Daniel

Daniel

Liczebność danieli na terenie obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie wiosną 2011 roku szacowana była na 19,6 tys. osobników. Porównując tę liczbę z danymi z sezonu poprzedniego, widać zwiększenie liczebności o 2,8 tys. sztuk, co daje wzrost populacji w skali kraju o 17%. Ciągle utrzymuje się więc sukcesywny wzrost liczebności tego gatunku, trwający już ponad dziesięć lat (Rys. 7). Z danych sprawozdawczości łowieckiej dostarczonych do analizy wynika, że struktura płci populacji występującej w Polsce wyniosła 1:1,4 na korzyść łań. Z powyższych danych wynika również jednoznacznie, iż obserwujemy trwały, systematyczny wzrost liczebności tego gatunku, który przejawia się nie tylko wzrostem pozyskania, ale również liczbą obwodów łowieckich, w których daniel występuje. W porównaniu z sezonem poprzednim liczba tych obwodów wzrosła o 10% i stanowi obecnie 14,5% wszystkich obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie.

daniel_wykres_1

Rys. 7. Liczebność i pozyskanie danieli w Polsce w sezonach 2001/02−2011/12

Zagęszczenie danieli, czyli liczbę osobników przypadających na 1000 ha powierzchni leśnej, przedstawiono na poniższym rysunku (Rys. 8). Największe ich zagęszczenie odnotowano w okręgach: leszczyńskim (29,8), poznańskim (11,6), toruńskim (9,2). Według inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 10 marca 2011 roku wynika, że tylko w pięciu okręgach łowieckich (wschodnia część kraju) nie stwierdzono występowania tego gatunku.

daniel_mapa_4

Rys. 8. Zagęszczenie danieli w okręgach łowieckich w 2011 roku (osobniki na 1000 ha powierzchni leśnej)

daniel_wykres_2

Rys. 9. Struktura płciowo-wiekowa danieli pozyskanych w Polsce w sezonach 2001/02−2010/11

Pozyskano łącznie 4,5 tys. danieli, czyli o 1 tys. więcej niż w poprzednim sezonie łowieckim. Powoduje to wzrost pozyskania o 28%. Plan odstrzału danieli zrealizowano w 86% w stosunku do zakładanego na sezon 2010/11.

Jeśli zaś chodzi o pozyskanie w układzie płciowo-wiekowym, to można powiedzieć, że od lat utrzymuje się ono w podobnych proporcjach. Z ogólnej liczby 4,5 tys. sztuk odstrzelono 31% byków, 48% łań oraz 21% cieląt (rys. 9).

Wśród byków 34% stanowiły osobniki z najmłodszej, I klasy wieku, 55% byki z II klasy wieku, a 11% byki najstarsze (Rys. 10). Od lat utrzymuje się więc tendencja spadkowa, jeśli chodzi o pozyskanie byków najmłodszych oraz wzrost pozyskania w średniej i najstarszej klasie wieku.

 

daniel_wykres_3

Rys. 10. Struktura wiekowa byków daniela pozyskanych w Polsce w sezonach 2001/02−2010/11

 

Biorąc pod uwagę liczbę odstrzelonych danieli przypadających na 1000 ha powierzchni leśnej obwodów, wówczas, podobnie jak w latach poprzednich, dominują okręgi: leszczyński (6,2), toruński (3,3) i poznański (2,7) (Rys. 11).

Sumarycznie najwięcej danieli pozyskano na terenie okręgów: poznańskiego (641), bydgoskiego (505) i katowickiego (434).

W sezonie 2011/12 do odstrzału zaplanowano 6,3 tys. sztuk.
W odniesieniu do sezonu minionego daje to więc wzrost pozyskania o 23%. Oczywiście wykonanie planu pozostaje dzisiaj kwestią nierozstrzygniętą, należy spodziewać się jednak wzrostu pozyskania na poziomie co najmniej ubiegłorocznego. Wielkość planu odstrzału względem stanu z wiosny wynosi 32%. Jak widać na podstawie analizy sytuacji populacji danieli w kraju, odstrzał na poziomie około 30% nie zapewnia utrzymania stabilności ilościowej. Dodatkowym czynnikiem niezwykle istotnym w gospodarowaniu populacją jest wiarygodność wiosennej inwentaryzacji zwierzyny. W sytuacji pozyskania na poziomie 35% stanów wiosennych populacja powinna utrzymywać się na stałym poziomie. Wzrost liczebności, obserwowany pomimo takiego poziomu odstrzału, jest najprawdopodobniej związany z niedoszacowaniem liczby tych zwierząt w łowiskach. Dodatkowym czynnikiem powodującym tak szybkie zwiększenie populacji danieli w kraju jest duża plastyczność ekologiczna gatunku, co sprzyja i gwarantuje skuteczność akcji reintrodukcji prowadzonych w kolejnych kołach łowieckich.

daniel_mapa_3

Rys. 11. Pozyskanie danieli w okręgach łowieckich w sezonie 2010/11 (sztuki na 1000 ha powierzchni leśnej)