Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Program edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych

DZIKIE LEKCJE – WSPÓLNA PRZYGODA O PRZYRODZIE I MYŚLISTWIE

Program Dzikie lekcje – wspólna przygoda o przyrodzie i myślistwie jest skierowany do uczniów szkół średnich, którym chcemy przybliżyć świat przyrody. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie wiedzy, ale również stworzenie zaangażowanej przestrzeni, w której młodzież będzie mogła eksplorować, zadawać pytania i odkrywać odpowiedzi na tematy związane z dziką przyrodą i łowiectwem.

W programie skupiamy się na trzech modułach tematycznych, które obejmują aspekty związane z dziką przyrodą, rolą myśliwych oraz współczesnych wyzwaniach ekologicznych. Jednak to, co czyni ten program naprawdę wyjątkowym, to jego elastyczność. Elastyczność tego programu pozwala na dostosowanie materiałów, zajęć i warsztatów do potrzeb uczniów oraz indywidualnych stylów nauczania. Mamy nadzieję, że dzięki temu stworzymy wyjątkowe doświadczenia edukacyjne, które otworzą drzwi do fascynującego świata przyrody i zainspirują uczniów do dbania o środowisko.

Program umożliwia młodzieży poznanie ekosystemów, zrozumienie roli myśliwych w ochronie dzikiej przyrody oraz podjęcie wyzwań związanych z przyrodą. Współpraca z przedstawicielami PZŁ daje możliwość bliższego poznania praktycznych aspektów myślistwa oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów do korzystania z materiałów i zasobów tego programu, by w sposób zaangażowany wprowadzać uczniów w świat dzikiej przyrody. Wspólnie tworzymy przestrzeń dla edukacji, dialogu i zrównoważonego podejścia do dzikiej przyrody, które przekażecie swoim uczniom, otwierając przed nimi drzwi do odkrywania piękna i wartości otaczającego nas świata.

MODUŁ I: Ekologia, myślistwo i równowaga ekologiczna

Element #2

W ramach tego tematu uczestnicy programu będą mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce po różnych rodzajach ekosystemów w najbliższej okolicy, podczas których połączą praktyczne doświadczenia terenowe z wiedzą ekologiczną. Wizyta terenowa z myśliwymi zapewni młodzieży bezpośredni kontakt z przyrodą i umożliwi im zrozumienie znaczenia różnorodnych ekosystemów.

Cele:

 • Umożliwienie uczestnikom bezpośredniego kontaktu z różnorodnymi ekosystemami.
 • Zachęcenie uczestników do odkrywania różnorodności przyrodniczej w ich otoczeniu.
 • Zrozumienie roli myśliwych w zachowaniu równowagi ekologicznej.
 • Stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji między młodzieżą a myśliwymi.

 

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić różne rodzaje ekosystemów, takie jak las, łąka lub zbiornik wodny. Każdy z tych ekosystemów pełni unikalną rolę w ekologii i gospodarce przyrodniczej. Doświadczeni myśliwi będą towarzyszyć uczestnikom podczas wizyty, dzieląc się swoją wiedzą na temat lokalnych ekosystemów, roślin i zwierząt, oraz wpływu myślistwa na ochronę tych środowisk. Uczestnicy dowiedzą się, jakie korzyści niesie ze sobą ochrona różnorodnych ekosystemów dla zachowania bioróżnorodności, jakości wody i powietrza, a także dla ludzkiego zdrowia i dobrostanu.

Działania integracyjne i edukacyjne:

Po zakończeniu wizyty w terenie, uczniowie oraz myśliwi wspólnie uczestniczą w ognisku, gdzie mogą kontynuować rozmowy na temat przyrody, myślistwa i ekosystemów. To doskonała okazja do nawiązania bliższych relacji między uczestnikami a myśliwymi, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i pytaniami. Ta część programu jest nie tylko edukacyjna, ale również inspirująca i integracyjna, ponieważ łączy młodzież z doświadczonymi myśliwymi, tworząc niezapomniane doświadczenie terenowe i budując więź z naturą oraz pasjonatami ochrony przyrody.

W ramach tego tematu uczestnicy programu będą mieli okazję zgłębić historię i znaczenie myślistwa jako tradycji kulturowej, jednocześnie rozważając etyczne aspekty związane z polowaniem. Przedstawienie roli myśliwych jako członków Polskiego Związku Łowieckiego pozwoli na zrozumienie ich roli w ochronie i zarządzaniu dzikimi zwierzętami.

Aspekty lekcji:

 • Zapoznanie uczestników z historią myślistwa w Polsce.
 • Wyjaśnienie roli myśliwych w przeszłości oraz wpływu na kulturę i dziedzictwo narodowe.
 • Omówienie roli Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) w ochronie przyrody.
 • Przedstawienie działań podejmowanych przez myśliwych w celu ochrony populacji dzikich zwierząt.
 • Dyskusja na temat etycznych wyzwań związanych z polowaniem.
 • Wprowadzenie do zasad etycznego myślistwa i zrównoważonego zarządzania populacjami dzikich zwierząt.

