Wzór wyceny rosoch łosia

Rosochy łosia

Rosochy łosia (Alces alces L., 1758).

Elementy wyceny Pomiar Suma Średnia Czynnik Punktacja dla:
łopatacza badylarza
I.
P
o
m
i
a
r
y
1. Obwody tyk nośnych w cm lewej x 1,0
prawej
2. Rozłoga w cm x x 0,5
3. Długość rosoch w cm lewej
prawej
4a. Szerokość łopat w cm
Dla łopatacza
lewej x
prawej
4b. Obwody odnóg w cm
Dla badylarza
lewej x
prawej
5. Średnia długość wszystkich odnóg lewej wg instr.
prawej
6. Liczba wszystkich Według instrukcji
Suma punktów pomiarowych
1. Za różnicę długości odnóg 0 – 5 pkt
2. Za asymetrię rosoch 0 – 3 pkt
Suma punktów ujemnych
Wycena ostateczna
Trofeum zaliczono do grupy: łopataczy / badylarzy

pomiary-rosoch-losia

Ryc.2. Pomiary rosoch łosi: A – łopatacz, B – badylarz, C – forma pośrednia; 1 – obwody tyk nośnych, 2 – rozłogi, 3 – długość rosoch, 4a – szerokość łopat, 4b – obwody odnóg.