektu, naszym celem będzie zbliżenie dzieci do świata przyrody i rozbudzenie w nich świadomości ekologicznej. Chcemy, aby dzieci poznały i zrozumiały piękno i ważność otaczającego nas środowiska naturalnego.

W ramach naszego projektu dzieci będą miały okazję uczestniczyć w wielu różnorodnych aktywnościach. Będziemy razem obserwować i dokumentować zmiany, które zachodzą w przyrodzie w różnych porach roku. Dzięki temu dzieci będą miały możliwość zrozumienia cyklu życia przyrody i jakie są wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć rośliny i zwierzęta.

Ponadto będziemy organizować liczne zajęcia edukacyjne, które mają na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych gatunków zwierząt i roślin występujących w naszym otoczeniu. Dzieci będą miały okazję obserwować, rysować, malować i tworzyć prace plastyczne przedstawiające swoje ulubione zwierzęta i rośliny. Będziemy rozmawiać o znaczeniu ochrony środowiska, segregacji odpadów i konsekwencjach zanieczyszczenia dla przyrody.

Strategia dla Łowiectwa