Jeleń sika

Jeleń sika

Zasady tu przedstawione odnoszą się do gatunku, który z punktu widzenia gospodarki łowieckiej prowadzonej w Polsce ma znaczenie lokalne i praktycznie w chwili obecnej odnosi się do jednej populacji występującej w okolicach Kadyn na terenie elbląskiego okręgu PZŁ.

W populacji tej zaleca się na bazie zgromadzonych wieloletnich doświadczeń prowadzić gospodarowanie jeleniem sika wg następujących zasad:

Struktura płci w populacji winna wynosić:
1:1 do 1:1,2 na korzyść łań

Przyrost zrealizowany
20-35 % wiosennego stanu populacji

Struktura pozyskania winna wynosić:

a) w grupach płciowo – wiekowych

    • byki do 40 %
    • łanie do 50 %
    • cielęta do 20 %

b) w klasach wieku byków

- I klasa wieku – (1 – 3 poroże; 2 – 4 rok życia) – 30- 40 %

- II klasa wieku – (4 poroże i wyżej; 5 rok życia i starsze) – 60 – 70 %

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia sika
Klasa wieku Poroże Opis poroża Ocena
rok życia
I klasa wieku I poroże2 rok życia szpicaki o tykach cienkich, ostro zakończonych o długości do 15 cm, O
szpicaki o tępo zakończonych tykach oraz szpicaki o tykach ostro zakończonych o długości powyżej 15 cm. X
II poroże3 rok życia szydlarze i widłaki o tykach nie przekraczających 15 cm oraz widłaki o masie poroża do ….*… dag (ustalonej w okręgu), O
szydlarze o tępo zakończonych tykach powyżej 15 cm oraz mocne widłaki o masie poroża powyżej ………..dag ( ustalonej w okręgu). X
III poroże4 rok życia nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz szóstaki o krótkich opierakach (do 3 cm) i bez opieraków oraz ósmaki mające widlice o równych długościach odnóg, O
regularne szóstaki oraz nieregularne ósmaki o prawidłowej budowie widlicy, X
mocne ósmaki regularne i powyżej tej formy poroża. XX
II klasa wieku IV poroże5 rok życia słabe szóstaki i poniżej tej formy oraz ósmaki, których widlice mają odnogi równej długości lub stosunek długości grotu do odnogi wynosi mniej niż 3:1, O
regularne, mocne szóstaki oraz prawidłowo wykształcone ósmaki o masie poroża powyżej ….*… dag (ustalonej w okręgu), X
regularne, prawidłowo wykształcone ósmaki (medalowe) i powyżej tej formy poroża. XX
V porożei następne6 rok życia i starsze wszystkie byki poniżej ósmaka oraz ósmaki o wyraźnych cechach selekcyjnych (wygięte tyki, widlice o równej długości odnóg, wąsko ustawione tyki, stosunek długości grotu do odnogi wynosi mniej niż 3:1) oraz prawidłowo zrealizowany odstrzał łowny, O
regularne, prawidłowo wykształcone ósmaki niemedalowe o masie poroża powyżej …*…. dag (ustalonej w okręgu) i byki powyżej ósmaka oraz odstrzał byka medalowego w 6 roku życia na odstrzał łowny, X
odstrzał byka medalowego na odstrzał selekcyjny. XX

Ustalenia dodatkowe

  1. Za łownego uznaje się byka w 7-ym roku życia i starszego o formie co najmniej regularnego, mocnego ósmaka o prawidłowo ukształtowanym porożu.
  2. Masa poroża określona w tabeli odnosi się do masy brutto (wieniec z czaszką, bez żuchwy).
  3. Wszelkich „odrostów” tyki, nietypowych dla poroża jelenia sika, nie traktuje się jako odnóg wieńca.
  4. Nie przyznaje się punktu niebieskiego za odstrzał prawidłowy w niższej klasie wieku niż określono w upoważnieniu.

Selekcja łań i cieląt

Pozyskanie łań i cieląt należy prowadzić poprzez odstrzał sztuk o masie tuszy mniejszej niż przeciętna w rejonie hodowlanym, łań starych i późno urodzonych cieląt. Jako zasadę należy przyjąć, że strzelając cielę z chmary, należy w pierwszej kolejności wybrać sztukę najsłabszą. Jeżeli istnieje konieczność odstrzału łani i jej cielaka, to jako bezwzględną zasadę należy przyjąć, że w pierwszej kolejności strzelamy cielę a ewentualnie potem łanię – nigdy odwrotnie.