Uzupełniające szkolenie i egzamin dla cudzoziemców

Uzupełniające szkolenie i egzamin dla cudzoziemców

Obywatele UE, którzy w swoim kraju posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, chcąc polować w Polsce, muszą złożyć egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej. Uprawnienia takie wygasają po upływie 5 lat, po tym okresie zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu uzupełniającego i tym samym przedłużyć uprawnienia na kolejne 5 lat. Inna formą uzyskania uprawnień jest ukończenie pełnego szkolenia oraz pełnego egzaminu uzyskując bezterminowe uprawnienia do wykonywania polowania.

Cudzoziemcy spoza UE, posiadający w swoim kraju uprawnienia do wykonywania polowania, chcąc polować w Polsce muszą odbyć pełne szkolenie oraz zdać pełny egzamin.

W przypadku cudzoziemców nie posiadających w swoim kraju uprawnień do wykonywania polowania obowiązują takie same procedury jak w przypadku obywatela RP ( z odbyciem stażu włącznie).

Adresy i numery telefonów do zarządów okręgowych PZŁ znajdują się na stronie www.pzlow.pl w zakładce Zarządy Okręgowe PZŁ.

Egzamin uzupełniający dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskie obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień określonych w art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie. Egzamin uzupełniający składa się z dwóch części – egzaminu pisemnego (test) oraz egzaminu ustnego. Egzamin pisemny składa się z 50 pytań testowych, w tym 20 pytań testowych z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu. Za zdany z wynikiem pozytywnym uważa się egzamin, w którym kandydat zaznaczył 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów. Podczas egzaminu ustnego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna przyznaje od 1 do 5 punktów za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.