W ramach tego tematu uczestnicy programu będą zgłębiać temat zagrożeń, jakie niesie za sobą działalność człowieka dla równowagi ekologicznej. Koncentrując się na negatywnym wpływie, który wywieramy na środowisko naturalne, omówimy również możliwości odwrócenia tego trendu i przywrócenia harmonii w ekosystemach.

Aspekty lekcji:

 • Wyjaśnienie, w jaki sposób rozwój technologiczny, urbanizacja i inne czynniki wpływają na równowagę ekosystemów.
 • Przykłady konkretnych działań człowieka, które przyczyniają się do degradacji środowiska.
 • Omówienie skutków zaburzeń ekologicznych, takich jak utrata różnorodności biologicznej, degradacja gruntów, zmiany klimatyczne i inne.
 • Wprowadzenie do koncepcji ochrony przyrody i przywracania zniszczonych ekosystemów.
 • Prezentacja przykładów działań na rzecz rekultywacji i ochrony środowiska.

MODUŁ 2: Zrozumienie ekosystemów i współpraca myśliwych

Element #2

Ten temat pozwoli uczestnikom programu na zgłębienie praktycznej strony myślistwa poprzez uczestnictwo w warsztatach tworzenia różnych urządzeń łowieckich oraz elementów wspierających ekosystemy. Wspólna praca z doświadczonymi myśliwymi pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i zrozumienie znaczenia tych urządzeń dla zachowania populacji dzikich zwierząt oraz utrzymania równowagi w ekosystemach.

Aspekty warsztatów:

 • Praktyczne zajęcia związane z konstrukcją różnych urządzeń łowieckich. 
 • Wyjaśnienie, czym są lizawki i jakie mają znaczenie dla zdrowia dzikich zwierząt.
 • Tworzenie lizawek w praktyce oraz omówienie, w jaki sposób korzystają z nich zwierzęta.
 • Warsztaty konstrukcji koszy lęgowych dla ptaków i omówienie ich roli w ochronie i zachowaniu różnorodności ptasich gatunków.
 • Praktyczne zajęcia polegające na tworzeniu koszy lęgowych i umieszczaniu ich w odpowiednich miejscach.

Ten temat skupia się na praktycznych umiejętnościach obserwacji i rozpoznawania dzikich zwierząt w ich naturalnych siedliskach. Uczestnicy programu będą mieli możliwość doświadczenia bliskiego kontaktu z przyrodą, zdobycia wiedzy o zachowaniu i zwyczajach dzikich zwierząt oraz zrozumienia, jakie znaczenie ma ta wiedza dla ochrony ekosystemów.

Aspekty warsztatu:

 • Wprowadzenie do podstawowych technik obserwacji, takich jak ciche poruszanie się, kamuflaż i cierpliwość.
 • Wyjaśnienie, jakie znaczenie ma zachowanie dystansu, aby nie zakłócać miru dzikich zwierząt.
 • Wizyta w naturalnych siedliskach dzikich zwierząt, gdzie uczestnicy będą mieli okazję do praktycznych obserwacji i rozpoznawania gatunków.
 • Zajęcia na temat rozpoznawania śladów i siedlisk dzikich zwierząt.
 • Myśliwi opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z obserwacją i ochroną dzikich zwierząt.

 

Ten temat pozwoli uczestnikom programu na zgłębienie procesu wycierania poroża u jeleni oraz zrozumienie, dlaczego w lipcu i sierpniu wiele osób mylnie interpretuje ten proces jako skaleczenie zwierząt. Poprzez rozwianie tego mitu oraz przedstawienie faktycznego procesu, uczestnicy zdobędą wiedzę o biologii jeleni i ich zachowaniu.

Aspekty lekcji:

 • Wyjaśnienie, że poroże to rosnący rocznie organ u jeleni, który pełni wiele funkcji, takich jak wskazywanie wieku zwierzęcia.
 • Przedstawienie procesu narastania poroża oraz jego stopniowego rozwijania się.
 • Wyjaśnienie, że tzw. „skaleczone jelenie” to w rzeczywistości naturalny proces wycierania poroża.
 • Omówienie powodów, dla których jelenie trącają poroże o drzewa.
 • Możliwa wizyta w terenie, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć ślady wycierania poroża oraz dowiedzieć się więcej o zachowaniu jeleni.

Cele:

 • Zrozumienie procesu wycierania poroża u jeleni.
 • Wyjaśnienie mitu „skaleczonych jeleni” w lipcu.
 • Zdobycie wiedzy na temat biologii jeleni i ich interakcji ze środowiskiem.
 • Rozbudzenie zainteresowania badaniami przyrodniczymi i zrównoważonym zarządzaniem populacjami dzikich zwierząt.

MODUŁ 3: Ochrona gatunków i wyzwania ekologiczne

Element #2

W ramach tego tematu uczestnicy programu dowiedzą się o roli, jaką odgrywają myśliwi jako hodowcy dzikich zwierząt oraz o istotności Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) w Polskim Związku Łowieckim w procesie ochrony przyrody i dbania o zdrowe populacje dzikich gatunków.

