Szkolenie oraz egzamin dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej

Szkolenie oraz egzamin dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej

Myśliwy ma możliwość rozszerzenia uprawnień do wykonywania polowania o możliwość polowania na samce zwierzyny płowej. Aby to uczynić należy przed właściwą komisją egzaminacyjną PZŁ zdać egzamin, po wcześniejszym odbyciu kursu dla selekcjonerów.

Selekcjonerem można zostać po upływie 3 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  • znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej ,
  • biologię zwierzyny płowej w tym wzrost i rozwój poroża z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i genetycznych,
  • znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierząt łownych,
  • zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale,.
  • zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów,
  • zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej.

Egzamin składa się z dwóch części, egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

1. Egzaminu pisemnego składającego się ze 50 pytań testowych. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi.

2. Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.