Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Komunikat Łowczego Krajowego Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie działalności Ośrodków Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego powstały na mocy decyzji Ministra właściwego do spraw środowiska, który wyłączył z wydzierżawiania kołom łowieckim obwody łowieckie i przekazał je w zarząd Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Polski Związek Łowiecki posiada w zarządzie 28 Ośrodków Hodowli Zwierzyny, w skład których wchodzi 51 obwodów łowieckich na terenie całego kraju.

W Ośrodkach Hodowli Zwierzyny powinny być realizowane cele związane w szczególności z:
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
2) prowadzeniem badań naukowych;
3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że stawia na pełną transparentność w działalności Ośrodków Hodowli Zwierzyny i jednym z zadań, jakie stawia kierownikom Ośrodków, jest osiąganie najlepszych wyników w każdej zarządzanej jednostce. Ocena działalności poszczególnych jednostek będzie odbywać się regularnie na podstawie weryfikacji kwartalnych sprawozdań z działalności, których obowiązek sporządzania zostaje przywrócony i spoczywać będzie na kierownikach jednostek. Stosowne polecenia służbowe w tym zakresie zostały wydane.

Ponadto Zarząd Główny oczekuje by kierownicy OHZ realizowali także zadania i cele w trakcie sezonu łowieckiego, które są istotne z punktu widzenia strategii Polskiego Związku Łowieckiego. Polski Związek Łowiecki musi być otwarty na nowych kandydatów na członków Zrzeszenia, którym należy umożliwić swobodne i niczym nie ograniczone odbywanie stażów kandydackich. Informuję wszystkich, którzy ubiegają się o członkostwo w Polskim Związku Łowieckim i mają jednocześnie możliwość odbycia stażu kandydackiego w jednym z Ośrodków Hodowli Zwierzyny PZŁ by swoje wnioski kierowali do Kierowników OHZ. Zarząd Główny PZŁ ten aspekt działalności ośrodków będzie również ściśle nadzorował.

Zarząd Główny PZŁ zalecił także kierownikom OHZ nawiązanie współpracy ze szkołami leśnymi, rolniczymi i weterynaryjnymi, których uczniowie i studenci będą mogli realizować prace dyplomowe, praktyki oraz staże na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny PZŁ. Taka współpraca będzie w przyszłości skutkować powstaniem wykwalifikowanej kadry, która może zostać zatrudniona w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