Aspekty lekcji:

 • Przedstawienie roli Ośrodków Hodowli Zwierzyny w utrzymaniu zrównoważonych populacji dzikich zwierząt.
 • Wyjaśnienie, dlaczego OHZ są istotne dla ochrony zagrożonych gatunków i zachowania bioróżnorodności.
 • Omówienie procesu planowania i monitorowania populacji dzikich zwierząt w OHZ.
 • Wprowadzenie do badań naukowych prowadzonych w OHZ, mających na celu zrozumienie zachowań i zdrowia dzikich zwierząt.

Kynologii łowiecka jest kluczowym elementem dla każdego myśliwego, korzystającego z pomocy psów podczas polowań. Uczestnicy programu będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat roli psów myśliwskich, ich umiejętności oraz wpływu na efektywność łowiectwa.

Aspekty lekcji:

 • Wyjaśnienie, czym jest kynologia myśliwska i dlaczego jest tak ważna dla myśliwych.
 • Omówienie głównych obszarów badań i praktycznych zastosowań kynologii w łowiectwie.
 • Poznanie wyjątkowej zdolności węchu psów myśliwskich i jakie to ma znaczenie podczas polowań.
 • Omówienie rodzajów psów myśliwskich, ich specjalizacji i zadań, jakie pełnią podczas polowań.
 • Przedstawienie przypadków, gdy psy myśliwskie pomogły w poszukiwaniu ludzi zaginionych. 
 • Organizacja demonstracji, podczas których psy będą tropić zapachy lub odznaczać zwierzęta.
 • Praktyczne warsztaty, na których uczestnicy dowiedzą się, jak szkolić i pracować z psami myśliwskimi.

W ramach naszego projektu skupimy się na obserwowanej migracji dzikich zwierząt, takich jak dziki, jelenie, lisy w obszary miejskie. Wyzwaniem jest zrozumienie tego zjawiska oraz znalezienie odpowiednich rozwiązań tego problemu. 

Aspekty lekcji: 

 • Omówienie, dlaczego miejskie tereny stają się atrakcyjne dla dzikich zwierząt, w tym wpływ spokoju i ciszy.
 • Przedstawienie potencjalnych sytuacji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt w wyniku ich zbliżenia w przestrzeni miejskiej.
 • Analiza, w jaki sposób działalność człowieka, takie jak urbanizacja czy wyrzucanie resztek jedzenia, przyciąga dziką zwierzynę do terenów miejskich.
 • Przedstawienie działań podejmowanych przez myśliwych w ramach zarządzania populacjami dzikich zwierząt, aby zapobiegać nadmiernemu ich rozprzestrzenianiu się w miastach.
 • Organizacja kampanii informacyjnych i warsztatów, mających na celu uświadomienie mieszkańcom, jak postępować w obecności dzikich zwierząt.
 • Omówienie współpracy myśliwych z lokalnymi samorządami w celu monitorowania dzikich zwierząt, dostarczania danych i wdrażania strategii zarządzania.

Cele:

 • Zrozumienie przyczyn migracji dzikich zwierząt do obszarów miejskich.
 • Wykazanie potencjalnych wyzwań związanych z tym zjawiskiem.
 • Ukazanie roli myśliwych jako kluczowych partnerów w zarządzaniu populacją dzikich zwierząt w przestrzeni miejskiej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa mieszkańców i równowagi ekosystemu miejskiego

PODSUMOWANIE

Zakończyliśmy program edukacyjny Dzikie lekcje – wspólna przygoda o przyrodzie i myślistwie, który miał na celu wprowadzić naszych uczniów w świat dzikiej przyrody. Udało nam się rozszerzyć horyzonty wiedzy i zachęcić do działań na rzecz ochrony naszego otoczenia.

Przez trzy moduły tematyczne zgłębialiśmy tajniki ekosystemów, poznawaliśmy rolę myśliwych w zrównoważonym zarządzaniu dziką przyrodą, a także stawialiśmy czoła współczesnym wyzwaniom ekologicznym. Dzięki elastycznemu podejściu, dostosowaliśmy program do naszych potrzeb i tworzyliśmy własne doświadczenia edukacyjne.

Zachęcamy do dalszych poszukiwań i działań na rzecz przyrody. Wszystko, co odkryliśmy w trakcie programu, to tylko początek drogi. Niech ta wiedza, którą zdobyliśmy, stanie się inspiracją do dalszych badań, zainteresowań i zaangażowania w ochronę dzikiej przyrody w naszym otoczeniu.

Dzikie zwierzęta, ekosystemy miejskie i rola myśliwych – to nie tylko tematy lekcji, ale także wyzwania, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Niech nasza świadomość oraz aktywne działania staną się siłą, która napędzi zmiany na lepsze. Czy to poprzez podejmowanie małych codziennych kroków czy zaangażowanie w większe inicjatywy – każdy z nas ma wpływ.

Odkrywajmy razem piękno dzikiej przyrody, a nasza troska i działania pomogą zachować je dla przyszłych pokoleń.