Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Klub Dian

Klub Dian PZŁ został założony z inicjatywy kobiet polujących 25 lutego 2015 roku w Warszawie. Założenie Klubu poprzedziło spotkanie pod hasłem „Dianą być”, które odbyło się 14 marca 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Było ono poświęcone roli kobiet w łowiectwie i ukazało potrzebę integracji kobiet polujących w celu wymiany doświadczeń. Na pierwszym, założycielskim Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie wybrano Zarząd Klubu, uchwalono statut i określone cele działalności.

W Polsce na wszystkich myśliwych przypada jedynie około 3% kobiet polujących, a liczba ta stale rośnie. Obecnie (2017) do Klubu Dian PZŁ należy 141 kobiet z całej Polski. Członkinie Klubu posiadają różne wykształcenie i reprezentują różne zawody. Do Klubu należą kobiety zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim, a także pozostające w okresie stażu kandydackiego do PZŁ.

Podstawowymi celami działalności Klubu jest promocja łowiectwa wśród kobiet, pomoc kobietom w procedurze wstępowania w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego, organizowanie spotkań i imprez propagujących cele Klubu oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie łowiectwa.

Do szczególnie ważnych zadań Klubu należy oddziaływanie na poprawę wizerunku polskiego łowiectwa i promowanie tematyki łowiectwa wśród społeczeństwa. Działania te realizowane są poprzez propagowanie łowiectwa od strony życia codziennego, w tym zwłaszcza sztuki kulinarnej, estetyki, mody i sztuki zdobniczej. Bardzo ważnym kierunkiem działalności Klubu jest edukacja skierowana głównie do dzieci i młodzieży, zwłaszcza że kobiety w dziedzinie edukacji mają najwięcej doświadczeń i predyspozycji. Działalność Klubu służy także pogłębianie wiedzy łowieckiej, samokształceniu, organizowaniu spotkań, warsztatów i imprez integracyjnych oraz współpraca z klubami Dian w okręgach PZŁ. Członkinie Klubu w Polsce prowadzą zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie tylko na terenie kół łowieckich do których należą, ale także uczestniczą pomocą w edukacji na szczeblu okręgów PZŁ. Niezależnie członkinie Klubu wykonują obowiązki statutowe w zakresie gospodarki łowieckiej, a także przeprowadzają szacowanie szkód łowieckich.

Działalność Klubu realizowana jest poprzez udział członkiń w myśliwskich zawodach strzeleckich, w tym w zawodach Dian PZŁ, biorą udział w próbach i konkursach kynologicznych jako menerzy psów myśliwskich, uczestniczą w konkursach wabienia zwierzyny, w konkursach sygnalistycznych muzyki myśliwskiej.

Klub Dian PZŁ corocznie organizuje „Warsztaty dla Kobiet Polujących”, służące wymianie doświadczeń i pogłębieniu wiedzy w różnych dziedzinach łowiectwa. Podczas warsztatów obok zajęć edukacyjnych odbywają się warsztaty kulinarne i zajęcia rozrywkowe.

Klub Dian PZŁ od 2015 roku bierze corocznie udział w organizacji Międzynarodowych Targów Myśliwskich „Hubertus” EXPO w Warszawie, prezentując stoisko klubu z ekspozycją wystawienniczą. Podczas trzydniowych targów prowadzona jest edukacja skierowana do najmłodszych uczestników, a także degustacja własnych potraw z dziczyzny.

Stoiska edukacyjne promujące łowiectwo organizowane są przez członkinie Klubu w przy różnych okazjach każdym regionie Polski np. podczas targów żywności, kiermaszów kwiatów, lokalnych imprez plenerowych i pikników rodzinnych.

Członkinie Klubu z rodzinami biorą także udział w różnych uroczystościach i imprezach oraz promują łowiectwo w codziennym życiu.

Strategia dla Łowiectwa