Jeleń

Jeleń

W odniesieniu do lat poprzednich można stwierdzić, że liczebność jeleni w kraju systematycznie wzrasta. Wiosną 2011 roku kształtowała się ona na poziomie 158 tys. sztuk. Porównując tę liczbę ze stanem z wiosny roku poprzedniego, odnotowano wzrost o 13 tys. osobników (9%). Analogiczna sytuacja występuje w przypadku pozyskania tego gatunku. W sezonie 2010/11 zaplanowano do odstrzału 50 tys. osobników i zrealizowano ten plan na poziomie 88%, tj. pozyskano 44 tys. sztuk. Podobnie jak w przypadku liczebności stwierdzono wzrost tego parametru o 8% (Rys. 3). Największe zwiększenie odstrzału stwierdzono w okręgu gdańskim (36%), łódzkim (24%), ciechanowskim (22%). O ile w przypadku okręgów łódzkiego i ciechanowskiego nie jest to duża liczba, o tyle w przypadku okręgu gdańskiego pozyskanie wzrosło o 363 sztuki, co jest już wartością znaczącą. Dodatkowo odnotowano zwiększenie odstrzału w okręgach z największą liczbą jeleni, tj. koszalińskim (16%) i słupskim (13%), co bez wątpienia przełożyło się na końcową wielkość pozyskania tego gatunku w kraju. Struktura płci w populacji oszacowanej wiosną 2011 roku kształtowała się na poziomie 1:1,4 na korzyść łań.

jelen_diagram_2

Rys. 3. Liczebność i pozyskanie jeleni w Polsce w sezonach 2001/02−2011/12


jelen_diagram_3

Rys. 4. Struktura płciowo-wiekowa jeleni pozyskanych w Polsce w sezonach 2001/02−2010/11

jelen_diagram_1

Rys. 5. Struktura wiekowa byków jelenia pozyskanych w Polsce w sezonach 2001/02−2010/11

 

Plan odstrzału byków wykonano w 85%, a łań i cieląt w 90%. Łącznie z całej puli pozyskano 28% byków, 51% łań oraz 21% cieląt (Rys. 4) Widać zatem zmniejszenie odstrzału byków względem pozyskania ogółem do poziomu poniżej 30%, czyli najniższego z dotychczasowych w minionym dziesięcioleciu. Jeśli chodzi o strukturę odstrzału byków, widać utrzymującą się od dekady tendencję spadkową pozyskania osobników w I kl. wieku, natomiast wzrost pozyskania w II i III klasie (Rys. 5). W rezultacie w sezonie 2010/11 zaobserwowano największy w minionej dekadzie wzrost pozyskania byków z ostatniej klasy wiekowej (8%). Zauważyć ponadto należy, iż w żadnym z okręgów nie przekroczono zakładanego wcześniej planu odstrzału byków z III kl. wieku. Generalnie w kraju pozyskano połowę starych byków względem planowania z wiosny roku poprzedniego.

jelen_diagram_4

Rys. 6. Pozyskanie jeleni w okręgach łowieckich w sezonie 2010/11 (sztuki na 1000 ha powierzchni leśnej)

Zagęszczenie jeleni w rozbiciu na okręgi łowieckie kształtowało się podobnie jak w latach poprzednich (Rys. 6). Najwyższy stan (szt./1000 ha powierzchni leśnej obwodów) stwierdzono w okręgach: wałbrzyskim (42), koszalińskim (41), opolskim (40). Najmniejsze zagęszczenie odnotowano natomiast w okręgach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim – poniżej 4 szt./1000 ha lasu. Podobnie wygląda sytuacja pozyskania jeleni na 1000 ha pow. leśnej obwodów. Największe pozyskanie odnotowano w okręgu opolskim (16 szt.), koszalińskim i wałbrzyskim (po 14 szt.), słupskim (12 szt.). Pozyskanie na poziomie poniżej 1 szt./1000 ha powierzchni leśnej obwodów zarejestrowano w okręgach: łódzkim, radomskim, siedleckim, skierniewickim, warszawskim (Rys. 6).

W sezonie łowieckim 2011/12 plan odstrzału określono na 56 tys. sztuk jeleni. Jest to o 6 tysięcy więcej niż zaplanowano rok wcześniej. Stanowi to 35% ich liczebności wiosennej na dzień 10 marca 2011 roku. Koła łowieckie planują pozyskać 15,7 tys. byków, 28,6 tys. łań oraz 12 tys. cieląt. Wśród byków zaplanowano do odstrzału 6,6 tys. sztuk w najmłodszej, I klasie wieku (42%), 7,2 tys. sztuk w II klasie wieku (45%) oraz 1,8 tys. sztuk w III, najstarszej klasie (11,4%).

W minionym okresie sprawozdawczym wykazano 2,6 tys. sztuk ubytków. Tak jak w latach poprzednich stanowi to około 6% pozyskania tego gatunku na obszarze kraju. Najwięcej ubytków (powyżej 200 szt.) wykazano w okręgach: olsztyńskim i szczecińskim.